лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Організація виробництва

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

Для вивчення дисципліни «Організація виробництва» на денній та вечірній формах навчання встановлено нормативний час — 135 годин (2,5 кредиту). Розподіл часу за видами занять на денній, вечірній та заочній формах здійснення навчального процесу наведено в табл. 2.1 і 2.2.
Таблиця 2.1
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ
ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ВЕЧІРНЬОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ
З РОЗПОДІЛОМ ЧАСУ НА ЇЇ ВИВЧЕННЯ

Тема

Усього

У тому числі

лекції

семінарські, практичні
заняття

індивідуальна робота

самостійна робота

1. Організаційні основи вироб­ництва

6

1

2

3

2. Виробничі системи

8

1

2

5

3. Виробничий процес і організаційні типи виробництва

10

2

2

2

4

4. Організація трудових процесів і робочих місць

10

2

2

6

5. Нормування праці

9

1

2

2

4

6. Організація виробничого процесу в просторі

8

1

2

5

7. Організація виробничого процесу в часі

10

2

2

2

4

8. Організація допоміжних виробництв

10

2

4

4

Закінчення табл. 2.1

Тема

Усього

У тому числі

лекції

семінарські, практичні
заняття

індивідуальна робота

самостійна робота

9. Організація обслуговуючих господарств

9

1

2

2

4

10. Одиничний та партіонний методи організації виробництва

9

1

2

6

11. Організація потокового та автоматизованого виробництва

12

2

2

2

6

12. Організаційно-виробниче забезпечення якості та конкурентоспроможності продукції

10

2

2

2

4

13. Комплексна підготовка виробництва до випуску нової продукції

12

2

4

2

4

14. Організаційне проектування виробничих систем

12

2

2

2

6

Усього

135

22

32

16

65

Таблиця 2.2
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ
ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
З РОЗПОДІЛОМ ЧАСУ НА ЇЇ ВИВЧЕННЯ

Тема

Усього

У тому числі

лекції

семінарські, практичні заняття

самостійна робота

1. Організаційні основи вироб­ництва

6

1

5

2. Виробничі системи

8

8

3. Виробничий процес і організаційні типи виробництва

10

1

9

4. Організація трудових процесів і робочих місць

10

1

9

Закінчення табл. 2.2

Тема

Усього

У тому числі

лекції

семінарські, практичні заняття

самостійна робота

5. Нормування праці

9

1

1

7

6. Організація виробничого процесу в просторі

8

8

7. Організація виробничого процесу в часі

10

1

1

8

8. Організація допоміжних вироб­ництв

10

1

9

9. Організація обслуговуючих господарств

9

1

1

7

10. Одиничний та партіонний методи організації виробництва

9

1

8

11. Організація потокового та автоматизованого виробництва

12

1

1

10

12. Організаційно-виробниче забезпечення якості та конкурентоспроможності продукції

10

1

9

13. Комплексна підготовка вироб­ництва до випуску нової продукції

12

1

11

14. Організаційне проектування виробничих систем

12

1

11

Усього

135

12

4

119

Для денної та вечірньої форм навчання тривалість окремих видів занять приблизно однакова (крім індивідуальних занять, які передбачено лише для денного навчання). Виходячи зі специфічності заочної форми навчання, основною формою вивчення дисципліни вважається самостійна робота студентів, обсяг якої за часом з боку навчального закладу не нормується. Планом передбачаються в обмеженій кількості годин лише аудиторні заняття у формі лекцій та практичних занять.
Відповідно до тематичного плану дисципліни основними формами її вивчення є: лекції, практичні заняття, індивідуальні заняття (для студентів денного навчання), самостійна робота.
На лекціях розглядаються теми або окремі їх питання, які є досить складними за змістом, неповно та несистемно висвітленими в літературі, передусім у навчальній. Зауважимо, що організація виробництва на підприємстві — це динамічна система, яка постійно розвивається під впливом технологічного прогресу, конкуренції, передового досвіду. Особливо це стосується більшості вітчизняних підприємств, які нині перебувають у тривалій кризі, зазнають складної реструктуризації та адаптації до ринкових умов. Ця обставина підвищує роль лекцій як форми навчального процесу, оскільки саме вони дають змогу оперативно аналізувати ситуацію, напрями розвитку організації виробництва.
На практичні заняття виносяться найістотніші питання, насамперед методичні, які потребують обговорення й поглибленого з’ясування їхньої сутності. Плани практичних занять за окремими темами наведені в блоках із кожної теми. Важливим завданням практичних занять є також опанування методики розв’язування задач і аналізу виробничих ситуацій на конкретних матеріалах. Кожний студент самостійно розв’язує задачі та аналізує конкретні ситуації, виконуючи до занять поетапні та підсумкові розв’язки в письмовій формі. На практичних заняттях перевіряються результати розв’язків, їх обґрунтованість, аналізуються можливі варіанти та приймається остаточне рішення. У процесі практичних занять здійснюється поточний контроль рівня знань студентів.
Індивідуальні заняття з окремими студентами денної форми навчання мають на меті підвищення рівня їх підготовки та розкриття особистих творчих здібностей. Вони тісно пов’язані із самостійною роботою студентів та здійснюються за спеціальним графіком кафедри.
Самостійна робота студента є основним способом оволодіння матеріалом дисципліни, засвоєння необхідних умінь і навичок у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Під час такої роботи використовується навчальна, спеціальна література, а також тексти лекцій. Специфічною формою самостійної роботи є виконання індивідуальних завдань у вигляді розв’язування задач, аналізу ситуацій, написання рефератів, аналітичних оглядів статей у спеціалізованих журналах, публікацій у періодиці.
На заочній формі навчання студенти IV курсу спеціальності 6.050107 «Економіка підприємства» виконують контрольну роботу з професійно орієнтованих дисциплін, у тому числі з дисципліни «Організація виробництва». Тематика контрольних робіт і порядок їх написання розглядаються в розділі 4 навчально-методичного посібника.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.