лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ТОВАРНА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

РОЗДІЛ 3

к

онкурентна боротьба має наслідком те, що з двох однакових товарів купують дешевший, а за однакових цін — якісніший. Зрозуміло, що якість завжди була і залишається важливою ринковою характеристикою товару, а оцінка якості товарів споживачами завжди визначатиме стратегію конкуренції промислових фірм. Відомий американський фахівець у галузі якості А. Фейгенбаум у своїх публікаціях неодноразово підкреслював, що 80-ті роки ХХ сторіччя стали періодом безпрецедентного зростання значення якості. Уже наприкінці минулого десятиріччя для 80% покупців промислових та споживчих товарів якість стала так само або навіть більш важливою ніж ціна. Для порівняння — у 70-х роках такого принципу дотримувалося лише 30% покупців. Відтак у підприємців ринкової економіки склалося стійке розуміння того, що найефективніший спосіб швидше продати товари та послуги — це поліпшити їхню якість. Разом з цим, сутність поняття «якість» на ринку покупця (тобто на ринку, насиченому товарами) в кожний період суспільного розвитку визначається по-різному. Нині в країнах розвинутої ринкової економіки найбільшого поширення набуло розуміння змісту та складових категорії якості, зафіксоване в спеціальному термінологічному стандарті Міжнародної організації зі стандартизації (ІСО). Згід­но з вихідними принципами побудови та засобами наукового пізнання терміни «якість» і «продукція (послуги)» мають розглядатися у взаємному поєднанні. У звичайному розумінні продукція — це матеріалізований чи не матеріалізований результат діяльності або процесу. Першими, наприклад, є будівельні матеріали, телевізори, книжки та інші подібні товари, другими — програми для обчислюваної техніки, проекти, інструкції з експлуатації. З продукцією в багатьох випадках ототожнюється також і власне діяльність або процес, на­приклад: надання послуг з догляду за дітьми, виконання якогось виробничого процесу тощо.
Сукупність об’єктивних особливостей, що виявляються під час створення та використання продукції визначає її властивості. Властивості продукції, що задовольняють споживачів, які нею користуються, називають споживчими. Якість — це сукупність властивостей і характеристик продукції, що дають їй можливість задоволь­няти обумовлені або передбачувані потреби. Заздалегідь визначені потреби обумовлюються та фіксуються в контракті посиланням на відповідні технічні умови або інші нормативно-технічні документи. Як правило, визначені потреби стосуються таких показників, як функціональна придатність, експлуатаційна готовність, безпека, ремонтопридатність, екологічні чинники. Зв’язок якості з передбачуваними потребами визначає необхідність системних маркетингових досліджень ринку.
Слід звернути увагу ще на два суттєві моменти щодо якості.
По-перше, не всі властивості виробу визначають його якість. Беруться до уваги лише функціонально-корисні. Підвищення якості здійснюється за рахунок поліпшення корисних властивостей продукції, котрі впливають на виконання її основних функцій.
По-друге, використання продукції має відповідати її призна­ченню. За неправильного використання навіть високоякісна продук­ція не дає бажаного ефекту.
Поняття «клас (гатунок)» — це показник категорії або розряду, що належить до властивостей чи характеристик товару (послуги). Цей показник відбиває передбачену або визнану різницю у вимогах до продукції. Основу такої різниці становить функціональна взає­мозалежність між вартістю та ефективністю використання. Проте така взаємозалежність ніколи не є абсолютною. Наприклад, обслу­говування може бути незадовільним у готелі «Люкс» і відповідати високим вимогам у готелі нижчого розряду. За цифрового позна­чення класу або гатунку вищим звичайно є перший, а більш низьким — другий, третій і т.д. Зворотний порядок застосовують, використо­вуючи замість цифр різні знаки та символи. Наприклад, найвищий клас готелю позначають найбільшою кількістю зірочок.
Якість треба постійно співвідносити зі змінами в технології виробництва та вимогами споживачів. Цікаві щодо цього дослідження вимог споживачів до телевізорів на різних етапах розвитку телевізійного виробництва. На першому етапі якість телевізора як сукупності багатьох властивостей ототожнювалась з новизною самої функції, що виконувалась цим виробом. Новизна телевізора як технічного пристрою виходила на перше місце і примушувала споживача не звертати уваги на певні недоліки самого зображення. На другому етапі, коли телевізор втратив характер технічного дива, покупець став більш «перебірливим». Відтак і промисловці почали ретельно розробляти дизайн корпусів, працювати над відтворенням кольору. Привабливість і зовнішній вигляд виробу стали засадними для прийняття рішень про придбання телевізора. На етапі широкого розповсюдження телевізор стає невід’ємною частиною побуту, а тому суттєву роль у визначенні його якості почали відігравати безвідмовна робота і зручність користування. Нині телевізор є звичайним товаром широкого вжитку і тому пріоритетне значення мають такі показники його якості як надійність, безпечність, економічність.
Японські вчені також вважають споживачів головною рушійною силою системи забезпечення якості. Всесвітньо відомий учений К. Ісікава підкреслює важливість «ненастирливого залучення» споживача до всіх етапів розробки та виробництва продукції. Згідно з його концепцією діяльність усіх підрозділів фірми має бути спрямованою на те, щоб звести до мінімуму відхилення від вимог покупців. Стандарти та іншу технічну документацію необхідно оперативно пристосовувати до змін у вимогах споживачів. Завдяки цьому потреби покупців інтегруються у цикл «конструювання — виробництво», а сумління робітників — у розробку стандартів фірми, що забезпечують відповідну якість. Поряд із цим суттєву роль відіграє також культура обслуговування, що супроводжує придбання товарів або послуг (час обслуговування, гостинність, увічливість, привітність продавців).
Взагалі японська концепція оцінювання та управління якістю передбачає чотири рівні якості. З першим рівнем ототожнюють відповідність властивостей товару вимогам стандартів. Визначення від­повідності фактичних показників якості нормативним досягається з допомогою статистичних методів контролювання якості. Цьому сприяє також ефективна організаційна структура виробництва. Другий рівень зв’язують з умовою відповідності використанню, тобто продукція має не тільки відповідати вимогам стандарту, а й задовольняти експлуатаційні вимоги. Тільки за поєднання цих скла­дових товар користуватиметься попитом. Третій рівень передбачає відповідність продукції фактичним вимогам ринку. Здебільшого цей рівень зумовлює високу якість продукції за достатньо низьких цін. Головною умовою поєднання низької ціни та високої якості є бездефектне виробництво. Четвертий рівень якості — це відповідність прихованим (латентним) потребам споживача. У цьому разі перевагу матимуть товари, які відповідають тим потребам, що про них споживач може і не здогадуватися.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.