лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Статистика праці

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ЗМІСТ

 

 

Вступ............................................... 3
Розділ 1. Предмет, метод і завдання статистики праці ........  5
1.1. Предмет статистики праці...................... 5
1.2. Методи статистики праці...................... 6
1.3. Завдання статистики праці..................... 8
1.4. Основні джерела статистики праці............... 9
1.5. Основні форми державної статистичної звітності
з праці................................... 11
Розділ 2. Основні положення формування агрегованої системи
показників статистики праці
....................  13
2.1. Роль Міжнародної організації праці............. 13
2.2. Проблеми інтеграції національної економіки
у світову.................................. 19
2.3. Рекомендовані системи показників статистики праці 21
2.4 Вимоги, які ставляться до показників статистики
праці..................................... 22
Розділ 3. Статистика трудових ресурсів ...................  25
3.1. Поняття та склад трудових ресурсів.............. 25
3.2. Завдання статистики трудових ресурсів........... 29
3.3. Основні показники статистики трудових ресурсів... 31
3.4. Методика розрахунку коефіцієнтів інтенсивності зайнятості та безробіття    36
Розділ 4. Статистика чисельності, складу та руху робочої сили  44
4.1. Статистика чисельності робочої сили............ 44
4.2. Статистика складу робочої сили................ 51
4.3. Оцінка забезпеченості підприємств робочою силою. 57
4.4. Статистичне вивчення руху чисельності робочої сили.
Вимір сезонних коливань у її чисельності......... 59
Розділ 5. Статистика робочого часу ......................  68
5.1. Сутність закону економії часу та завдання його статистичного вивчення     68
5.2. Поняття робочого часу, його облік та структура..... 71
5.3. Показники використання робочого часу.......... 74
5.4. Методика побудови й аналізу балансу робочого часу. 82
5.5. Показники змінності, безперервності, інтегральний показник завантаження робочих місць   86
5.6. Джерела статистичних даних з використання робочого часу   89
5.7. Статистичні методи виявлення резервів поліпшення використання робочої сили     89
5.8. Методичні рекомендації з організації та проведення моментно-вибіркових спостережень використання робочого часу на підприємствах................ 95
Розділ 6. Статистика робочого місця ....................  108
6.1. Методичні підходи до визначення поняття «робоче місце»    108
6.2. Оцінка ефективності функціонування робочих місць 109
6.3. Система показників статистичного аналізу використання робочого місця у вартісному виразі
та методика їх розрахунку.................... 114
Розділ 7. Статистика продуктивності праці ...............  119
7.1. Вимірювання рівня продуктивності праці........ 119
7.2. Аналіз динаміки продуктивності праці.......... 126
7.3. Статистичні методи вивчення чинників, які впливають на рівень продуктивності праці     135
Розділ 8. Статистика оплати праці ......................  139
8.1. Суть оплати праці та завдання статистики........ 139
8.2. Заробітна плата, її види...................... 140
8.3. Фонд оплати праці......................... 141
8.4. Середня заробітна плата працівників та аналіз її
динаміки................................. 145
8.5. Концептуальні положення щодо визначення реальної
заробітної плати........................... 150
8.6. Методика розрахунку індексів реальної заробітної
плати.................................... 152
8.7. Склад витрат на робочу силу.................. 158
8.8. Оцінка економічної ефективності використання
ресурсів робочої сили....................... 161
Розділ 9. Система показників статистики праці в сільському господарстві       167
9.1. Основні групи показників статистики праці...... 167
9.2. Показники статистики праці та їх інформаційні джерела 170
Питання, тести, задачі................................. 177
Післямова.......................................... 198
Визначення найважливіших термінів...................... 199
Роз’яснення щодо складання статистичної звітності за формами № 1-ПВ (термінова-місячна), № 1-ПВ (термінова-квартальна)
«Звіт з праці»........................................ 204
Додатки............................................ 217
Список рекомендованої літератури........................ 242

  

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.