лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Управління інфраструктурою підприємства

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

 

 

УПРАВЛІННЯ
ІНФРАСТРУКТУРОЮ
ПІДПРИЄМСТВА

 

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни
За загальною редакцією М. А. Бєлова

 

Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України

 

 

 

 

 

Київ 2003

Автори:
М. А. Бєлов, І. А. Павленко, Т. І. Решетняк,
В. Ф. Оберемчук, С. М. Радукан

Рецензенти:
В. Ф. Шудра, д-p екон. наук, проф.
(Національний технічний університет України «КПІ»)
В. Є. Сахаров, канд. екон. наук, доц.
(Національна академія управління)
Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Лист № 14/18.2-1019 від 14.05.02

 

Бєлов М. А., Павленко І. А., Решетняк Т. І. та ін.

Б 43       Управління інфраструктурою підприємства: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / За заг. ред. М. А. Бєлова. — К.: КНЕУ, 2003. — 112 с.
ISBN 966–574–456–9
Навчально-методичний посібник підготовлений згідно з навчальною програмою дисципліни «Управління інфраструктурою підприємства». Комплекс навчаль­но-методичного забезпечення охоплює навчальну програму, методичні поради до вивчення кожної теми, а саме: основні положення змістової частини тем, термінологічний словник, питання для поглибленого вивчення, перелік запитань для контролювання знань теоретичного програмного матеріалу, тестові завдання для самоперевірки знань, практичні завдання для виконання на базах практики.
Посібник призначений для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістр зі спеціальності «Економіка підприємства», які навчаються за програмою «Виробничий менеджмент». Він стане в пригоді працівникам підприємств, які управляють підрозділами виробничої інфраструктури.

ББК 65.290-2

Навчальне видання

БЄЛОВ Микола Артемович, ПАВЛЕНКО Ірина Анатоліївна
РЕШЕТНЯК Тетяна Іванівна, ОБЕРЕМЧУК Валентина Феодосіївна
РАДУКАН Сергій Миколайович

УПРАВЛІННЯ ІНФРАСТРУКТУРОЮ ПІДПРИЄМСТВА

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

Редактор Л. Мержвинська. Художник обкладинки О. Стеценко
Технічний редактор Т. Піхота. Коректор Н. Мельник. Верстка Т. Мальчевської

© М. А. Бєлов, І. А. Павленко, Т. І. Решетняк та ін., 2003
ІSBN 966–574–456–9                                 © КНЕУ, 2003

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.