лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Організація виробництва

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Тема 9. Організація обслуговуючих господарств
9.1. Транспортне обслуговування. Завдання та структура транспортного господарства. Системи організації внутрішньозавод-
ських транспортних потоків. Визначення величини вантажопотоків, вантажообігу та системи перевезень. Класифікація транспортних засобів. Вибір транспортної системи й розрахунок потреби в рухомому складі. Показники використання транспортних засобів. Організація транспортного обслуговування робочих систем. Шляхи вдосконалення роботи транспортного господарства на підприємстві.
9.2. Матеріальне обслуговування. Матеріальні ресурси та їх по­токи у виробничій системі. Завдання, функції та структура складського господарства. Класифікація матеріальних ресурсів. Визначення потреби в матеріальних ресурсах. Класифікація складських приміщень. Розрахунок корисних площ складських приміщень і устаткування складів. Порядок прийому, збереження й видачі матеріалів зі складів. Логістичні системи матеріального обслуговування. Показники роботи складського господарства. Напрями вдосконалення матеріального обслуговування виробництва. Особливості застосування систем MRP та MRP-2.
Тема 10. Одиничний та партіонний методи
організації виробництва

10.1. Методи організації. Сутність методу організації виробництва у просторі та часі. Характеристика перервного, напів­перервного й безперервного методів. Чинники, що визначають вибір методів.
10.2. Організація одиничного (непотокового) виробництва. Характеристика ознак методу. Форми спеціалізації непотокового виробництва: технологічна, предметно-групова та змішана. Обчислення кількості устаткування та його розміщення. Сфера застосування непотокового методу.
10.3. Партіонний метод обробки. Сутність групової технології. Визначення економічно оптимального розміру партії. Розрахунок ритму. Величина виробничих випереджень. Взаємозв’язки часових параметрів партіонної обробки. Особливості застосування партіонного методу в сучасних умовах. Характеристика предметно-замкненої форми організації виробництва. Цілі, основні блоки та принципи функціонування системи «точно вчасно» або «точно в зазначений час» (JIT). Інтеграційні особливості «витягувальної» системи JIT за обмежених ресурсних запасів.
Тема 11. Організація потокового
та автоматизованого виробництва

11.1. Потокове виробництво. Сутнісно-змістова характеристика потокового методу. Основні його ознаки й умови організації. Техніко-економічна характеристика потокового виробництва. Класифікація потокових ліній. Роторні та автоматичні потокові лінії. Особливості та основні техніко-економічні показники видів потокових ліній. Методика розрахунку параметрів потокових ліній. Особливості визначення виробничих заділів. Способи синхронізації потокових ліній. Транспортні засоби й технологічне планування потокових ліній.
11.2. Автоматизоване виробництво. Загальна характеристика та види автоматичних ліній. Продуктивність і компонування автоматичних ліній. Гнучкі автоматизовані виробництва (ГАВ) та гнучкі виробничі системи (ГВС). Сутність гнучкості та принципи її розрахунку. Функціонально-вартісний аналіз оцінки й оптимізації гнучкості ГВС. Організаційно-виробничі параметри ГАВ, їх розрахунок. Поняття, складові дрібного гнучкого автоматизованого виробництва та перспективи розвитку.
Тема 12. Організаційно-виробниче забезпечення
якості та конкурентоспроможності продукції

12.1. Якість продукції (послуг). Еволюція технології та поняття якості. Основні вимоги до якості продукції. Класифікація показників якості. Стандартизація процесів, продукції та послуг. Засоби вимірювання та методи оцінки якості. Система забезпечення якості та її елементи.
12.2. Управління якістю продукції. Системне управління якістю на основі ДСТУ ISO 9000—2001. Моделі системи якості. Елементи системи якості. Документація системи якості. Особливості системи якості у сфері послуг. Зарубіжний досвід управління якістю продукції. Сутнісно-змістова характеристика конкурентоспроможності продукції та методів розрахунку.
12.3. Контроль якості та випробування продукції. Види й методи технічного контролю якості: попереджувальний, статистичний. Розрахунки параметрів якості. Статистичне регулювання технологічних процесів і приймальний контроль. Неруйнівний контроль.
12.4. Системи сертифікації. Сутність і завдання сертифікації продукції. Атестація виробництв. Сертифікація систем якості. Оцінка якості проектів, технологій.
Тема 13. Комплексна підготовка виробництва
до випуску нової продукції

13.1. Система створення та освоєння нової продукції. Життєвий цикл продукції (процесів) та характеристика етапів. Сучасні концептуальні підходи до зміни продукту. Сутність комплексної підготовки виробництва та її складові. Особливості створення та освоєння продукту: етапи, процедури. Організаційні форми й методи досліджень, проектування та освоєння виробів.
13.2. Організація науково-технічних досліджень і проектно-конструкторської підготовки. Сутнісно-змістова характеристика досліджень. Поняття, цілі й завдання проектно-конструк­торської підготовки. Види дослідних робіт. Основні етапи проек­тування виробів. Організація проведення робіт. Особливості проектування виробів для різних типів виробництва з урахуванням умов ринкових потреб. Уніфікація, стандартизація, технологічність конструкцій. Організація взаємодії проектувальників і виробників. Сучасні інформаційно-технічні засоби для дослід­жень і проектування.
13.3. Технологічна та екологічна підготовка. Цілі, зміст та логіка технологічної підготовки. Системи технологічної підготовки виробництва. Види технологічних процесів. Технологічна документація. Методи оцінки та вибір технологічного процесу. Проектування інструменту й оснащення. Необхідність екологічної експертизи виробів (процесів) на проектних стадіях. Екологічні стандарти. Моніторинг впливу технології виробництва на довкілля. Планування та реалізація заходів для зменшення забруднення середовища від виробництва та експлуатації виробів (процесів).
13.4. Організаційно-економічна підготовка виробництва та освоєння нового продукту. Зміст і завдання організаційно-еконо­мічної підготовки. Проектування та впровадження нових форм і методів організації виробничих і трудових процесів. Розробка систем комплексного забезпечення та обслуговування виробництва. Удосконалення матеріальної, трудової та статусної мотивації. Формування нормативної бази та проведення вартісної оцінки нового виробу (технології). Організація освоєння продукту в серійному та масовому виробництвах. Методи прискорення освоєння нової продукції.
Тема 14. Організаційне проектування
виробничих систем
14.1. Загальні положення організаційного проектування виробництва. Передумови та сутність організаційного проектування. Цілі, завдання та зміст організаційного проектування. Етапи оргпроектування. Методи та принципи організації проектних робіт. Установлення еталонів проекту організації виробничої системи. Методологія оцінки ефективності оргпроектування.
14.2. Діагностика стану виробничої системи. Оцінка рівня організаційної, функціональної, елементної побудови виробничої системи на рівні цеху (дільниці). Аналіз економічних показників та оцінка організаційно-технічного рівня діючого виробництва. Розробка заходів щодо вдосконалення організації виробництва.
14.3. Процес оргпроектування та раціоналізації виробничих систем. Структура організаційного проекту. Передпроектні роботи. Зовнішнє проектування. Вибір організаційного типу виробництва. Визначенняскладу підрозділів за їх спеціалізацією та формою організації. Побудова організаційної структури виробництва. Організація основного та обслуговуючого виробництва. Оперативне управління виробництвом. Організація праці персоналу. Організаційна підготовка впровадження, освоєння, оцінка та вдосконалення проекту.


Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.