лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ТОВАРНА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

3.4. ВИМОГИ СИСТЕМИ ДО ОКРЕМИХ СКЛАДОВИХ «ПЕТЛІ ЯКОСТІ»

Вимоги до маркетингу. Функція маркетингу в ринкових умовах має провідне значення у визначенні вимог до якості продукції. Вона повинна:
1) визначати потреби в продукції або послузі;
2) давати достатню інформацію про ринковий попит і сфери реалізації. Це дає змогу планувати обсяги, асортимент, вартість та тер­міни виробництва продукції або послуги;
3) визначати вимоги споживачів на основі постійного аналізу господарських договорів, контрактів або потреб ринку. Така діяльність уможливлює вивчення бажань споживачів, передбачення тен­денції їх змін у майбутньому.
Функція маркетингу має забезпечувати підприємство детальним офіційним звітом або керівними вказівками щодо вимог до продукції, наприклад, коротким описом виробу. Останній може стати основою для виконання робіт із проектування нових товарів. Короткий опис продукції містить такі складові:

  • основні експлуатаційні параметри (умови навколишнього середовища, вимоги до надійності);
  • органолептичні характеристики (стиль, відповідність моді, колір, смак, запах);
  • схеми встановлення та монтажу;
  • затверджені стандарти та законодавча регламентація;
  • вимоги до упаковки;
  • забезпечення і перевірка якості.

Важливе значення в реалізації функції маркетингу має зворотний зв’язок зі споживачами. Отримана завдяки цьому інформація є основою для постійного підвищення якості і має вирішальне значення для формування економічної стратегії підприємства. Разом з цим, система якості має передбачати: забезпечення функції маркетингу всіма необхідними ресурсами та матеріальними засобами; здійснення заходів для запобігання помилкам у маркетингу; керівництво всіма умовами та чинниками маркетингу; постійне поліпшення робіт із маркетингу.
Якість за проектування та розроблення технічних умов. Сис­тема якості має забезпечити створення проекту, який відповідає сучасним виробничо-технічним досягненням та вимогам споживачів. Відправні вимоги до проекту, що отримані внаслідок марке­тингових досліджень, мають бути зафіксовані в короткому описі. Для розроблення проекту доцільно створювати тимчасові творчі бригади з провідних конструкторів, технологів, маркетологів та інших фахівців підприємства. Порядок взаємодії підрозділів і виконавців, що беруть участь у проектуванні на різних етапах, встановлюється документами системи якості. Такими є програми, стандарти підприємства, процедури, положення про підрозділи, поса­дові інструкції.
Основним відправним документом для проектування продукції є технічне завдання (ТЗ). У ньому встановлюються техніко-еконо­мічні вимоги до продукції, що визначають її споживчі властивості та ефективність застосування; дається перелік технічної документації; визначається порядок здавання та приймання результатів розроб­ки. Зміст технічного завдання погоджують замовник і розробник. Інколи роль ТЗ може виконувати будь-який документ (договір, заявка замовника, контракт, протокол тощо), визнаний сторонами як такий, що містить усі необхідні та достатні для проектування вимоги. Незалежно від того, чи передбачив це споживач, чи ні, розробник повинен звернути увагу на вимоги безпеки, охорони довкілля, а також на політику підприємства відносно якості. Додатково береться до уваги законодавство тієї країни, що в ній передбачається використання продукції.
Розробник на підставі вимог ТЗ і стандартів, які стосуються даного виду продукції, створює необхідну технічну документацію. Її можна підрозділити на вихідну, проектну, робочу, інформаційну. вихідною документацією вважають ТЗ та короткий маркетинговий опис виробу. Проектною конструкторською документацією є техніч­на пропозиція, ескізний проект, технічний проект. До робочої до­кументації належить суто робоча, конструкторська, технологічна, експлуатаційна, ремонтна. Інформаційна документація — це каталоги, звіти про патентні дослідження, експертні висновки, акти та протоколи випробувань. Тобто конструкторський документ на виготовлення виробу — це кінцевий результат фундаментальних та прикладних досліджень, дослідницько-конструкторських напрацювань, інженерних і виробничих пошуків, знахідок, окремих винаходів. Невід’ємною частиною комплекту технічної документації є технічні умови (ТУ), що визначають вимоги до конкретних типів, марок, моделей продукції. У цьому документі знаходять відображення:
1) технічні вимоги до показників якості та експлуатаційних характеристик продукції (основні параметри й розміри; характеристики та властивості; комплектність, маркірування, упаковка);
2) правила приймання;
3) методи контролю (випробувань, аналізу, вимірювання);
4) вимоги до транспортування та збереження;
5) вказівки щодо експлуатації;
6) гарантії постачальника.
Для запобігання запуску у виробництво ненадійної продукції під час проектування виробів здійснюється періодичний контроль, аналіз та оцінювання їх якості за новизною, складністю, особливостями виробництва та застосування продукції. Оцінювання проекту в цілому здійснює замовник, якому розробник подає всі необхідні матеріали: технічне завдання, проект технічних умов або стандарту, конструкторську, технологічну та іншу технічну документацію. Пові­домляються результати випробувань та інша інформація, що під­тверджує технічний рівень, конкурентоспроможність, безпечність і екологічність продукції, а також демонструються дослідні (експе­риментальні) зразки виробу.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.