лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ТОВАРНА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

У деяких виробництвах великий вплив на якість продукції справ­ляють такі допоміжні матеріали та засоби як вода, стиснуте повітря, електроенергія і хімічні продукти. Усі ці компоненти також потребують постійної перевірки. Це стосується також і стану виробни­чого середовища (температура, вологість, чистота).
Запуск у виробництво матеріалів та комплектуючих виробів слід здійснювати лише після перевірки їх на відповідність ТУ та стандар­там. У процесі виробництва ресурси потрібно належним чином зберігати і захищати з метою збереження їх функціональної придатності. Стабільність виробничого процесу забезпечується розробленням програми профілактичного технічного обслуговування.
Обов’язковими елементами системи мають бути контроль та випробування готової продукції, а також контроль і випробування під час виробництва. Систему треба спрямувати на використання статистичних методів контролю. Згідно з міжнародними стандартами під контролем розуміють дії щодо вимірювань, аналізів, випробувань однієї або кількох характеристик продукції (послуги) та їх порівняння зі встановленими вимогами з метою визначення відповідності останнім.
Система поширюється і на збереження якості продукції під час навантажувально-розвантажувальних робіт, складування, перевезення, монтажу. Для цього мають бути передбачені необхідні ресурси, умови та заходи, які запобігають появі дефектів на післявиробничих етапах. З цією метою проводяться технічні консультації, нав­чання персоналу, який експлуатує складну техніку або займається її профілактичним обслуговуванням та ремонтом; здійснюється своєчасне і в повному обсязі забезпечення запасними частинами. Необхідна також система зворотного зв’язку для постійного аналізу міри задоволення потреб споживачів відносно якості продукції, тобто відповідна організаційна структура та документація системи якості.
Організаційна структура системи — це розподіл прав, обов’яз­ків і функцій загального керівництва забезпеченням можливості управління якістю та її поліпшення. Вона формується в межах організаційної структури управління підприємством. Загальне управління якістю повинно здійснюватися вищим керівництвом під­приємства. Міжнародні стандарти зобов’язують документально зафіксувати відповідальність за види та результати діяльності, що прямо або опосередковано впливають на якість. Такими документами можуть бути посадові інструкції і положення про підрозділи, а також документи, що встановлюють порядок виконання функцій та робіт стосовно якості. Документація забезпечує єдине розуміння політики та завдань відносно якості і процедур з її забезпечення, управління нею та її поліпшення. Вона дає змогу чітко розподілити відповідальність, права і обов’язки щодо якості, встановити порядок взаємодії підрозділів та окремих виконавців з цього питання. Завдяки документації закріплюються наявні традиції, концентрується передовий досвід із забезпечення якості, управління нею та її поліпшення.
Запровадження систем якості на вітчизняних підприємствах — одна із передумов формування ринкового механізму та поєднання його зі світовою економікою. Це особливо важливо нині, коли у світі почався загальний перехід від тотального управління якістю (TQC) до тотального (всеосяжного) менеджменту якості — TQM. Причому, якщо перший напрямок передбачає управління якістю з метою виконання встановлених вимог, то TQM додатково включає управління метою і власне самими вимогами. Згідно з філософією TQM ефективність управління якістю залежить від трьох головних умов:
– вища посадова особа на підприємстві енергійно виступає за поліпшення якості;
– інвестування відбувається не тільки в обладнання, а й у людей;
– організаційні структури модернізуються або наново створюються спеціально для тотального управління якістю.
Узагальнюючи, можна сказати, що TQM складається з таких елементів:
QA — забезпечення якості;
Qpolicy — політика якості;
Qplanning — планування якості;
QI — поліпшення якості.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.