лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фінансова статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Запитання для перевірки знань
1. Розкрийте поняття і соціально-економічне значення фінансової статистики.
2. Які ви знаєте теоретичні основи і методи фінансової статистики?
3. Окресліть завдання фінансової статистики.
4. Наведіть систему показників фінансової статистики.
Тема 2. Статистика державного бюджету
Починаючи вивчати цю тему, студенти повинні пам’ятати: державний бюджет характеризує систему економічних відносин щодо формування державних фінансових ресурсів і напрями їх використання в інтересах суспільства. За допомогою державного бюджету формується структура суспільного виробництва, забезпечується потрібне співвідношення між споживанням і нагромадженням.
Бюджетна система складається з Державного бюджету Украї­ни, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів.
Бюджет Автономної Республіки Крим об’єднує республіканський бюджет та бюджети районів і міст республіканського підпорядкування Автономної республіки Крим.
До місцевих бюджетів належать обласні, міські, районні, районні в містах, селищні та сільські бюджети.
Сукупність усіх бюджетів, що входять до складу бюджетної системи України, є Зведеним бюджетом України. Останній використовується для аналізу та визначення засад державного регулювання економічного і соціального розвитку.
Студенти повинні звернути увагу на те, що головним завданням статистики державного бюджету є характеристика його основних показників, які визначають зміст і спрямованість фіскальної політики. Крім того, перед статистикою державного бюд­жету стоять ще й такі завдання щодо визначення:
1) загальної величини доходів і видатків державного бюджету, розміру перевищення видатків над доходами (дефіцит) або доходів над видатками (профіцит);
2) структури доходів державного бюджету;
3) структури видатків державного бюджету;
4) джерел фінансування бюджетного дефіциту;
5) розміру державного внутрішнього боргу;
6) ефективності проведення державної фіскальної політики;
7) впливу фіскальної політики на економічне зростання і рівень життя населення.
Основними методами, що застосовуються статистикою державного бюджету, є типологічні, структурні та аналітичні групування, динамічні ряди, структурні зрушення.
Групування доходів державного бюджету проводиться відповідно до їх економічної природи за принципом предметної класифікації (виду) податкових платежів (ПДВ, податок з прибутку, акцизи тощо). Динамічні ряди доходів бюджету будуються з урахуванням змін, що відбулися у статтях доходів за фактичним розподілом джерел доходів по розділах, главах, параграфах і статтях. Ці зміни приймаються в розрахунок при вивченні структурних зрушень у доходах бюджету.
Для вивчення закономірностей формування окремих видів доходів державного бюджету застосовуються динамічні ряди, для прогнозних розрахунків — економетричні моделі. При вивченні впливу окремих факторів на формування дохідної частини бюджету поширені методи кореляційно-регресійного аналізу, а також багатофакторні індексні моделі.
Державний та місцеві бюджети складаються з дохідної та видаткової частин. Статистика аналізує структуру та динаміку цих частин. Аналіз структури доходів і витрат дозволяє визначити основні джерела формування доходів держави і напрями розподілу одержаних коштів, що має принципове економічне і соціально-політичне значення.
При виконанні перелічених завдань статистика спирається на звітність про виконання Державного бюджету України і місцевих бюджетів, яка надається бюджетними і банківськими установами, органами Державного комітету статистики і господарськими організаціями. У процесі аналізу склад доходів та видатків державного бюджету вивчається докладніше. Надходження від підприємств розподіляються за галузями та формами власності, надходження від населення — за видами податків та іншими ознаками.
Дохід державного бюджету утворюють усі надходження від підприємств, установ та населення до бюджетів усіх рівнів управління. Вони поділяються на поточні та капітальні доходи.
Доходи бюджетів утворюються за рахунок надходжень від сплати фізичними та юридичними особами податків, зборів та інших обов’язкових платежів, надходжень з інших джерел, установлених законодавством України.
Види доходів Зведеного бюджету України: податок на доходи (прибуток) підприємств і організацій, податок на додану вартість, акцизний збір, державне мито, відрахування на геологорозвідувальні роботи, надходження до Фонду з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, надходження до Пенсійного фонду, прибуткові податки з громадян, плата за землю.
Видатки бюджетів включають усі платежі, що не повертаються.
Видатки визначаються як державні витрати, що утворюються на безповоротній основі, тобто не пов’язані з виникненням або погашенням фінансових вимог. Ці видатки можуть бути спрямовані як на поточні, так і капітальні цілі, можуть бути як відшкодованими, так і безповоротними.
Витрати державного бюджету деталізуються за конкретними об’єктами фінансування в рамках статей і параграфів. Важливим завданням статистики державного бюджету є вивчення показників використання коштів держави в установах і організаціях, що фінансуються з бюджету. До таких об’єктів належать дитячі та дошкільні заклади, установи освіти та охорони здоров’я, ветеринарна служба в сільському господарстві, частина науково-дослідних установ, організації, підпорядковані Міністерству оборони, Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ, Прокуратура України, органи законодавчої, виконавчої та судової влади.
Перевищення доходів над видатками (профіцит) розраховується як різниця між сумарними доходами, включаючи безоплатні надходження, та сумарними видатками. Значення цієї величини з протилежним знаком (дефіцит) дорівнює сумі чистих запо­зичених державою коштів плюс чисте скорочення державних касових залишків, вкладень і цінних паперів, які мають ліквідне значення.
Фінансування дефіциту за типами кредиторів являє собою всі кошти (внутрішні або іноземні), отримані для покриття дефіциту бюджету, або, навпаки, розміщення суми, яка перевищує доходи над видатками.
Дефіцит зведеного бюджету України фінансується за рахунок кредитів Національного банку України, облігацій державної внутрішньої позики і зовнішніх джерел фінансування.
У міжнародних стандартах зі статистики та обліку використовуються дві класифікації податкових платежів: класифікація статистики державних фінансів (СДФ) і класифікація системи національних рахунків (СНР). Перша розроблена Міжнародним валютним фондом і використовується для задоволення потреб державних фінансів, аналізу і розробки фінансової політики. У СДФ податки класифікуються за однією ознакою — типом, який визначається за видом діяльності або податковою базою. Для податкової бази використовують суму доходу, загальну суму виплаченої заробітної плати, суму продажу, вартість майна, величину імпорту. Класифікацією податкових доходів держави в СДФ передбачено такі типи податків: прибуткові податки; внески до фонду соціального забезпечення; податки на заробітну плату і робочу силу; податки на операції в міжнародній торгівлі; решта податків, які не віднесені до інших податків.
Класифікація податків, застосовувана в СНР, виходить з потреб економіки в цілому. В основу цієї класифікації покладені такі ознаки:
1) тип податку, як він визначений у СДФ (акцизи, податок на нерухомість тощо);
2) тип інституційної одиниці, яка сплачує податок (домашнє господарство, державне підприємство, комерційна організа­ція);
3) обставини, за яких сплачується податок (продукція вироблена, імпортована, підготовлена на експорт).
Згідно з цим податкові платежі об’єднуються в такі групи: 1) виробничі податки; 2) прибуткові податки; 3) податки на капітал.
У статистиці державного бюджету застосовуються такі класифікації, запропоновані Міжнародним валютним фондом:
1. Класифікація доходів і отриманих офіційних трансфертів.
2. Класифікація видатків і кредитування за вирахуванням погашення.
3. Класифікація операцій фінансування бюджетного дефіциту.
4. Класифікація державного боргу.
Ця система класифікацій дозволяє визначити структуру показників державного бюджету, проаналізувати потреби державного управління у видатках і кредитах, які можуть бути профінансовані за рахунок бюджетних коштів.
Виконання державного бюджету аналізується обчисленням відносних величин виконання плану за доходами та видатками у цілому, а також за окремими їх видами та цільовим призначенням. Такий аналіз дає змогу не лише дістати сукупну оцінку виконання бюджету, а й охарактеризувати ступінь виконання плану за кожною групою доходів і видатків, докладно про­аналізувати ту групу доходів або видатків, за якою виявлено іс­тотні відхилення фактичних даних від запланованих, устано­вити, чим було зумовлене відхилення фактичних надходжень від запланованих.
Зв’язок доходів державного бюджету з найважливішими макроекономічними показниками можна охарактеризувати, побудувавши паралельні динамічні ряди, рівняння регресії, застосувавши багатофакторні індексні моделі.
Для аналізу динаміки основних показників державного бюджету може бути використана система індексів: зведені індекси, індекси середніх величин та ін. Наприклад, для обчислення кількісного впливу найважливіших макроекономічних показників на дохід державного бюджету можна побудувати індексну модель:
Дохід державного бюджету = ВВ ? ВВП/ВВ ? ВНД/ВВП ?
? ВННД/ВНД ? ДОХІД ДБ/вннд.
У цій моделі виявляється вплив на дохід державного бюджету:
а) розміру валового випуску (ВВ);
б) частки валового внутрішнього продукту (ВВП) у валовому випуску;
в) співвідношення валового національного доходу (ВНД) та валового внутрішнього продукту (ВВП);
г) співвідношення чистого національного наявного доходу (ВННД) та валового національного доходу;
ґ) частки доходу державного бюджету у валовому національному наявному доході.
Алгоритм розв’язання цієї багатофакторної індексної моделі для розрахунку абсолютного приросту і темпу приросту доходу дер­жавного бюджету за рахунок окремих факторів має такий вигляд:
1. На першому етапі розв’язання при визначенні факторних абсолютних приростів відбувається розрахунок рівня доходу державного бюджету з урахуванням лише першого, перших двох, трьох, чотирьох та п’яти факторів моделі:
Y1a = Y0Ia;
Y1a,b = Y0IaIb;
Y1a,b,c = Y0IaIbIc;
Y1a,b,c,d = Y0IaIbIcId;
Y1a,b,c,d,e = Y0IaIbIcIdIe.
2. Для визначення абсолютних приростів доходів державного бюджету за рахунок окремих факторів використовуються такі формули:

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.