лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ТОВАРНА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Згідно з основними термінологічними визначеннями міжнародних стандартів під системою «Якість» розуміють сукупність організаційної структури, відповідальності, процедур, процесів і ресурсів, що забезпечують здійснення загального керівництва якістю. Загальне керівництво — це аспект загальної функції управління, що визначає та здійснює політику щодо якості. Тобто система створюється та впроваджується як засіб, що забезпечує здійснення конкретної політики та досягнення визначеної вищим рівнем керівництва мети стосовно якості. Тому особлива увага приділяється питанням формування та документального оформлення керівництвом підприємства політики щодо якості продукції чи послуг, котрі надаються. Найбільш вдалим вважається формулювання такої політики як головного принципу діяльності підприємства. Наприклад, бути постійно світовим лідером або знач­но збільшити частку ринку за рахунок переваг у технічному рівні та якості визначеного виду продукції. Зрозуміло, що така мета під силу тільки фірмам зі сталим виробничим досвідом та традиціями, фірмам, що мають великий інноваційний потенціал. Здебільшого політика щодо якості грунтується на реалізації таких напрямків:
1) зміцнення економічного стану підприємства за рахунок поліп­шення якості;
2) розширення або завоювання нових ринків збуту внаслідок виробництва високоякісної продукції;
3) досягнення технічного рівня продукції, що перевершує рівень провідних підприємств і фірм;
4) орієнтування на задоволення вимог споживачів визначених галузей або регіонів;
5) освоєння виробів, функціональні можливості яких реалізу­ються на нових принципах;
6) поліпшення найважливіших показників якості продукції;
7) зниження рівня дефектності продукції в процесі її виготовлення;
8) збільшення терміну гарантії на продукцію;
9) розвиток сервісу.
Система якості розробляється з урахуванням виробничої діяльності підприємства та особливостей конкретної продукції, що випускається. Тобто, якщо на підприємстві виготовляється кілька видів продукції, то для кожного з них створюється власна підсистема якості.
Система якості повинна охоплювати всі стадії життєвого циклу товарів. За міжнародними стандартами життєвий цикл продукції включає багато складових, що в сукупності мають назву «петля (спіраль) якості». До основних етапів «петлі якості» належать:
1) маркетинг, пошук та вивчення ринку;
2) розроблення технічних вимог, проектування продукції;
3) матеріально-технічне постачання;
4) підготовка та опрацювання виробничих процесів;
5) виробництво;
6) контроль, здійснення випробувань та обстежень;
7) упаковка та збереження;
8) реалізація й розподіл продукції;
9) монтаж і експлуатація;
10) технічна допомога та обслуговування;
11) утилізація після використання.
Система якості має впливати на кожний етап «петлі якості» за трьома напрямками: забезпечення якості; управління якістю; поліп­шення якості.
Забезпечення якості — це сукупність запланованих і систематично здійснюваних заходів, які створюють необхідні умови для виконання кожного етапу «петлі якості» так, щоб продукція відповідала визначеним вимогам. Тобто система має забезпечити безвідмовне функціонування всіх її складових та елементів. Це стосується вимог до обладнання, сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, метрологічних засобів і виробничого персоналу. Одночасно визначаються заходи для виконання цих вимог. Особливе місце серед всіх заходів займають роботи для запобігання будь-яким відхиленням. Система має функціонувати таким чином, щоб створювати впевненість у тому, що проблеми будуть своєчасно розв’язуватися. Запобіжні дії можуть передбачати заміну технологічного оснащення та інструменту, планово-попереджувальне налагодження обладнання, технічне обслуговування, забезпечення необхідною документацією усіх робочих місць, своєчасне вилучення застарілої документації та ін.
З управлінням якістю ототожнюють оперативні методи та діяльність щодо виявлення різних невідповідностей у продукції, виробництві або в системі якості. Метою управління слід вважати усування виявлених невідповідностей і причин, що їх спричинили. Тобто управління якістю — це контроль, облік, аналіз (оцінювання), прийняття та реалізація рішення.
Поліпшення якості пов’язують із постійною діяльністю, яка має на меті підвищення технічного рівня продукції, якості її виготовлення, удосконалення всіх елементів виробництва. Цей напрямок у системному управлінні якістю склався під впливом світового досвіду. Його завданням є поліпшення параметрів продукції, підвищення якості виготовлення виробів, зниження виробничих витрат та цін. Отже, метою поліпшення якості є досягнення результатів, що перевершують попередні норми, а результатом — поліпшення якості за більш низьких цін. Поєднання цих переваг сприяє підвищенню конкурентоспроможності продукції.
Таблиця 6
Порівняльні характеристики систем управління трудовими ресурсами для вирішення проблем поліпшення якості


Аспекти

 

Підхід

 

синергічний (Японія)

традиційний (Великобританія)

Культурні та національні особливості

Велика частка людей з вищою освітою.
Наявність довічного найму на роботу.
Працівники компанії будують свою кар’єру за допомогою накопичення досвіду в різних сферах

Більш низький національний внесок у вищу освіту.
Відсутність довічного найму.
Він здійснюється за контрактом на визначений період.
Працівники будують кар’єру за допомогою вдосконалення власної спеціалізації без збереження вірності компанії

 

 

 

Філософія
управління

Рядові працівники поділяють з керівництвом передовсім відповідальність за цілі, а не за засоби виробництва.
До рядових працівників керівники ставляться як до цін­ності.
Оператори є експертами, здат­ними самостійно вирішувати проблеми, які виникають на робочому місці

Рядові працівники відповідають лише за засоби виробництва.
Рядові працівники оцінюються лише за витратами на їх заробітну платню.
Експертами є лише фахівці.
Система проектується так, що стає недоступною оператору

Системи та стиль
управління

Системи прості та життєздатні.
Системи допомагають операторам керувати станом справ.
Керівники мають можливість планувати майбутнє

Системи складні в розумінні.
Станом справ керують керівники.
Найбільша увага приділяється поточному управлінню

Роль операторів

Оператори добре освічені і можуть бути експертами

Освіта операторів розглядається як марнотратство

Варіанти синергічного ефекту

Позитивні відносини між спів­робітниками фірми на всіх рів­нях

Відсутність достатньо сильної взаємодії

Специфічною організаційною формою роботи з поліпшення якості є групи якості (гуртки якості). Велике значення має також організація раціоналізаторської діяльності, створення тимчасових твор­чих колективів. Постійне поліпшення властивостей продукції може стати частиною загальної політики підприємства стосовно якості. Треба зазначити, що безсумнівні успіхи провідних японських фірм щодо постійного поліпшення якості пояснюються ефективнішою системою управління трудовими ресурсами, ніж традиційна (табл. 6).

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.