лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ТОВАРНА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Після погодження ТУ чи стандарту на продукцію починається освоєння її виробництва. У цей час виробник із допомогою розробника здійснює комплекс заходів щодо відпрацювання технології та підготовки персоналу для випуску продукції зі стабільними показниками якості. Обов’язково проводяться кваліфікаційні випробування зразків продукції з першої промислової партії. Випробування повинні підтвердити, що відхилення основних параметрів продукції, які пов’язані з технологією виробництва, не виходять за визначені межі, тобто забезпечується необхідна якість виготовлення виробу.
Отже, система якості має передбачати:
1) планування робіт з проектування;
2) комплекс заходів для запобігання помилкам у проектуванні;
3) перевірку відповідності проекту вихідним вимогам;
4) періодичний аналіз всіх компонентів проекту;
5) аналіз готовності споживача до використання продукції;
6) контроль за змінами проекту;
7) повторні перевірки продукції.
Слід зазначити, що цей елемент «петлі якості» в Україні має достатнє нормативно-технічне та організаційне забезпечення: чинна розгалужена система стандартів, що регламентує здійснення всіх етапів проектування та розробки ТУ.
Якість матеріально технічного постачання. Матеріали, деталі та вузли, що купуються підприємством, стають частиною готової продукції і безпосередньо впливають на її якість. Виробник несе від­повідальність за якість кінцевої продукції в цілому незалежно від якості придбаних ним ресурсів. Тобто виробник повинен забезпечити умови, за яких матеріально-технічні ресурси, що залучаються у виробничий процес, відповідатимуть встановленим вимогам. Продукція, що купується виробником для виробничих потреб, має відповідати за якістю стандартам, ТУ, іншій документації, яка визначає вимоги до її властивостей. Згідно з вимогами міжнародних стан­дартів це досягається внаслідок:
1) вибору кваліфікованих постачальників;
2) вхідного контролю за якістю придбаних ресурсів та реєстрації відповідних даних;
3) використання положень, що регламентують вирішення спір­них питань щодо якості придбаної продукції;
4) правильного укладання договору, контракту чи інших угод.
Укладаючи договір купівлі-продажу ресурсів, до нього доцільно включити зобов’язання постачальника щодо забезпечення якості. Ці зобов’язання можна перевірити з допомогою таких альтернативних способів:
1) проведення суцільного або вибіркового технічного контролю та випробувань продукції;
2) подання при поставках ресурсів даних щодо результатів контролю та випробувань або відомостей з управління технологічним процесом;
3) запровадження вибраної моделі забезпечення якості;
4) здійснення власного вхідного контролю і відбраковки в про­цесі виробництва.
Стандартами ІСО встановлено, однак, що така перевірка не звільняє постачальника від відповідальності за продаж неякісних ресурсів і не виключає можливості з цих причин будь-коли розірвати угоду з ним. Ця вимога, по суті, запроваджує безумовну та безстрокову відповідальність постачальника і право споживача повертати продукцію поганої якості.
Однією із вимог міжнародних стандартів є необхідність забезпечення ідентифікування та простеження за всіма переміщеннями продукції. Ідентифікація — це процедура, яка передбачає маркі­рування та етикетування сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, готової продукції, а також технічної і технологічної документації на них. Вона має забезпечити можливість простежити за використанням або місцеперебуванням кожного із предметів матеріаль­но-технічного забезпечення з метою з’ясування можливих причин браку виготовленої із них продукції або дефектів виробничих та тех­нологічних процесів. Ідентифікування є необхідним на всіх етапах виробництва, поставок і монтажу продукції. Маркірування та етикетування об’єктів мусить бути чітким, міцним і відповідати технічним умовам. Усі позначення мають залишатися незмінними з момен­ту отримання продукції до її поставки в пункт призначення. Можливість простеження за всіма переміщеннями забезпечує виявлення дефектних партій сировини, виготовлених із них деталей і виробів, що в них були використані ці деталі, з метою негайного вилучення їх з продажу, якщо це буде необхідним. Це особливо важливо для продукції, яка є джерелом підвищеної небезпеки. Чимало авто-, авіа- і залізничних катастроф не сталося тільки тому, що фірми своєчасно вилучали з продажу всі партії продукції з поміченими вироб­ничими дефектами.
Таким чином, система якості обов’язково здійснює реєстрацію даних щодо властивостей покупної продукції і оцінювання постачальників. Її функціонування можливе лише за умови забезпечення виробництва всіма необхідними ресурсами. Крім цього, необхідний систематичний контроль та управління ресурсами з метою їх постійного поліпшення.
Якість підготовки виробництва і процесу виготовлення продукції. Підготовка виробництва має забезпечити впевненість, що тех­нологічний процес і стан всіх його елементів відповідають вимогам технічної документації. Передовсім це стосується таких елементів виробництва як обладнання, матеріали та комплектуючі, техноло­гічне оснащення й інструмент, виробничий персонал, допоміжні матеріали, технічна документація, виробниче середовище. Система має забезпечити управління всіма елементами виробництва, тобто постійний контроль і приведення до відповідного стану. Особливу увагу треба приділити виробничим процесам, які формують параметри продукції.
Управління виробничими процесами здебільшого спрямовується на забезпечення якості продукції під час її виготовлення. Для цього виробничі операції мають бути докладно описані та задокументовані в робочих інструкціях. Перевірку якості продукції, програмного забезпечення, матеріалів або виробничого середовища здійснюють у найбільш чутливих точках виробництва. Технологічні процеси перевіряються на здатність виготовляти продукцію відповідно до встановлених ТУ. Найбільший ефект досягається, коли застосовується статистичне регулювання технологічних процесів.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.