лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Організація виробництва

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Контрольна робота № 11
Тема: Організація транспортного
обслуговування виробництва

 • Внутрішньозаводські перевезення, їх цілі й завдання в процесі виробництва продукції.
 • Структура транспортного господарства та характеристика систем внутрішньовиробничих перевезень.
 • Методика вибору технічних засобів, маршрутів їх руху та розрахунку параметрів транспортного забезпечення виробництва.

Задача 1. Визначити приведену кількість одиниць ремонтної складності устаткування та трудомісткість ремонтних робіт на основі даних таблиці:


№ з/п

Найменування верстатів

Кількість
одиниць, шт.

Категорія ремонтної
складності устаткування

механічної
частини

електричної
частини

1

Токарні

9

14

9

2

Шліфувальні

8

12

25

3

Фрезерні

12

11

4,5

Структура ремонтного циклу: 1 капітальний, 2 середніх, 6 поточних ремонтів. Трудомісткість виконання ремонтних робіт на 1 ремонтну одиницю подано в таблиці:


Вид ремонту

Трудомісткість, год

механічної частини

електричної частини

Капітальний

36

10

Середній

6

Поточний

4

1,2

Задача 2. Деталі після обробки в механічному цеху передаються в складальний цех. Тривалість виробничого циклу оброблення в механічному цеху — 8 днів, у складальному цеху — 10 днів. Страховий запас перед складальним цехом дорівнює 15-ти комплектам деталей. У середньому на день потреба складального цеху — 3 комплекти.
Визначити час випередження початку обробки виробів у механічному цеху з порівнянням закінчення їх збирання в складальному цеху.
Контрольна робота № 12
Тема: Організація складського й тарного господарства

 • Матеріальні запаси та їхня роль у виробництві.
 • Особливості формування складського й тарного господарств. Технічні параметри складів та засобів ватажно-розвантажуваль­них робіт.
 • Сучасні системи управління запасами.

Задача 1. Машинобудівне підприємство придбало 22 нові металорізальні верстати, для яких застосовується типова структура ремонтного циклу, тобто перелік і послідовність певних видів ремонтів (капітальних — К, середніх — С, потокових — П):
К–П–П–С–П–П–С–П–П–К.
Дійсний річний фонд часу роботи устаткування становить 3950 год, а оперативний час (без урахування простоїв устаткування в ремонті) — 70 % від дійсного фонду часу.
Визначити тривалість ремонтного циклу та міжремонтних періодів металообробного устаткування, ураховуючи нормативний оперативний час роботи одного верстата протягом ремонтного циклу (24 000 год) та кількох чинників, що впливають на тривалість останнього через коефіцієнти: 1) виду оброблюваного матеріалу (Ком = 0,75); 2) застосовуваного інструменту (Кзі = 0,7);
3) класу точності устаткування (Ккту = 0,8); 4) строку служби устаткування (Кссу = 0,8); 5) довговічності устаткування (Кду =
= 1,0); 6) категорії маси устаткування (Ккму = 1,7).
Задача 2. Виробниче підприємство має безперервний (тризмін­ний) режим роботи. На діючому конвеєрі протягом доби виготовляється 1000 деталей. При цьому транспортна партія складається з 25 деталей. На технологічні перерви в кожну зміну відводиться 10 хв. Передбачувані технологічні втрати деталей не перевищують 2 % від добового їх випуску.
Необхідно визначити ритм конвеєра (потокової лінії).
Контрольна робота № 13
Тема: Організація внутрішньовиробничих
логістичних систем

 • Сутність, завдання виробничої логістики та способи управління матеріальними потоками у виробництві.
 • «Виштовхувальні» системи організації виробництва, їх різновиди й особливості функціонування.
 • «Витягувальні» системи організації виробництва як умова еко­номічної оптимізації та гнучкості реагування на попит продукції.

Задача 1. Визначити місячну виробничу потужність змінно-потокової лінії на основі даних: у місяці — 22 робочі дні, режим роботи — тризмінний, тривалість зміни — 8 год. Час на переналагод-ження обладнання — 6 % від номінального фонду. На лінії виготовляється 4 вироби. У виробничій програмі питома вага виробу А становить 35 %, виробу Б — 20 %, виробу В — 15 %, виробу Г — 30 % до місячного випуску продукції. Такт потокової лінії по виробу А — 3 хв, виробу Б — 4 хв, виробу В — 2 хв, виробу Г — 5 хв.
Задача 2. На механічний дільниці загальна потужність установлених електромоторів — 180 кВт; середній коефіцієнт корисної дії електромоторів — 0,9; середній коефіцієнт завантаження обладнання — 0,8; середній коефіцієнт одночасної роботи обладнання — 0,7; коефіцієнт корисної дії електричної мережі живлення — 0,96. Режим роботи дільниці — 2 зміни по 8 год. Кількість робочих днів у місяці — 23. Витрати часу на плановий ремонт — 5 %.
Визначити економію витрати силової електроенергії на дільниці за місяць.
Контрольна робота № 14

Тема: Організація непотокового виробництва

Сучасні методи організації виробництва, характеристика чинників, що їх визначають.

 • Організація непотокового виробництва та розрахунки його параметрів.
 • Модифікації непотокового виробництва та особливості їх застосування.

Задача 1. На заводі річна програма випуску фланцю становить 50 000 шт. Норма витрат матеріалу на виготовлення одиниці виробу становить 730 г міді. Передбачено щоквартальну поставку міді в центральний матеріальний склад заводу. Страховий (мінімальний) запас міді встановлено на 20 днів. На рік за режимом роботи складу передбачено 255 робочих днів. Мідь на складі зберігається на підлозі у штабелях. Допустима маса вантажу на 1 м2 площі підлоги — 2 т.

Визначити загальну площу складу, якщо коефіцієнт її викорис­тання становить 0,65.

Задача 2. Передбачається здійснювати обробку валу масою 28 кг на потокової лінії, змінне завдання якої становить 160 шт. Режим роботи лінії — 2 зміни по 8 год кожна. Регламентовані перерви — 15 % від тривалості зміни. Обладнання, яким комплек­тується лінія, має середню габаритну довжину 1,5 м. Технологічний процес і норми часу на операції подано в таблиці.


Номер операції

1

2

3

4

5

6

7

Норма часу, хв

5,4

14,7

8,2

5,7

3,0

11,0

5,6

Необхідно визначити такт лінії, кількість робітників та одиниць устаткування (робочих місць), ступінь їх завантаження, вибрати тип і визначити основні параметри конвеєру та тривалість циклу обробки деталей.
Контрольна робота № 15
Тема: Організація партіонного виробництва

 • Партіонний метод організації виробництва та особливості застосування в ринкових умовах.
 • Оптимальний розмір партії деталей та методи його розрахунку.
 • Організація предметно-замкнених дільниць.

Задача 1. На підприємстві встановлено 520 одиниць технологіч­ного устаткування. Середня ремонтна складність одиниці устаткування становить 13,7 р. о. Структура ремонтного циклу включає один капітальний ремонт, три середні й чотири поточні (малі) ремонти та ряд періодичних технічних оглядів. Тривалість міжремонт­ного періоду — 1 рік, а міжоглядового періоду — 6 місяців.
Необхідно визначити тривалість ремонтного циклу та загальну середньорічну трудомісткість ремонтних робіт, якщо норма часу на одну ремонтну одиницю для виконання ремонтних робіт капітального ремонту — 35 нормо-годин, середнього ремонту — 23,5 нормо-годин, потокового — 6,1 нормо-годин, огляд — 0,85 нормо-годин.
Задача 2. За результатами статистичного контролю якості процесу виготовлення вала редуктора прийнято параметри вибіркового приймального контролю з одинарною та подвійною вибіркою. За обсягу випуску валів N = 5000 для умов одинарної вибірки nв1 та nв2 дорівнює 2 % від обсягу випуску, С1 = 1 шт., С2 = 3 шт.
Скласти алгоритми контролю за одинарної та подвійної вибірок. Дати порівняльну оцінку ефективності використання цих методів для процесів, що дають 1, 2 та 3 % дефектних виробів у загальному обсязі випуску продукції, для чого визначити кількість деталей, що підлягають контролю, і прийняти рішення про якість усієї партії для кожного випадку.
Контрольна робота № 16

Тема: Організація потокового виробництва

 • Потокове виробництво, його основні ознаки та економічне значення в сучасних умовах.
 • Види потокових ліній та їхні техніко-економічні показники.
 • Методика розрахунку основних параметрів потокових ліній.

Задача 1. Проектується впровадити в механообробному цеху багатоверстатне обслуговування на основі вихідних даних таблиці.


Показники часу

Верстати

1

2

3

Вільний машинний час, хв

8,4

6,3

6,6

Час зайнятості робітника, хв

2,3

4,1

6,2

Для цього необхідно провести розрахунки та визначити цикл багатоверстатного обслуговування, час простою та величину вільного часу робітника протягом циклу, коефіцієнт завантаження верстатів і зайнятості робітника, що обслуговує три верстати.
Задача 2. Необхідно скласти на наступний рік енергобаланс підприємства за таких вихідних даних:

  • річний випуск продукції основним виробництвом: виробів А — 610 шт., виробів Б — 450 шт.;
  • річне завдання допоміжним цехам: водопостачання — 2300 тис. м3 води, пара котельного — 8200 Гкал (10 000 тис. кВт/год теплової енергії);
  • норма витрат електроенергії на одиницю продукції: виробу А — 35 тис. кВт/год, виробу Б — 85 тис. кВт/год, на 1 м3 води в цеху постачання — 4 кВт/год;
  • на виробниче водопостачання для технологічних процесів витрачається 13 тис. кВт/год теплоенергії, а електроапаратами — 150 тис. кВт/год електроенергії;
  • витрати електроенергії: на освітлення — 3200 тис. кВт/год, на комунально-побутові потреби — 1000 тис. кВт/год теплоенергії; на власні потреби енергоустановок — 400 кВт/год;
  • втрати енергії в заводських мережах, транспортних підстанціях і перетворювачах — 2000 тис. кВт/год, тепломережах — 300 тис. кВт/год;
  • відпуск на сторону (включаючи своєму непромисловому гос­подарству) — 25 тис. кВт/год електроенергії і 300 тис. кВт/год теплоенергії.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.