лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фінансова статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Вивчаючи цю тему, необхідно звернути увагу, що кредит являє собою систему економічних відносин з мобілізації тимчасово вільних в економіці грошових коштів і використання їх на потреби відтворення. Кредит надається господарським організаціям і населенню банківськими установами на умовах цільового використання, терміновості, платності і поворотності. За терміновістю розрізняють короткостроковий, середньостроковий і довгостроковий кредити.
Для управління процесами кредитування в економіці, виявлення їх тенденцій та закономірностей необхідна статистична інформація про кредитні вкладення й кредитні ресурси, їх склад за видами позичальників, у розрізі галузей та форм власності, про розмір і склад прострочених позичок, ефективність позичок у науково-технічні заходи, обіговості кредитів.
Збором, обробкою та аналізом інформації про економічні та соціальні процеси в кредитуванні займається статистика кредиту. Вона розробляє програму статистичних спостережень, вдосконалює систему показників, методологію їх розрахунку й аналізу, розробляє методи статистичного аналізу конкретних явищ.
Статистика кредитування займається також узагальненням відомостей про кредитування, виявлення закономірностей, вивченням взаємозв’язку використання кредитних ресурсів з ефективністю використання обігових коштів тощо.
Загальні завдання статистики кредиту:
1. Організація статистичного обліку і звітності про кредитні операції.
2. Розробка системи показників, що характеризують кредитні відносини, їх стан і розвиток.
3. Виявлення статистичних закономірностей у розвитку кредитних відносин.
4. Послідовне вдосконалення методології та методики розробки й аналізу системи показників з урахуванням досягнень економічної науки і міжнародних стандартів.
Кредитні відносини будуються в умовах і при взаємодії кредитних ресурсів і кредитних вкладень.
Кредитні ресурси складаються з коштів банків, тимчасово вільних грошових коштів бюджету, підприємств та організацій і населення. Кошти банків складаються зі статутного, резервного і спеціального фондів; кошти підприємств та організацій — із залишків коштів на розрахункових рахунках підприємств, на рахунках по капітальних вкладеннях, з коштів замовників для розрахунків виконання будівельних, науково-дослідних і проектно-дослідних робіт, а також коштів у розрахунках; кошти населення характеризуються залишками коштів на рахунках в ощадних і комерційних банківських установах.
Кредитні ресурси підприємства — це сукупність кредитних коштів, залучених для фінансового забезпечення його функціонування. Залучення кредитних ресурсів для поповнення обігових коштів збільшує сукупний дохід за рахунок віддачі залучених коштів, підвищення ефективності власних обігових коштів, що дозволяє підприємству ефективніше здійснювати свою господарсько-фінансову діяльність. Кредитні ресурси підприємств формуються на основі потреби в них для формування обігових коштів (виробничих запасів, запасів готової продукції і товарних запасів, для фінансування інших виробничих потреб) і задоволення інвестиційних потреб.
Кредитні вкладення являють собою позички, які надаються банківськими установами підприємствам, організаціям і населенню для виробничого і соціального розвитку.
Для характеристики кредитних відносин статистика кредиту використовує показники розміру, складу, динаміки кредитних ресурсів і кредитних вкладень, вивчає взаємозв’язок кредитних вкладень з показниками обсягу виробництва, капітальних вкладень, розміру товарно-матеріальних цінностей.
Для характеристики обсягу кредитних вкладень використовують показники залишків заборгованості й розміру виданих і погашених позичок. Залишки заборгованості у звітності показують за станом на визначену дату. Для визначення середніх залишків кредиту застосовується середня хронологічна:

де  — середні залишки кредиту;
Yn — залишки кредиту в момент n;
n — кількість моментів часу.
Статистика вивчає ефективність використання позичок, яка характеризується їх обіговістю.
Рівень обіговості кредиту вимірюється:
1) тривалістю використання короткострокового кредиту;
2) кількістю оборотів, які здійснює кредит за певний період.
Тривалість користування короткостроковим кредитом (t) визначається за формулою:
,
де — середні залишки кредиту;
Оn — оборот кредиту з погашення;
Д — число календарних днів у періоді.
Цей показник характеризує середнє число днів користування кредитом. Він є зворотною величиною обіговості позички: чим менша тривалість користування кредитом, тим менше позичок знадобиться банку для кредитування одного й того самого обсягу виробництва.
Кількість оборотів кредиту (n) визначається шляхом ділення обороту позички з погашення на середній їх залишок:
.
Економічний сенс цього показника полягає в тому, що він характеризує число оборотів, здійснених короткостроковим кредитом за визначений період.
Рівень обіговості позичок можна обчислити також за даними про їх видачу.
Вивчення швидкості обіговості за сукупністю господарських одиниць здійснюється шляхом застосування індексного методу: індексів середніх величин та агрегатних.
Для характеристики зміни середньої тривалості користування короткостроковим кредитом застосовуються такі індекси: індекс змінного складу, індекс фіксованого складу і індекс структурних зрушень.
Індекс змінного складу середньої тривалості користування короткостроковим кредитом:

де m — однодобовий оборот з погашення кредиту, який визначається як ; тоді тривалість користування короткостроковим кредитом можна визначити за формулою  то K = tm.
.
На величину індексу змінного складу впливають два фактори: зміна тривалості користування короткостроковим кредитом окремих одиниць сукупності, а також питомої ваги однодобового обороту з погашення окремих одиниць сукупності в загальній його величині для всієї сукупності.
Індекс фіксованого складу:
.
Індекс структурних зрушень:
.
Абсолютний приріст середньої тривалості користування кредитом:
а) за рахунок індивідуальних значень тривалості кредиту —

б) за рахунок структурних зрушень в однодобовому обороті з погашення —

Загальний абсолютний приріст середньої тривалості користування кредитом можна визначити шляхом віднімання з чисельника знаменника індексу змінного складу, тобто

Оборот кредиту з погашення пов’язаний з числом оборотів і середнім залишком кредиту: чим вище обіговість позичок за числом оборотів, тим за інших рівних умов буде більшим розмір обороту з погашення. З іншого боку, якщо збільшуватимуться середні залишки заборгованості позичок, то збільшуватиметься й оборот кредиту з погашення. Зв’язок цих показників можна уявити таким рівнянням:
у статиці
у динаміці ; .
Статистичний аналіз передбачає загальну оцінку ефективності кредиту, а також кількісне вимірювання величини впливу окремих факторів на річний випуск (приріст) продукції або прибутку. Якщо позначити розмір наданого кредиту літерою К, річний випуск (приріст) продукції (прибутку) — Q, то рівень ефективності (Е) можна уявити таким чином:

Випуск (приріст) продукції (прибутку) може бути отриманий у результаті росту ефективності кредиту та його розміру:
;
.
Кредит сприяє скороченню часу обороту обігових коштів підприємств, впливаючи таким чином на відтворювальні процеси в народному господарстві.
Індексна модель зв’язку сукупної обіговості обігових коштів підприємств з обіговістю короткострокового кредиту:
O = Kn’d,
де О — сукупна обіговість обігових коштів, розрахованих як відношення обсягу валового внутрішнього продукту до середніх залишків обігових коштів; К — розмір валового внутрішнього продукту на грошову одиницю наданих короткострокових позичок; n — число оборотів короткострокових позичок, обчислених за даними обороту з видачі; d — частка короткострокових позичок у загальній величині обігових коштів.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.