лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Організація виробництва

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

4.3.5. Рецензування та захист
контрольної роботи

Контрольну роботу рецензує викладач кафедри економіки підприємств. Якщо рецензія схвальна, то робота допускається до захисту.
Якщо робота написана з порушенням вимог, її повертають для доопрацювання. До другого варіанту роботи студент обов’язково додає рецензію на перший варіант.
Консультації щодо виконання контрольної роботи проводяться на кафедрі економіки підприємств Київського національного економічного університету (03680, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1, к. 236, тел. 459-61-52).
Дату й час захисту роботи встановлює деканат. Робота зараховується тільки за підсумками співбесіди її автора з викладачем.
Скласти іспит з курсу «Організація виробництва» студент може тільки після захисту контрольної роботи й одержання позитивної оцінки, яка заноситься в заліково-екзаменаційну відомість і залікову книжку.
Якщо контрольну роботу здано несвоєчасно або виконано не за темою і неправильно, вона оцінюється «незараховано». Дана оцінка проставляється у відомість і позбавляє права здавати іспит.
4.4. Теми контрольних робіт і задачі
Контрольна робота № 1
Тема: Організаційні основи
виробництва й виробничих систем

 1. Суспільне значення виробництва й характеристика його чинників.
 2. Сутність і завдання організації виробництва.
 3. Еволюція розвитку теорії та практики організації виробництва.

Задача 1. Партію деталей із 30 шт. обробляють послідовно. Середнє міжопераційне очікування — 15 хв. Визначити: тривалість операційного (у хвилинах) та виробничого (у годинах) циклів на основі даних таблиці.


Номер операції

1

2

3

4

5

6

7

Норма часу, хв

3

7

9

6

2

3

6

Кількість верстатів

1

2

3

2

1

1

2

Визначити зміну тривалості цих циклів, якщо операцію 2 розділити на дві операції з нормами часу 3 та 4 хв, кожну з яких виконують на одному верстаті.

Задача 2. Для контролю геометричних параметрів виробу контрольний стенд оснащується спроектованою інформаційно-вимі­рювальною системою для автоматизації збирання вимірювальної інформації. Така система дозволяє знизити трудомісткість контролю з 3,5 до 0,7 год і скоротити кількість працівників із 4 до 2 осіб.
Вартість інформаційно-вимірювальної системи — 8000 грн, вартість оснащення — 3500 грн, за базового методу контролю вартість оснащення становила 12 000 грн. Виробничі площі та устаткування за варіантами не змінюється. Оснащення використовується протягом 3-х років, коефіцієнт річних витрат на ремонт — 0,5. Норма річної амортизації системи становить 15 %. Тарифна ставка робітників 3-го розряду — 2,1 грн/год, додаткова заробітна плата — 30 %, відрахування від основної заробітної плати — 37,5 %.
Визначити скорочення трудомісткості контролю та економічний ефект, якщо річна програма — 1000 виробів.
Контрольна робота № 2
Тема: Виробничі системи

 1. Сутність виробничих систем, їхні класифікаційні рівні та елементний склад.
 2. Закони та принципи організації виробничих систем.
 3. Особливості формування та функціонування складних виробничих систем.

Задача 1. Скласти нормативний баланс робочого часу, розрахувати можливе підвищення продуктивності праці на основі обробки даних таблиці фактичного балансу


Індекс

Види робіт

Витрати
часу, хв

Тпз

Інструктаж налагодження устаткування

32

Топ

Оперативний час

297

Торг

Організаційне обслуговування робочого місця

34

Ттех

Технічне обслуговування робочого місця

15

Твоп

Відпочинок та особисті потреби

42

Тпр

Нормовані перерви з організаційно-технічних причин

10

Тент

Перерви, зумовлені недоліками у технології та організації виробництва

32

Тптд

Втрати, що виникли з причин порушення трудової дисципліни

18

Разом

480

Норматив часу на відпочинок та особисті потреби становить 7 %, час на організаційно-технічне обслуговування робочого місця — 6 % від оперативного часу.
Задача 2. Визначити виробничий цикл та терміни запуску у виробництво партії деталей за послідовного, паралельно-послі­довного та паралельного сполучення операцій за умов, які зазначено в таблицях 1 та 2.
Таблиця 1
Величина партії деталей ЗА варіантаМИ


Варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Величина партії, шт.

200

220

180

190

240

310

270

280

250

260

Таблиця 2
Норми штучного часу по операціях


№ операції

1

2

3

4

5

6

7

8

Норми часу, хв

12

18

12

20

24

10

24

9

Кількість одиниць устаткування, шт.

1

2

1

2

2

1

2

1

Контрольна робота № 3

Тема: Виробничий процес та організаційні
типи виробництва

Виробничий процес і принципи його раціональної організації.

 1. Фази та різновиди виробничих процесів.
 2. Техніко-економічна характеристика типів виробництва та їх застосування в сучасних умовах.

Задача 1. Необхідно визначити кількість устаткування для виконання виробничої програми токарною дільницею механообробного цеху за даними таблиці.


Найменування деталі

Річний обсяг
виробництва, шт.

Норма штучного
часу, хв

Вал

760 000

2,2

Циліндр

470 000

2,8

Поршень

105 000

4,1

Річний плановий фонд робочого часу одного верстата — 3820 год; коефіцієнт виконання норм токарних робіт — 1,15; витрати робочого часу на переналагодження устаткування — 5 %.
Задача 2. Визначити розміри партій запуску-випуску кремнієвих пластин на операціях, тривалість технологічного циклу (у хвилинах) і виробничого циклу (у календарних днях). Розмір виробничої партії, запущеної у виробництво, — 300 пластин, операційної — 30. Технологічний процес наведено в таблиці.операції

Найменування операції

Норма
штучного часу, хв

Коефіцієнт придатних пластин

Кількість одиниць устаткування

1

Відмивання пластин

0,8

0,833

4

2

Зняття боросилікатного скла

0,5

1,0

2

3

Реставрація пластин

0,2

0,96

1

4

Очищення пластини полімерним лаком

0,6

0,958

3

5

Плазмохімічна

0,5

0,957

2

Процес здійснюється у дві зміни по 8 год, міжопераційний час після кожної операції становить 0,3 год, коефіцієнт переводу робочих днів у календарні — 1,4.

Контрольна робота № 4
Тема: Організація трудових процесів і робочих місць

Трудовий процес і основи його проектування.

Організація праці, її основні цілі, завдання, напрями та форми.

 1. Організація робочих місць та системи їх обслуговування.

Задача 1. Підприємство планує почати серійний випуск нового агрегату й завершити освоєння виробництва досягненням проектної трудомісткості виготовлення виробу — 9 нормо-годин.
Трудомісткість першого виробу — 84 нормо-години. Після випуску 60-го виробу передбачається введення в дію більше продуктивного технологічного оснащення: у зв’язку з цим на першому етапі освоєння планується крива освоєння з характеристикою b1 = 0,3, на другому етапі b2 = 0,4.
Визначити загальну кількість виробів, що можна виготовити за період освоєння.
Задача 2. Виробнича добова програма потоковій лінії — 180 вуз­лів. Лінія працює у 2 зміни, тривалістю по 8 год кожна. Технологічні втрати становлять 1,4 %. Габаритна довжина вузла — 800 мм. Технологічний процес характеризується показниками таблиці.


Номер операції

1

2

3

4

5

6

7

8

Норма часу

6,9

11,0

6,6

12,1

17,1

5,5

16,4

5,7

Вибрати тип організації та визначити параметри потокової лінії: такт, кількість робочих місць, їх завантаження, швидкість, довжину.
Контрольна робота № 5
Тема: Нормування праці

 1. Сутність, значення й об’єкти нормування праці.
 2. Аналіз трудового процесу та витрат робочого часу, оцінювання продуктивності.
 3. Норми затрат праці, їх класифікація, особливості визначення й застосування.

Задача 1. Визначити потребу підприємства в чорному металі, його мінімальний, максимальний і середній запас за вихідних даних, поданих у таблиці. Період поставки металу — 30 днів, а період можливого зриву поставки — 5 днів.


Деталь

Чиста маса, кг

Коефіцієнт
використання металу

Річний випуск,
тис. шт.

1

170

0,70

5

2

290

0,60

10

3

450

0,80

15

4

550

0,75

20

Задача 2. Визначити максимальну додаткову кількість верстатів для організації виготовлення деталей без перерв у роботі устаткування, якщо деталі обробляються паралельно, порівняно з варіантом використання одного верстата на кожній операції. У скільки разів збільшиться при цьому випуск виробів протягом зміни?
Норми часу на кожну операцію при цьому — 5,0; 2,0 та 0,5 хв. Тривалість зміни — 8 год.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.