лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фінансова статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Під облігацією (bond) розуміють цінний папір, який засвідчує те, що її власник надав позичку емітенту цього папера. Облігація забезпечує її власникові регулярне отримання фіксованого доходу і в кінці строку деякої викупної ціни (такої, що дорівнює номіналу). Основні параметри облігацій: номінальна ціна (номінал), викупна ціна або правило її визначення, якщо вона відрізняється від номіналу, дата погашення, норма дохідності (прибутковості) і строки виплати відсотків. Виплата відсотків робиться раз на рік, кожні півроку або щоквартально.
Після емісії облігації обертаються на вторинному ринку цінних паперів, де купуються і продаються за ринковими цінами. Ринкова ціна в момент емісії може бути меншою за номінал, дорівнювати номіналу або перевищувати його. Через те, що номінальна ціна облігацій окремих компаній різна, виникає необхідність у використанні критерію оцінки, під яким розуміють курс облігації, тобто купівельну ціну однієї облігації у розрахунку на 100 грошових одиниць номіналу:
,
де Pk — курс облігації; Р — ринкова ціна; N — номінальна ціна облігації.
Ринкова ціна і курс залежать від рівня дохідності облігації, рівня позичкового відсотка у момент оцінки і від інших умов, найважливішою з яких є оцінка надійності (ступеня ризику) капіталовкладень.
Загальний дохід від облігацій і будь-якого іншого цінного папера з фіксованим поточним доходом складається з трьох елементів:
— періодично виплачуваного купонного доходу або нарахування відсотків;
— зміни вартості цінного папера (наближення її до викупної ціни) за відповідний період часу: якщо облігація була куплена з дисконтом, то цей елемент — позитивна величина; якщо ж вона куплена з премією, то це — від’ємна величина; якщо облігація куплена за номінал, то цей елемент буде відсутній;
— дохід від реінвестицій надходжень від купонів.
Оцінка облігацій полягає в дисконтуванні доходів від облігацій і зводиться до визначення суми грошей, яка в певний момент еквівалентна у фінансовому відношенні самій облігації з урахуванням її строку, дохідності і прийнятої при оцінці ставки відсотків (ставка розміщення). Під останньою розуміють ставку відсотків, яка характеризує той ступінь рентабельності інвестицій, що задовольняє інвестора.
Під результатом оцінки розуміють суму грошей, еквівалентну у фінансовому відношенні всім надходженням за облігацією.
Надходження від облігації складаються з двох елементів: викупної ціни (С), яка виплачується в кінці строку позички, і періодично виплачуваного доходу за облігацією (R):
V = Q + Y,
де Q — сучасна величина викупної ціни облігації (С); Y — сучасна величина періодично виплачуваного доходу (R), V — оцінка облігації або сучасна величина всіх виплат за облігацією.
Облігації без обов’язкового погашення.
Якщо за облігацією дохід виплачується у вигляді відсотків, а сама облігація не погашується або викуповується за бажанням інвестора, то доходи від облігації можна уявити у вигляді вічної ренти. Періодична виплата за облігацією у такому разі являє собою вічну ренту, член якої дорівнює доходу від облігації:
  ,
де R — періодично виплачуваний річний дохід за облігацією; і- прийнята при оцінці ставка відсотків. Ця ставка характеризує той ступінь рентабельності інвестицій, який задовольняє інвестора;
q — оголошена або купонна норма дохідності;
N — номінальна ціна облігації;
С — викупна ціна облігації.
R = Nq, .
Курс облігації: , або  якщо C = N.
Отже, курс облігації цього виду прямо пропорційний купонній нормі дохідності і зворотно пропорційний ставці відсотків, яка застосовується при оцінці облігацій. Зі збільшенням рівня поточного доходу від облігації зростає її курс, а із зростанням прийнятої при оцінюванні ставки відсотків курс знижується. Цей курс характеризує ту ціну, за якої інвестор отримає дохід, відповідний ставці і.
Облігації без періодичної виплати відсотків.
У тому разі, коли відсотки приєднуються до основної суми боргу і виплачуються в момент погашення облігації, загальна сума виплат у кінці строку позички становитиме: N(1 + q)n.
Отже, сучасна величина платежу і курс облігації
, .
Оцінка облігації з погашенням в один строк і періодичною виплатою доходу.
Цей вид облігації найчастіше зустрічається на практиці. Загальний дохід від облігації цього виду складається з двох основних елементів — поточного, або купонного, доходу, який визначається R = N, і доходу, який отримує власник облігації в кінці строку позички за умови, що облігація куплена за курсом, що був менший, ніж її викупна ціна. Існує два показники для характеристики дохідності облігації. Це — норма поточної дохідності (відношення доходу по купонах до ціни облігації) і норма дійсної дохідності або ставка відсотків, яка була прийнята при оцінюванні облігації (і).
Оцінка даного виду облігації полягає у такому. Сучасна величина викупної ціни дорівнює С ? (1 + і)–n, а сучасна величина періодично виплачуваного доходу:  Отже, оцінка облігації складатиметься з суми двох цих елементів:
V = Q + Y = C Vn = CVn + Ran; i;
.
Якщо купонний дохід виплачується n разів протягом року, то оцінку здійснюють за такою формулою:
.
На оцінку і курс облігації впливає багато факторів, таких як ставка відсотків, що використовується при оцінці, строк облігації, купонна ставка, частота виплат відсотків та ін. Зростання ставки відсотків, яка використовується при оцінці, призводить до зниження оцінки й курсу облігації, і навпаки, при зниженні цього відсотка оцінка і курс облігації збільшуються. Якщо щорічний купонний дохід виплачується кілька разів протягом року, то це збільшує оцінку облігації.
Існують й інші закономірності, що складаються при оцінці облігацій. Так, зміна ставки відсотків, яка застосовується при оцінці, вагоміше впливає на оцінку при збільшенні строку. Якщо на ринку діють високі ставки і очікується подальший їх рост, то інвестори намагаються замінити довгострокові облігації на короткострокові.
Оцінка облігацій залежить також і від купонного доходу. Чим він вищий, тим менша оцінка облігації. При цьому збільшується чутливість оцінки до зміни ставки відсотків. Якщо очікується падіння ставки відсотків, інвестори намагаються купувати облігації з меншою купонною дохідністю, оскільки куплені облігації дають швидше зростання їх оцінки. З урахуванням строку вплив сучасної величини викупної ціни знижується, а сучасної величини купонного доходу зростає. Зміна ставки відсотків позначається сильніше на оцінці при збільшенні строку.
Як правило, інвестори зобов’язані сплатити податки на доходи від облігацій. Розмір податків істотно впливає на ефективність фінансових операцій. Вимірювання ступеня впливу податків на оцінку облігації залежить від того, яким способом вилучається цей податок. Якщо це здійснюється з виплат за купонами, оцінку облігації можна виконати, зменшуючи реальний дохід на суму податку.
Якщо податок вилучається відповідно постійній частці z, то


Стан ринку цінних паперів в Україні висвітлює статистична звітність за формою № 2-Б «Звіт про випуск, реалізацію та обіг цінних паперів», яку складають всі підприємства організації та установи, незалежно від підпорядкування і форм власності, що перебувають на господарському розрахунку, мають самостійний баланс і є юридичними особами. Звіт складають як емітенти, так і ті, що мають обіг цінних паперів (не власних). Заповнення форми виконується зростаючим підсумком з початку року за І квартал, І півріччя, 9 місяців, рік на підставі даних первинного бухгалтерського обліку та звітності, за номінальною вартістю цінних паперів. Передбачена розробка у регіональному, галузевому розрізах та за формами власності.
Форма складається з трьох розділів.
Розділ 1 висвітлює випуск і первинне розміщення цінних паперів емітентом і, в свою чергу, складається з чотирьох підрозділів:
— «Випущено цінних паперів». Включає дані про наявність цінних паперів на початок року, випуск їх за звітний період і загальну вартість цінних паперів, якими оперував емітент;
— «Розміщено на початок року». Проставляється вартість цінних паперів емітента, що перебували у власності юридичних чи фізичних осіб на 1 січня звітного року;
— «Вперше розміщено у звітному періоді». Показується вартість власних цінних паперів, вперше розміщених емітентом протягом звітного періоду (як з випущених у звітному періоді, так і із залишку нерозміщених на початку року);
— «Розміщено в цілому», тобто загальна вартість розміщених цінних паперів.
У цьому розділі також додатково передбачена можливість відстежування розміщення цінних паперів за статусом власника — юридичними особами, фізичними особами, а також інвесторами інших країн (нерезидентами).
Розділ ІІ «Обіг цінних паперів» характеризує операції з усіма цінними паперами, які є у власності емітента (як випущеними ним безпосередньо, так і придбаними в інших емітентів), тобто висвітлює вторинний ринок цінних паперів. При цьому у підрозділі «Цінні папери емітента власні» показуються операції з цінними паперами, випущеними самим емітентом, а у підрозділі «Цінні папери інших емітентів» — операції підприємства з цінними паперами, випущеними виключно іншими емітентами. Крім того, у цьому розділі виокремлюються дані про продаж цінних паперів за особисті приватизаційні рахунки громадян.
Розділ ІІІ «Обсяги взаємного інвестування у вигляді цінних паперів» висвітлює як інвестування через цінні папери суб’єктів господарської діяльності України (резидентів-емітентів) нерезидентами (суб’єктами господарської діяльності інших держав), так й інвестування резидентами нерезидентів-емітентів. Також у розділі відстежуються суми дивідендів і відсотків, виплачених у звітному періоді резидентами нерезидентам, а також нерезиден-
тами резидентам згідно із зобов’язаннями стосовно цінних
паперів.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.