лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Організація виробництва

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

4. ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

4.1. Мета й завдання контрольної роботи
Виконання контрольної роботи з курсу «Організація виробництва» є складовою навчального процесу, спрямованого на активізацію самостійної роботи студентів спеціальності 6107 заочної форми навчання. Контрольна робота є підставою для допуску до іспитів.
Контрольна робота здається студентом безпосередньо на кафедру «Економіки підприємств» не пізніше ніж за 10 днів до початку сесії, реєструється в журналі.
Мета контрольної роботи полягає в засвоєнні, закріпленні та поглибленні теоретичних знань, набутих студентом у процесі вивчення курсу, виробленні уміння самостійно працювати з навчальною, спеціальною літературою та статистичними матеріалами, робити узагальнення й висновки.
Під час виконання контрольної роботи студент повинен вивчити законодавчі акти, літературні джерела, періодичні публікації, у яких розглядаються питання обраної теми.
4.2. Загальні вимоги
до контрольної роботи

У контрольній роботі студент повинен всебічно та глибоко розкрити зміст обраної теми, показати хороше знання нормативних актів і літературних джерел.
Контрольна робота складається з двох частин: текстової (теоретичної) та розрахункової.
Зміст теоретичного розділу роботи має відповідати сучасному рівневі розвитку економічної науки й організації виробництва. У текстовій частині висвітлюються всі питання, передбачені планом теми контрольної роботи. Особливу увагу слід звернути на використання тих матеріалів, що характеризують роботу промислових підприємств, їхніх виробничих сис­тем в умовах становлення ринкових відносин і форм господарювання.
Висвітлення питань плану роботи слід супроводжувати аналізом статистичних даних, прикладами з практики господарювання підприємств, зразками розв’язання конкретних виробничих ситуацій. Необхідно також показати вміння зіставляти різні підходи та методи до вирішення тих чи інших проблем, самостійно робити висновки на основі вивченої літератури, зібраного, опрацьованого фактичного матеріалу.
Матеріал контрольної роботи має бути викладено відпо­відно до законів формальної логіки — закону тотожності, закону суперечності, закону достатнього обґрунтування, що оз­начає:

  • не можна висловлювати два суперечливі судження про один предмет;
  • кожна висловлена думка, твердження мають бути досить обґрунтованими.

Кожне з питань плану повинно завершуватись стислими висновками та пропозиціями.
У розрахунковій частині контрольної роботи необхідно на­вести алгоритм і обґрунтувати розв’язок двох конкретних
задач.
Зміст роботи має відповідати й відображати сутність теми, що розглядається.
Обсяг контрольної роботи не повинен перевищувати 20—24 сторінки шкільного зошита (у тому числі таблиці, схеми, діаграми, графіки тощо).
Виправлення, закреслення, вставки, скорочення слів та використання абревіатур (крім загальноприйнятих) у готовому тексті не дозволяються.
4.3. Методичні вказівки до виконання
контрольної роботи

4.3.1. Вибір теми контрольної роботи
Першим етапом виконання контрольної роботи є вибір теми, який здійснюється залежно від початкової літери прізвища та останньої цифри номера залікової книжки. Кожний студент виконує за вибором одну із запропонованих нижче контрольних робіт (КР):


Остання цифра номера
залікової книжки студента

Початкові літери прізвища студента

А

Б

В

Г

Д

Є

Ж

З

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я

Номер теми контрольної роботи

Парні цифри
0, 2, 4, 6, 8

1

2

3

4

5

6

7

15

16

17

18

19

20

21

Непарні цифри
1, 3, 5, 7, 9

8

9

10

11

12

13

14

22

23

24

25

26

27

28

Так, наприклад, студент Черненко О. М., залікова книжка № 985014, повинен виконати контрольну роботу № 3 або № 17. Вибір теми контрольної роботи студенти здійснюють самостійно з урахуванням своєї практичної діяльності та можливостей використання матеріалів промислових підприємств та організацій незалежно від форми власності, у яких вони працюють, але за тематикою, яку визначила кафедра економіки підприємств.
За погодженням із кафедрою дозволяється вільний вибір теми, але для цього необхідно написати заяву на ім’я завідуючого кафедрою економіки підприємств, у якій зазначити запропоновану тему в межах курсу «Організація виробництва» та обґрунтувати її доцільність.
Вибрану тему й зазначений у ній перелік питань має обов’язково висвітлено у контрольній роботі.
4.3.2. Підбір літератури, статистичних
та інших матеріалів

Навчальну та спеціальну літературу з теми контрольної роботи студент підбирає самостійно, використовуючи для цього бібліотечний каталог.
Особливу увагу слід звернути на першоджерела, періодичні видання, наукові статті, передовий виробничий досвід, норматив­ні акти (закони України, постанови, укази тощо). Користуватися необхідно лише новими виданнями та останніми редакціями нор­мативних актів, методичних матеріалів міністерств і відомств, а також підприємств та організацій. Велику інформаційну цінність мають практичні матеріали підприємств (організацій), статистичні дані.
Складаючи бібліографію (список літературних джерел), треба звернути увагу не тільки на рік видання, а й на зміст, його актуальність у сучасних умовах.
Усі зібрані матеріали необхідно опрацювати, згрупувати, подати в таблицях, графіках, схемах, діаграмах, картограмах, ретельно проаналізувати перед тим, як використати у тексті роботи.
Список використаних джерел та інших матеріалів необхідно систематизувати.
4.3.3. Викладення змісту
контрольної роботи

Зібраний, вивчений і опрацьований матеріал із теми контрольної роботи викладається відповідно до плану роботи у логічній послідовності. Кожне питання, зазначене в плані роботи, має починатися з нової сторінки зі своїм заголовком.
Кожна сторінка, починаючи з плану роботи, нумерується в правому верхньому куті аркуша.
Назви таблиць повинні відображати зміст числової інформації. Таблиці розміщуються після першого посилання на них у тексті та мають порядкову нумерацію відповідно розділу теми, наприклад:
Таблиця 1.1
Порівняльна характеристика типів виробництваз/п

Ознака характеристики

Тип виробництва

одиничне

серійне

масове

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Таблиці повинні супроводжуватись висновками, які випливають з аналізу наведених у них даних.
Якщо використовується рисунок у тексті, то він повинен мати підрисункову назву, наприклад: «Рис. 1.5. Графіки поєднання операцій». Це вказує, що рисунок належить до першого розділу та має п’ятий порядковий номер.
Наведені в роботі цифрові дані, цитати, таблиці, якщо вони взяті з першоджерел, мають супроводжуватись посиланнями на ці джерела.
Посилання на цитовані джерела мають бути оформленими певним чином: для книг — вказується автор, повна назва книги, номер тома, частини, місце видання (місто), назва видавництва, рік видання, порядковий номер сторінки; для журналів — автор статті, її повна назва, назва журналу, рік і номер видання, номер сторінки; для газет — автор статті, її назва, назва газети, номер і дата випуску.
У роботі не може бути повторень, надмірного цитування. Цитати повинні бути короткими й органічно пов’язуватися з основним текстом. Посилання на джерела дозволяється робити як усередині тексту, так і після його викладення, але на тій сторінці, де наведено цитату або використано таблицю, рисунок, графік. Указати на використання джерела необхідно позначкою у вигляді арабської цифри в тексті та в кінці сторінки, наприклад:
____________
І) Економіка підприємства. Підручник / За заг. ред. С. Ф. Покропивного. — Вид. 2-ге, перероб. та доп. — К.: КНЕУ, 2000. — С. 301—305.
Існує інший порядок посилання на джерела. Після цитати, таблиці, рисунка у фігурних дужках зазначається порядковий номер джерела відповідно до загального списку використаних джерел, а після коми — сторінка, на якій розміщено ці дані, наприклад: [5, с. 17].
4.3.4. Оформлення контрольної роботи
Контрольна робота повинна бути літературно й технічно грамотно виконаною, відповідати вимогам до її оформлення.
Таблиці, діаграми, схеми, рисунки, графіки тощо має бути виконано відповідно до чинних стандартів: мати нумерацію, назву, період часу, за який наводяться дані, одиниці виміру, масштаб графіків та діаграм.
Робота має бути написаною чітким, розбірливим почерком, грамотно й охайно.
Текст роботи можна писати від руки чорнилами (пастою) чорного або синього кольору, друкувати на машинці чи комп’ю­тері.
У кінці роботи подається повний список використаних джерел, який складається в певному порядку: спочатку вказуються законодавчі та нормативні акти (закони, укази тощо, статистичні довідники, матеріали міністерств, відомств, підприємств), загальна та спеціальна література за алфавітом.
Після тексту роботи перед списком літератури студент ставить свій підпис і дату виконання роботи.
Контрольна робота виконується відповідно до вимог цих методичних вказівок, інакше вона не буде допущеною до захисту незалежно від її змісту.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.