лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Організація виробництва

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

3.1.2. План семінарського заняття

 • Сутнісно-змістова характеристика виробничої діяльності та виробництва.
 • Поняття організації виробництва, її цілі та завдання.
 • Методологічні особливості вивчення курсу «Організація виробництва».
 • Етапи розвитку теорії та практики організації виробництва.

Література: [2, 8, 9, 11, 14, 22].
3.1.3. Термінологічний словник
Виробництво — безпосереднє виготовлення продукції чи надання послуг.
Виробнича діяльність — цілеспрямована праця з виготовлення споживчих товарів та надання послуг.
Організація виробництва — сукупність правил, процесів і дій, що забезпечують форму, порядок поєднання праці та речових елементів виробництва з метою підвищення ефективності виробництва та збільшення прибутку.
Технологіяможливі способи та варіанти виготовлення продукції, які визначають, за допомогою яких знарядь праці економічно доцільно перетворювати предмети праці в конкретний продукт з потрібними властивостями.
3.1.4. Навчальні завдання
Теми рефератів

 • Суспільне значення виробничої діяльності в сучасних умовах.
 • Організаційно-технологічні аспекти виробництва.
 • Основні елементи виробництва та їх характеристика.
 • Вплив промислової революції на розвиток теорії та практики організації виробництва.
 • Аналітичний огляд розвитку організації виробництва.
 • Система раціоналізації праці та виробництва Ф. Тейлора.
 • Принципи поточного виробництва Г. Форда.
 • Точновчасна філософія виробництва та концепція всеохоплюючого контролю якості.

Питання для дискусії

Чому провідна роль в організації виробництва належить технології?

Що спонукає постійно вдосконалювати організацію виробництва?

 • Які напрями повинна включати організація виробництва і чому?
 • У чому полягають особливості, що відрізняють дисципліни «Організація виробництва», «Операційний менеджмент» та «Виробничий менеджмент»?
 • У чому полягають основні причини неконкурентоспроможності вітчизняної продукції та підприємств? Наведіть приклади.

3.1.5. Завдання для перевірки знань

Тести

Організація виробництва — це:

а) функція, пов’язана з організацією та управлінням людьми, діяльність яких спрямована на рішення завдань бізнесу;
б) координація та оптимізація в часі й просторі всіх матеріальних та трудових елементів виробництва з метою отримання найкращого господарського результату;
в) наука, об’єктом якої є зміст діяльності підприємства;
г) цілеспрямований вплив на колектив людей з метою організації та координації їхніх дій у процесі виробництва.
У сучасних умовах для промислового виробництва висуваються вимоги:
а) оптимальності;
б) гнучкості;
в) мобільності;
г) високої культури;
д) екологічності;
е) конкурентоспроможності.
Завдання технології виробництва полягають у підвищенні показників:
а) продуктивності;
б) організаційного рівня;
в) гнучкості та мобільності;
г) якості продукції;
д) економії ресурсів;
е) обсягів виробництва.
Процес виробництва на підприємстві здійснюється завдяки взаємодії:
а) засобів праці та персоналу;
б) предметів праці, персоналу та засобів праці;
в) продуктивної системи, засобів праці та робочої сили.
Ефективність виробництва визначається:
а) методами раціонального використання елементів виробництва в його сукупності;
б) продуктивністю системи;
в) прибутковою діяльністю.
г) усі відповіді неправильні.
Організація виробництва спирається на методи:
а) кваліметрії;
б) експертний;
в) діалектичний;
г) системний;
д) органолептичний.
Організація виробництва належить до наук:
а) економічних;
б) точних;
в) прикладних;
г) природних.
Фабричний кодекс, в якому вперше було визначено основи організації трудової діяльності, створив:
а) Г. Форд;
б) Ф. Тейлор;
в) Г. Емерсон;
г) Р. Аркрайт.
Френк і Ліліан Гілберти довели, що основні елементи виробничих операцій:
а) залежать від змісту роботи;
б) не залежать від змісту роботи;
в) правильна відповідь відсутня.
Хто з представників раціоналістичної школи наукової організації виробництва розробив систему планування виробничих опе­рацій, яка використовується в сучасному виробництві:
а) Г. Гант;
б) Ф. Тейлор;
в) Л. Гілберт;
г) Г. Форд?
Ф. Тейлор довів, що головний елемент будь-якої виробничої системи — це:
а) засоби виробництва;
б) предмети праці;
в) людина;
г) капітал;
д) земля.
Автором формул для розрахунку виробничого циклу, що виведені на основі теорії побудови виробничих процесів у часі, є:
а) Ф. Тейлор;
б) Р. Аркрайт;
в) Г. Форд;
г) А. Адамецький;
д) Г. Емерсон.
Математичну модель управління запасами розробив:
а) Ф. Харріс;
б) У. Шухарт;
в) С. Митрофанов;
г) Ф. Тейлор?
3.2. Виробничі системи
3.2.1. Методичні поради до вивчення теми
У даній темі розглядаються такі питання:

 • виробництво як відкрита система;
 • принципи організації та функціонування виробничих систем;
 • підприємство як складна виробнича система.

Починаючи вивчати дану тему, необхідно зрозуміти, що всі дії, безпосередньо пов’язані з виготовленням товарів чи наданням послуг, являють собою виробничу функцію, яка є ядром будь-якого промислового підприємства.
Економічна сутність виробничої функції полягає у створенні в процесі трансформації предметів праці доданої вартості як різниці між вкладеннями та кінцевими результатами. Аналіз складових процесу дозволяє його реорганізувати, усунути чи перепроектувати збиткові операції.
Далі треба розглянути взаємозв’язок і взаємодію основних функцій: виробничої, фінансової, маркетингової, а також цих функцій із допоміжними, завдяки чому забезпечується виготовлення продукції для задоволення потреб споживачів.
Фінансова функція забезпечує виробничу функцію ресурсами за вигідною ціною та розподіляє їх за іншими функціями.
Маркетингова функція полягає в забезпеченні виробничників інформацією про поточний попит, продажі та просування на ринок товарів і послуг, у здійсненні рекламних заходів та ціноутворенні, доведенні до дизайнерів і проектувальників результатів досліджень, своєчасному інформуванні споживачів про виконання замовлень.
Далі, залежно від цілей та виду діяльності підприємства, формуються інші функції, наприклад: матеріально-технічного забезпечення, бухгалтерського обліку, технічного обслуговування, управління персоналом, технічної підготовки виробництва, збуту та ін.
Виходячи із взаємозв’язків виробничої функції,можна визначити, що системою є будь-якій об’єкт, до складу якого входять взаємопов’язані та взаємодіючі частини або елементи. Той самий об’єкт, що входить до іншої системи, розглядається в ній уже як підсистема або елемент. Будь-яка система складається не менше ніж із чотирьох основних компонентів: входу, процесу, виходу та пристроїв зворотного зв’язку й контролю.
Для подальшого вивчення матеріалу важливо знати класифікацію та певні ознаки таких систем, як: природні та штучні,відкриті та закриті, фізичні таабстрактні (моделі),прості та складні,централізовані та децентралізовані,динамічні та статичні,вірогідні та детерміновані, зі зворотним зв’язком,регульовані, кібернетичні,стабільні,сполучені, функціональні, керуючі [2, розд. 2].
Починаючи розглядати сутність виробничих системи (ВС), треба усвідомити, що це особливий штучний клас систем, які об’єднують працівників, знаряддя та предмети праці, інші елементи, необхідні для функціонування системи, у процесі якого створюються продукція або послуги.
Для виробничих систем характерна наявність такого комплексу ознак: основні вхідні компоненти; сукупності елементів; суттєві зв’язки між елементами; інтегративні (об’єднувальні) властивості; внутрішня цілісність; упорядкована структура та організація; цілі та критерії оцінки функціонування; керуючий або регулювальний пристрій; межі із зовнішнім середовищем і здатність системи взаємодіяти з ним; особливі властивості елементів, з якими вони входять до даної системи.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.