лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фінансова статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Основою розрахунку тарифів є визначення нетто-ставки (C). Це по суті планова збитковість страхової суми. Вона характеризує розмір відповідальності страховика. Чим менший цей показник, тим ефективніша його діяльність.
Показник збитковості залежить від частки об’єктів, що постраждали, тобто вірогідності страхового випадку (n : N), середнього розміру страхового відшкодування () і середньої суми застрахованих об’єктів ().
Звідси — показник збитковості розраховується за формулою:
.
Для визначення планового розміру нетто-ставки використовується динамічний ряд показників збитковості.
Планова нетто-ставка (N) розраховується за формулою:
 
де  — середня фактична збитковість страхової суми; s — середнє квадратичне відхилення збитковості, t — коефіцієнт кратності відхилення, залежний від заданої ймовірності Р:
при Р = 0,682 t = 1;
при Р = 0,954 t = 2;
при Р = 0,997 t = 3.
Брутто-ставка розраховується за формулою:
,
де f — частка навантаження в обсязі брутто-ставки, яка розраховується на основі даних про витрати страхової організації та її прибуток.
На основі абсолютних величин розраховуються такі відносні показники інтенсивності:

 • середня страхова сума застрахованих об’єктів ();
 • середня страхова сума об’єктів, що постраждали ();
 • середній розмір виплаченого страхового відшкодування ();
 • частка об’єктів, які постраждали (n : N).
 • показник виплат страхового відшкодування в розрахунку на страхові платежі (W : P);
 • страхові платежі в розрахунку на страхову суму застрахованих об’єктів (P : S);
 • показник збитковості страхової суми (q = W : S);
 • ступінь охоплення страхового поля d = N/Nmax;
 • частота страхових випадків dв = nп/N;
 • середня сума страхового внеску ;
 • коефіцієнт важкості страхових подій ;
 • коефіцієнт фінансової сталості  .

Особлива увага приділяється розрахунку страхових тарифів: нетто-ставки і брутто-ставки, динаміці показників роботи страхових організацій.
Найважливішим завданням статистики особистого страхування є розрахунок одноразових тарифних ставок на доживання, випадок смерті з різним строком угоди і видачі платежів.
Одноразова нетто-ставка на доживання визначається за формулою:
,
де  — одноразова нетто-ставка на доживання для особи у віці x років на строк t років;
lx+1 — чисельність осіб, які доживають до строку закінчення угоди;
lx — чисельність осіб, які доживають до віку страхування та уклали угоду;
V — дисконтний множник;
S — страхова сума.
Одноразова ставка на випадок смерті термінова, тобто розраховується на визначений строк. Вона дорівнює:
,
де nAx — одноразова нетто-ставка на випадок смерті для особи у віці x років строком на n років;
lx — чисельність застрахованих осіб;
dx, dx+1 — чисельність осіб, які вмирають протягом періоду страхування.
Розрахунок тарифних нетто-ставок виконується з використанням таблиць смертності і середньої тривалості життя.
Для практичних розрахунків розроблені спеціальні таблиці комутаційних чисел, в яких містяться показники з таблиць смертності, дисконтні множники і розрахункові показники (комутаційні числа). Таблиці складені в двох видах: на дожиття і на випадок смерті.
Треба знати, що статистика фінансових результатів страхових організацій вивчає обсяг доходів і витрат страхових організацій, їх склад, характеризує утворення і розподіл прибутку, вимірює та аналізує рентабельність.
Прибуток і рентабельність є основними показниками фінансових результатів страхових організацій. Розраховуються такі показники прибутку: прибуток страхової діяльності, балансовий прибуток, чистий прибуток і прибуток, що обкладається податком. Прибуток від страхової діяльності визначається як різниця між валовими доходами і сумою витрат і відрахувань. Балансовий прибуток страхової організації дорівнює сумі прибутку від страхової діяльності і доходів (витрат) від нестрахової діяльності. Доходи (витрати) від нестрахової діяльності складаються з доходів, що отримані від участі у суспільних підприємствах, орендної плати, дивідендів за акціями, облігаціями та іншими цінними паперами, суми відсотків по депозитах й інших доходів, пов’язаних з нестраховою діяльністю.
Чистий прибуток і прибуток, який обкладається податком, розраховується за загальною методикою.
Для оцінки прибутковості в страхуванні використовують кілька показників рентабельності: рентабельність страхових організацій, рентабельність страхової діяльності і рентабельність окремих видів страхування.
Рентабельність страхової організації розраховується як відношення прибутку до власного капіталу. Рентабельність страхової діяльності обчислюється відношенням прибутку, що отриманий від страхової діяльності, до суми витрат і відрахувань страхової організації. Розрахунок рентабельності по будь-якому виду страхування (або страховій позиції) можна здійснити порівнянням прибутку, отриманого від відповідного виду страхування (страхового ризику), і страхової суми або суми страхових платежів по цьому виду страхування.
Рентабельність страхової організації є більш загальним показником порівняно з рентабельністю страхової діяльності. Рентабельність страхової організації відображає фінансові результати як від страхової так і від нестрахової діяльності.
Термінологічний словник ключових понять
Застрахований — юридична чи фізична особа, якій належить страхове відшкодування при настанні страхового випадку.
Самострахування — це форма страхування, що ґрунтується на індивідуальній відповідальності і полягає в тому, що кожна юридична і фізична особа формує власні страхові (резервні) фонди за рахунок власних доходів.
Страхова сума — характеризує масштаби даної страхової операції, тобто в якому розмірі застраховано той чи інший об’єкт.
Страхове відшкодування — це виплата страховиком застрахованому (або отримувачу) повної чи часткової суми збитків.
Страховик — юридична особа, яка діє на підставі відповідної ліцензії, беручи на себе зобов’язання щодо створення колективного страхового фонду і виплати з нього страхового відшкодування.
Страхові платежі — це перерахування коштів страхувальником страховику.
Страхувальник — юридична чи фізична особа, яка на підставі відповідної угоди зі страховиком сплачує страхові внески до страхового фонду.
Страхування — це система економічних відносин, яка передбачає утворення за рахунок підприємств, організацій і населення спеціального фонду коштів і використання його для відшкодування втрат, які сталися в результаті стихійного лиха та інших несприятливих випадкових явищ, а також для надання допомоги громадянам при виникненні в їхньому житті різних випадків.
План практичних занять
1. Поняття і завдання статистики страхування.
2Групування, які використовуються при аналізі страху­вання.
3. Система показників страхування.
4. Система показників діяльності страхових організацій.
Навчальні задачі
1. Маємо дані страхових організацій з добровільного страхування за поточний період, тис. грн:
Страхове поле — 1 920 000.
Кількість укладених угод — 768 000.
Страхова сума застрахованого майна — 1 128 700.
Страхові внески — 3400.
Страхові виплати (сума збитків) — 940.
Кількість страхових випадків — 1535.
Визначити:
1) ступінь охоплення страхового поля;
2) частоту страхових випадків;
3) коефіцієнт виплат;
4) середню страхову суму застрахованого майна;
5) середню суму страхового внеску;
6) середню суму страхових виплат;
7) збитковість страхової суми;
8) коефіцієнт важкості страхових подій;
9) з ймовірністю 0,954 коефіцієнт фінансової сталості.
2. Маємо дані страхових організацій області про добровільне страхування майна суб’єктів господарювання, тис. грн:


Показники

Базисний період

Поточний період

Кількість укладених угод

225

250

Страхова сума

87750

100000

Надійшло страхових внесків

810

950

Страхові виплати

153

174

Кількість страхових виплат

27

30

Визначити для кожного періоду:
1) середні розміри страхової суми, страхового внеску, суми страхових виплат;
2) коефіцієнт виплат;
3) збитковість страхової суми;
4) коефіцієнт важкості страхових подій.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.