лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фінансова статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

15. Вексель виписано на строк 2 роки. Якою повинна бути складна облікова ставка, щоб при обміні векселя власник отримав 90 % його суми?
Розв’язання:

16. Кредит надано у сумі 1000 грн за ставкою складних відсотків 10 % річних. Боржник повинен у кінці строку позички повер­нути 1200 грн. Необхідно визначити, на який строк було надано кредит.
Розв’язання:

17. Чому дорівнюватиме сума в 1000 грн через 10 років за умови, що на цю суму нараховуються 6 % річних? Якою буде її реальна купівельна спроможність, якщо приріст цін в середньому дорівнюватиме 3 % (перший варіант) і 8 % (другий варіант)?
Розв’язання:
S = 1000 ? 1,0610 = 1790,8.
Перший варіант
Другий варіант

Завдання для перевірки знань

1. Що таке нарощення боргу та як його обчислити?
2. Які існують види відсоткових ставок?
3. У чому полягає різниця між ставкою відсотків та обліковою ставкою?
4. Яка ставка називається простою відсотковою ставкою?
5. Від чого залежить розмір відсоткових грошей?
6. Що ви розумієте під принципом нерівноцінності грошей:
а) гроші втрачають свою вартість з часом внаслідок інфляційних процесів;
б) будь-яка сума грошей теоретично може бути інвестована;
в) теоретично будь-яка сума грошей може бути інвестована і принести дохід;
г) усе викладене.
7. Які бувають відсоткові ставки за методом нарахування відсотків:
а) фіксовані і плаваючі (змінювані);
б) складні і прості;
в) постійні і змінювані;
г) ставка відсотків та облікова ставка.
8. Якщо ставка відсотків застосовується до однієї початкової суми і протягом усього строку, то це:
а) складні відсоткові ставки;
б) фіксовані ставки;
в) прості відсоткові ставки;
г) змінні прості відсоткові ставки.
9. Що ви розумієте під нарощеною сумою позички:
а) нараховані відсотки за користування позичкою;
б) приєднання відсотків до суми, яка повинна бути виплачена в кінці строку позички;
в) первісна сума позички разом з нарахованими відсотками до кінця строку;
г) вірної відповіді немає.
10. Які з нижченаведених висловлювань є визначенням відсотків:
а) абсолютна величина доходу від надання грошей у борг у будь-якій формі;
б) відношення відсоткових грошей, виплачуваних за фіксований відрізок часу, до величини позички;
в) відносна величина доходу від наданих грошей в борг у будь-якій формі;
г) абсолютний дохід від надання грошової позички.
11. Які з наведених нижче формул є множниками нарощення:
а) (1 + ni); б) (1 – nd); в) (1 + ni)-1; г) всі формули.
12. Що вимірюють ефективні ставки відсотків?
а) реальний відносний дохід, який отримають в цілому за рік;
б) реальний абсолютний дохід, який отримають в цілому за рік;
в) дохід від вкладених коштів, який визначається за річною ставкою відсотків;
г) нічого з вищевикладеного.
13. Які з наведених співвідношень неправильні:
а)  при n < 1;
б)  при n > 1;
в)  при n < 1;
г)  при n > 1.
14. Яка з наведених формул є формулою подвоєння за простими відсотками:
а)            б)
в)                 г)
15. Яка з наведених формул є дисконтним множником:
а)  б)          в)            г)
16. Яка з наведених формул лежить в основі змішаного методу нарахування відсотків:
а) S = P(1 + i)n (1 + ni);
б) S = P(1 + ai) (1 + bi);
в) S = P(1 + i)a (1 + bi);
г) S = P(1 + i)n (1 + bi).
17. В якій з наведених формул є помилка:
а)             б)  
в)               г) 
18. Що таке складні відсотки?
19. У чому полягає суть капіталізації відсотків?
20. Чому нарахування складних відсотків при довготермінових фінансово-кредитних операціях вигідніше кредитору, ніж нарахування простих відсотків?
21. Яка ставка називається номінальною?
22. Для чого використовується ефективна ставка відсотків?

Тема 10. Визначення еквівалентності
відсоткових ставок

Починаючи вивчати цю тему, студентам необхідно звернути увагу на те, що від вибору виду відсоткової ставки залежить фінансовий результат кредитних угод. Різні, але однакові за величиною відсоткові ставки дають різні відсоткові суми грошей за однакових усіх інших параметрів.
Якщо різнорідні відсоткові ставки в конкретних умовах угоди призводять до одного й того самого фінансового результату, то в такому разі вони є еквівалентними. Отже, еквівалентними називаються різні за видом відсоткові ставки, які у фінансових операціях дають однакові кінцеві результати.
Студенти мають звернути увагу на те, що принцип еквівалентності ставок використовується при порівнянні ставок, які застосовуються в різноманітних угодах і договорах, при визначенні ефективності фінансово-кредитних операцій, беззбитковій заміні одного виду відсоткових ставок іншими. Для сторін, які укладають фінансовий контракт, не має важливого значення, яка з еквівалентних ставок фігуруватиме в угоді.
Система еквівалентних ставок складається з таких елементів еквівалентності:

  • простих ставок;
  • простих і складних ставок;
  • складних ставок;
  • дискретних і неперервних ставок.

Треба пам’ятати, що виведення формул еквівалентності ставок у всіх випадках базується на рівності взятих попарно відповідних множників наростання.
Розглянемо умови, за яких нарощення відсотків за простою ставкою відсотків (і) призведе до таких самих результатів, що і нарахування цих грошей за простою обліковою ставкою (d) при зафіксованих однакових початковій величині (Р) і строку (n). Очевидно, має виконуватися умова, за якою нарощені суми для цих відсоткових ставок будуть однакові, тобто S1 = S2, де S1 — це нарощена сума, при визначенні якої використовувалась проста ставка відсотків (i), а S2 — це нарощена сума, при визначенні якої використовувалась проста облікова ставка (d). Прирівнюємо множники наростання за цими ставками (1 + in) = (1 – nd)–1. З цього рівняння можна вивести співвідношення між простою ставкою відсотків та простою обліковою ставкою. Формула простої ставки відсотків, що еквівалентна простій обліковій ставці, матиме такий вигляд:
.
Формула простої облікової ставки, що еквівалентна простій ставці відсотків, має такий вигляд .
Застосовуючи ці формули, можна за заданою простою ставкою відсотків знайти еквівалентну просту облікову ставку, і навпаки. Так, при операціях з векселями використовують просту облікову ставку, але вона не показує ефективність і прибутковість цієї фінансової операції. Для того щоб визначити, який було отримано відносний дохід, необхідно знайти ставку відсотків, що, як правило, використовується як показник прибутковості, еквівалентний простій обліковій ставці.
Прості відсоткові ставки використовуються переважно при короткострокових фінансових операціях (n ? 1), тож термін (n) необхідно замінити відношенням g/K, де g — це кількість днів користування грошима, а К — кількість днів у році (база року). Тут слід врахувати, що база року (К) набуває різних значень (360, 365, 366 днів). Відповідно еквівалентність простих ставок визначатиметься за двох умов: коли бази року приймаються однаковими і коли використовуються різні бази року (К). Для однакових баз року застосовуються такі формули:
Якщо К = 360 днів, то ; .
Якщо К = 365 днів, то ; .
Якщо бази року для ставок будуть різними, тобто база року для ставки відсотків 365 днів, а для облікової ставки 360 днів (це особливість банківського обліку), тоді використовують такі формули:
; .
Формули еквівалентності простих ставок відсотків і облікових ставок свідчать про те, що за однакових умов позички проста облікова ставка буде завжди меншою за просту ставку відсотків, якщо ці ставки еквівалентні. Причому різниця між цими ставками залежить від строку позички: чим більший строк фінансової угоди, тим різниця між простою ставкою відсотків (і) та простою обліковою ставкою (d) збільшується, і навпаки для невеликих значень строку фінансової угоди різниця між (і) і (d) менш від-
чутна.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.