лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Організація виробництва

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Контрольна робота № 27
Тема: Організаційне проектування
виробничої системи

  • Концепція організаційного проектування виробництва.
  • Діагностування стану виробничої системи.
  • Структура та зміст організаційного проекту виробничих систем.

Задача 1. Підприємство передбачає освоїти випуск нової продукції з проектним річним її випуском 650 штук, первинна трудомісткість виготовлення одного виробу становила 1020 нормо-годин. За рахунок заходів із прискорення освоєння трудомісткість виготовлення значно скоротилася (b = 0,0545), що дозволило заводу скоротити тривалість досягнення проектного річного випуску на 30 %. Змінні витрати на один виріб — 1450 грн, постійні витрати — 160 000 грн/рік. Нарощування випуску продукції в обох випадках пропорційно часові освоєння.
Визначити економічні показники прискорення освоєння нового виробу: трудомісткість виготовлення виробу; скорочення циклу освоєння (побудувати графік освоєння), додаткову кількість продукції, зниження собівартості одиниці виробу, річну економію від прискорення освоєння нової продукції.
Задача 2. Необхідно визначити тривалість ремонтного циклу, міжремонтного й міжоглядового періоду (періодичність технічного обслуговування) та скласти графік виконання ремонту й технічного обслуговування на період 2001—2002 рр. для металорізального верстата, який було введено в дію у вересні 2000 р., якщо верстат металорізальний підвищеної точності (Вк.т. = 1,5), категорія за масою середня (Вк.м. = 1,0), використовується для обробки заготовок із різних матеріалів (Во.м. = 0,75) металевим інструментом (Вм.і. = 1,0).
У структурі ремонтного циклу для цієї категорії обладнання — п’ять поточних ремонтів і п’ять технічних оглядів. Нормативний оперативний час роботи верстата протягом ремонтного циклу — 24 000 год.

Режим роботи — двозмінний, дійсний річний фонд часу — 3950 год; частка оперативного часу в дійсному фонді становить 70 %.

Контрольна робота № 28
Тема: Процеси організаційного проектування
виробничої системи

  • Методичні основи організаційного проектування.
  • Сутність і зміст зовнішнього проектування виробничої системи.
  • Особливості етапу робочого проектування й організації впровадження.

Задача 1. Предметно-замкнена дільниця має 5 верстатів, які розташовано в такій послідовності: фрезерувальний, токарний, розточувальний, свердлильний та шліфувальний.
За дільницею закріплено оброблення чотирьох деталей — A, Б, В, Г. Планується зняти з виробництва деталі Б та Г, і включити до плану дільниці деталі Е та Д.
Розрахувати оптимальне планування устаткування для першого та другого варіантів плану дільниці за номенклатурою деталей. Знайти (логічно) проміжкове планування устаткування, яке передбачає два варіанти номенклатури деталей, що обробляються, і вихідне планування, із тим щоб витрати на технологічне планування були мінімальними. Для нового планування визначити вантажообіг і порівняти з раніше розрахованим. Для розрахунків використати дані таблиці.


Найменування
верстатів

Деталі

А

Б

В

Г

Д

Е

NA = 1000
qA = 0,6

NБ = 200
qБ = 1,1

NВ = 500
qВ = 0,3

NГ = 200
qГ = 0,5

NД = 500
qД = 1,0

NЕ = 650
qЕ= 0,4

Маршрути обробки деталей по операціях (послідовність)

Фрезерувальний

3

1

4

2

1

Токарний

4

1

1

2

Розточувальний

2

2

4

3

1

Свердлильний

1

3

2

3

Шліфувальний

5

2

4

3

Задача 2. Підприємство планує запровадити систему технічного обслуговування устаткування. Для цього необхідно розрахувати норму обслуговування та чисельність наладчиків у зміну за таких умов: норма часу обслуговування верстату за зміну tоб = 17,2 хв, підготовчо-завершальний час становить 20 хв та час на відпочинок і особисті потреби — 24 хв за зміну. Кількість верстатів для обслуговування — 73. Тривалість зміни — 8 год.


5. КОНТРОЛЬ РІВНЯ ЗНАНЬ


Органічною складовою навчального процесу є контроль рівня знань. Контроль дозволяє вимірювати й оцінювати здобуті студентом у процесі навчання знання, уміння та навички, тому він відіграє важливу роль у забезпеченні належного рівня підготовки фахівців.
Під час вивчення дисципліни «Організація виробництва» застосовується поточний, проміжний і підсумковий контроль знань. Усі ці види контролю тісно взаємопов’язані й організуються так, щоб стимулювати ефективну самостійну роботу студентів протягом семестру та забезпечити об’єктивне оцінювання рівня їхніх знань.
Поточний контроль здійснюється під час практичних занять, у процесі розгляду й оцінювання виконаних завдань (розв’язу­вання задач, написання рефератів), спілкування викладача зі студентом на індивідуальних консультаціях. Основними формами поточного контролю є обговорення актуальних питань дисципліни на практичних заняттях (виступи студентів), аналіз ситуацій, виконання домашніх завдань (розв’язування задач) та експрес-тестування (протягом 10—15 хв). Матеріали для цих форм кон-
тролю за кожною темою містяться в розділі 3. Викладач може дещо змінювати зміст задач і формулювання тестів для поточного контролю, але вони не відрізняються за сутністю від наведених у програмних завданнях самостійної підготовки студентів, що знаходяться в комп’ютерній мережі університету.
Проміжний контроль проводиться у формі контрольних робіт за окремими частинами (модулями) дисципліни. Для проміжного контролю дисципліну «Організація виробництва» поділено на дві частини (модулі):
I частина (модуль) — теми 1—7;
II частина (модуль) — теми 8—14.
Згідно із зазначеним поділом дисципліни проводиться дві кон­трольні роботи протягом двох академічних годин кожна (80 хв). Написання контрольної роботи є обов’язковим для кожного студента. Зміст контрольних робіт на кожний семестр визначається спільно керівником дисципліни й викладачем, що проводить практичні заняття. Завдання для контрольних робіт комплектуються із запитань і подібних задач відповідних тем, що містяться в розділі 3.
Підсумковий (семестровий) контроль із дисципліни «Організація виробництва» проводиться після закінчення її вивчення у формі письмового іспиту.
Студент допускається до іспиту, якщо він виконав усі обов’яз­кові роботи й завдання з дисципліни протягом семестру. Перелік таких робіт і завдань доводиться до відома студентів на початку семестру (активна участь у семінарських та практичних заняттях, розв’язування задач і аналіз ситуацій, виконання контрольних робіт, індивідуальних завдань, підготовка рефератів, виступи з доповідями на конференціях та ін.). Своєчасність і якість їх виконання з’ясовуються в процесі поточного контролю.
Іспитове завдання складається з 6-ти приблизно однакових за складністю питань теоретичного та практичного характеру, що комплексно охоплюють весь матеріал дисципліни згідно з навчальною програмою. За формою та змістом зазначені питання поділяються на два блоки. Перший блок іспитового завдання містить 3 теоретичні питання, другий блок — 3 прикладні задачі.
На 1, 2, 3-тє теоретичні питання вимагається змістовна письмова відповідь. Прикладні задачі, які в білеті мають послідовні номери 4, 5, 6, потрібно розв’язати з наведенням формул і належними стислими поясненнями проведених розрахунків.
Іспитові завдання комплектуються з питань і задач таких або аналогічних, які розглянуто в розділі 3 за окремими темами. Слід лише зауважити, що до іспитових завдань включаються задачі невеликої (середньої) складності, ураховуючи обмежений час на їх розв’язання. Далі наведено приклад іспитового завдання.
Порядок і критерії оцінювання знань. Згідно з чинним у КНЕУ порядком підсумкове оцінювання знань студентів проводиться за 100-бальною шкалою з подальшим переведенням одержаної оцінки в традиційну 5-бальну. При цьому від 20 до 40 балів студент може набрати на семінарських, практичних заняттях за активну роботу й виконання поточних завдань, а виконання іспитового завдання загалом оцінюється в 60 балів.
Відповідь на кожний розділ завдання (запитання) оцінюється за 10-бальною шкалою, яка диференціюється на три рівні —
10, 5, 0.
У 10 балів оцінюється відповідь, яка є досить повною та показує глибоке засвоєння студентом програмного матеріалу дисципліни. Тестова частина завдання оцінюється в 10 балів, якщо частка правильних відповідей становить не менше 80 %. Розв’язання задачі, яка претендує на оцінку в 10 балів, повинно відповідати еталонові, бути методично правильним і з належними поетапними поясненнями.
У 5 балів оцінюється відповідь, що в цілому є правильною, але неповна за змістом або має окремі неточності. Для тестової частини завдання 5 балів виставляється за частину правильних відповідей у межах від 50 до 79 %. Розв’язання задачі повинно бути виконано не менше ніж на 50 %.
У 0 балів оцінюється відповідь, яка свідчить про низький рівень знання матеріалу й розкриває зміст питання менше ніж на 50 %.
100-бальна оцінка переводиться у 5-бальну за шкалою:

  • відмінно                                          —   85—100 балів;
  • добре                                              —   65—80 балів;
  • задовільно                                      —   50—60 балів;
  • незадовільно                                   —   менше ніж 50 балів.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.