лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фінансова статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Варіант 6

 • Визначити величину номінальної ставки відсотків, якщо сума позички повинна подвоїтися за 8 років, а відсотки нараховуються за півріччя.
 • Видана товарна тратта на суму 2000 грн з виплатою 16 листопада. Власник документа врахував її в банку 23 вересня, облікова ставка 6 %. Знайти одержану при обліку суму.
 • Страхування передбачає щомісячну виплату 100 грн протягом 2-х років. Для подібних операцій банком передбачається
  відсоткова ставка 8 % річних, відсотки нараховуються 2 рази на рік. Визначити суму наростаючої ренти до кінця строку страхування.
 • Маємо можливість отримати позичку в 100 000 грн на 15 років з умовою погашення боргу щомісячно, зі ставкою 1 % у місяць. Якою буде сума щомісячних виплат?
 • Знайти суму, потрібну для виплати кредиторові щомісячно 50 грн протягом 8 років, якщо на ваш рахунок у банку відсотки нараховуються кожні півроку за ставкою 5 %.
 • Знайти нарощену суму ренти за умови, що відсотки нараховуються кожні півроку. Строк ренти — 10 років. Виплати платежів — один раз наприкінці року по 100 грн. Ставка, за якою нараховуються відсотки платежів, — 10 %.
 • Визначити платежі по відсотках на другому році заборгованості. Борг становить 100 грн. Його необхідно погасити протягом 10 років. Відсоткова ставка — 5 %. Для вирішення використовується план погашення основного боргу рівними сумами.
 • Викупна вартість облігації — 3000 грн. Вона дає 10 % прибутку, ринкова ставка — 8 %. Знайти розмір премії.
 • Облігація дає щорічно 4 % прибутку. Відсотки виплачуються щоквартально. Ринкова ставка по цінних паперах — 5 %. Облігація викуповується через два роки за ціною, вищою за номінальну на 20 %. Номінальна ціна облігації 100 грн. Визначити курс облігації.
 • Визначити тривалість користування короткотерміновим кредитом, якщо сума погашеного кредиту за рік становить 100 млн грн, а залишки кредитних ресурсів на рахунках дорівнювали: на 1 січня — 50 млн грн; 1 квітня — 80 млн грн; 1 липня — 90 млн грн; 1 жовтня — 120 млн грн; 1 січня — 20 млн грн.
 • Динаміка користування кредитом у двох галузях:

Галузь

Однодобовий оборот
з погашення, млн грн

Середні залишки
кредиту, млн грн

базисний рік

поточний рік

Базисний рік

поточний рік

А

0,6

0,63

60

75

Б

0,6

0,66

30

33

Визначити, як змінилася середня тривалість користування кредитом за рахунок зміни тривалості користування кредитом в окремих галузях.

Варіант 7

 • Визначити реальну суму наростання, якщо первісна сума боргу дорівнює 2000 грн, строк позички — 4 роки, відсоткова ставка — 0,04, швидкість інфляції — 2 % на рік.
 • Визначити суму, яку потрібно поставити в банку векселя, за умови, що строк векселя — 4 місяці, облікова ставка — 8 %, під вексель видається 950 грн.
 • Передбачається за 5 років заощадити в банку 45 млн грн для
  певної покупки. Для цього необхідно укласти договір з банком на щомісячне перерахування визначеної суми заощадження. Ставки відсотків для подібних операцій становлять 8 % річних. Нарахування — поквартальне. Визначити суму поквартального внеску.
 • Щорічно відкладається на ощадний вклад 1000 грн. Норма дохідності — 9 % річних. Яка сума накопичиться на рахунку через 15 років?
 • Визначити величину рівних внесків, якщо необхідно до кінця десятирічного періоду створити фонд, рівний 500 000 грн. Ставка відсотків — 10 %.
 • Строк ренти 10 років. Виплата платежів — один раз наприкінці року по 100 грн. Ставка, за якою нараховуються відсотки платежів, — 10 %. Визначити накопичену суму ренти.
 • Визначити поточну виплату на другому році заборгованості. Борг становить 200 грн. Його необхідно погасити протягом 5 років. Відсоткова ставка — 10 %. Для вирішення застосовується план погашення основного боргу рівними сумами.
 • Визначити вартість облігації за кожний рік з умовою, що її номінальна вартість становить 2000 грн, а викупна — на 20 % більша. Облігація дає щорічно 80 грн прибутку. Ринкова ставка — 6 % на рік. Облігація погашається через 4 роки.
 • Облігація приносить 4 % прибутку. Вона погашається через 2 роки за номіналом 100 грн. Ринкова ставка по цінних паперах — 3 %. Визначити курс облігації.
 • Середні залишки кредиту в поточному році збільшилися на 5 %, а борг кредиту з погашення становить 200 млн грн, що на 50 млн грн більше, ніж у попередньому році. Визначити, на скільки відсотків змінилася кількість оборотів кредиту.
 • Дані кредиту у двох галузях:

Галузь

Однодобовий оборот
з погашення, млн грн

Середні залишки
кредиту, млн грн

базисний рік

поточний рік

базисний рік

поточний рік

А

0,8

0,84

20

25

Б

0,8

0,84

10

11

Визначити, на скільки днів змінилася середня тривалість користування кредитом.
3.4 Критерії оцінювання знань студентів
при підсумковому контролі (заліку, іспиті)
Нормативною формою підсумкового контролю знань студентів з дисципліни «Фінансова статистика» є складання комплексного потокового письмового іспиту. Основними завданнями іспиту у письмовій формі є:

 • підвищення об’єктивності оцінювання рівня знань сту-
  дентів;
 • забезпечення комплексності оцінювання рівня знань за всією програмою дисципліни;
 • посилення мотивації студентів щодо оволодіння програмним матеріалом дисципліни впродовж усього семестру.

Підсумкове оцінювання знань студентів з дисципліни «Фінансова статистика» здійснюється в межах екзаменаційної сесії. До сесії не допускаються студенти, які не виконали обов’язкових завдань (за результатами проміжного контролю). Недопуск студентів до іспиту здійснюється наказом ректора за рішенням кафедри та поданням декана факультету. Недопуск студента до екзаменаційної сесії вважається академічною заборгованістю. Академічною заборгованістю є також неявка студента на іспит за розкладом.
Об’єктом контролю знань студентів у формі іспиту є результати виконання письмових екзаменаційних завдань. Екзаменаційний білет включає 6 завдань, які вимагають творчого підходу до їх виконання, розуміння економічної суті отриманих результатів і можливостей їх застосування в аналізі економічних явищ і закономірностей у галузі фінансів. Кожне завдання екзаменаційного білету оцінюється окремо за такою шкалою: 10; 5; 0 балів.
Для оцінювання відповідей студентів на теоретичні запитання застосовуються такі критерії:

 • відмінному рівню (10 балів) відповідає виявлення всебічного системного і глибокого знання програмного матеріалу; засвоєння основної та додаткової літератури; чітке володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, перед­баченими програмою дисципліни; вміння використовувати їх для розв’язання як типових, так і нетипових практичних ситуацій; виявлення творчих здібностей в розумінні, викладі і використанні навчально-програмного матеріалу;
 • задовільному рівню (5 балів) відповідає виявлення знань основного програмного матеріалу; засвоєння інформації в основному з лекційного курсу; володіння необхідними методами та інструментами, передбаченими програмою; вміння використовувати їх для розв’язання типових ситуацій, допускаючи окремі незначні помилки;
 • незадовільному рівню (0 балів) відповідає виявлення значних прогалин у знаннях основного програмного матеріалу; володіння окремими поняттями, методиками та інструментами, допускаючи при їх використанні принципові помилки.

Письмове розв’язання розрахунково-аналітичного завдання, що дозволяє перевірити сформованість відповідних умінь і навичок, оцінюється на «відмінно» (10 балів), «задовільно» (5 балів) та «незадовільно» (0 балів) залежно від:
а) точності розв’язання завдання;
б) повноти розв’язання завдання;
в) ступеня обґрунтованості відповіді за результатами розрахунків.
Результати іспиту оцінюються в діапазоні від 0 до 60 балів.
Якщо екзаменаційна оцінка менша ніж 30 балів, студент отримує незадовільну оцінку за результатами іспиту та незадовільну загальну підсумкову оцінку. В такому разі отримані результати поточного контролю не враховуються.
Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається з суми балів за результатами поточного контролю знань (за умови, що студент набрав 20 балів і вище) та за виконання завдань, що виносяться на іспит (за умови, що студент набрав 30 балів і вище).
До залікової екзаменаційної відомості заносяться результати в балах поточного контролю та іспиту (загальна підсумкова оцінка).
Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну здійснюється таким чином:

 • оцінка «незадовільно» — менше 50 балів;
 • оцінка «задовільно» — 50—60 балів;
 • оцінка «добре» — 65—80 балів;
 • оцінка «відмінно» — 85—100 балів.

Оцінка за 4-бальною шкалою оцінювання виставляється в заліково-екзаменаційну відомість разом із загальною підсумковою оцінкою за 100-бальною шкалою.
Для проведення іспиту на основі потокової системи створюється комісія, до складу якої входять: лектор потоку, викладачі, що проводять практичні заняття на потоці, співробітники кафедри статистики, які залучаються для організації іспиту. Екзамени на потоках проводяться за розкладом, що доводиться до студентів за місяць до початку екзаменаційної сесії. Іспит проводиться у письмовій формі на потоці протягом трьох астрономічних годин у підготовлених для проведення іспиту аудиторіях. Кожен студент отримує екзаменаційне завдання, запитання якого переписує у бланк письмової роботи і дає відповіді на них. Після закінчення письмового іспиту роботи здаються лектору потоку, перевіряються і оцінюються призначеною комісією. Результати іспиту доводяться до студентів лектором потоку. Місце і час підведення результатів іспиту оголошується на початку іспиту.
Змістовно-методичне забезпечення письмового іспиту з дисципліни «Фінансова статистика» здійснює кафедра статистики. Екзаменаційні завдання іспиту складаються на основі затвердженої програми курсу «Фінансова статистика». Структурно екзаменаційний білет складається з 6 завдань, які включають:

 • два теоретичних запитання за програмою курсу;
 • чотири аналітично-розрахункових завдання.

Розроблені і схвалені на засіданні кафедри статистики екзаменаційні білети друкуються на спеціальних бланках, підписуються лектором потоку і затверджуються завідувачем кафедри.
Передекзаменаційні консультації кафедра статистики організовує у визначені терміни.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.