лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Організація виробництва

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

1. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Вступ
Цілі, завдання та предмет курсу, його зв’язок з іншими дисцип­лінами навчального плану. Логіко-структурна схема побудови тематики та методологічні особливості викладання дисципліни. Система поточного, модульного й підсумкового контролю знань студентів та критерії їх оцінки.
Тема 1. Організаційні основи виробництва
1.1. Виробництво та виробнича діяльність. Передумови, сутність і суспільне значення виробничої діяльності в сучасних умовах.Сутнісно-змістова характеристика виробництва. Цілі й за­вдання виробництва. Взаємозв’язок технології та організації виробництва. Виробнича функція. Характеристика ресурсних складових виробництва. Моделі виробничої функції та оцінка продуктивності. Взаємозв’язок виробничої функції з фінансовою, мар­кетинговою та іншими функціями.
1.2. Історія розвитку теорії та практики організації виробництва. Промислова революція. Розподіл праці. Регламентація діяльності. Стандартизація деталей і комплектуючих. Дослідження методів роботи. Система раціоналізації праці. Мікрорухи та моделювання процесів. Планування виробничих операцій. Принципи поточного виробництва. Мотивація праці. Математичні моделі запасів. Статистичний контроль якості. Графіки руху предметів праці. Мікроелементне нормування праці. Групові методи обробки. Планування виробничих потреб. Точновчасна філософія виробництва. Всеохоплюючий контроль якості.
Тема 2. Виробничі системи
2.1. Виробництво як система. Поняття, складові елементи та структура. Вхід, процес, вихід як компоненти та пристрої виробничої системи. Інформаційні та матеріальні потоки виробничої системи. Класифікація виробничих систем. Взаємодія виробничої системи із зовнішнім середовищем.
2.2. Принципи організації виробничих систем. Закони статики організації виробничих систем (відповідності: цілям, зовнішньому середовищу, елементів між собою, зв’язків; резервів: організаційних, інтенсивно-екстенсивних, ресурсних; усунення надмірності — спрощення). Закони розвитку виробничих систем: інерції, еластичності, безперервності вдосконалення. Загальні відмінні особливості та властивості виробничих систем: цілеспрямованість, поліструктурність, відкритість, складність, різноманітність. Властивості, які проектуються: результативність, надійність, гнучкість, керованість, довгостроковість
2.3. Підприємство — складна виробнича система. Цілі й завдання формальної організації. Види продукції. Класифікація підприємств. Техніко-виробнича база та її складові. Ієрархічна структура виробничої системи підприємства. Рівні організованості та особливості створення виробничих систем. Сучасні виробничі стратегії та концепції гнучкості й мобільності виробничих систем.
Тема 3. Виробничий процес і організаційні
типи виробництва

3.1. Технологія та виробничий процес. Поняття, цілі й завдання технології виробництва. Сутність, зміст і структура виробничого процесу. Класифікаційні ознаки основних, допоміжних і обслуговуючих виробничих процесів. Характеристика стадій (фаз) основного виробництва різних галузей промисловості. Характеристика, правила й порядок розробки технологічних операцій і процесів. Чинники, що впливають на структуру виробничого процесу. Особливості розподілу виробничих процесів за ступенем автоматизації та характером об’єкта виробництва.
3.2. Принципи раціональної організації виробничого процесу. Сутність і призначення принципів: диференціації, концентрації, інтеграції, спеціалізації, пропорційності, паралельності, прямоточ­ності, безперервності, ритмічності, автоматичності, гнучкості, гомеостатичності. Об’єкти й результати комплексного застосування принципів організації виробничого процесу.
3.3. Організаційні типи виробництва.Поняття типу виробниц-
тва. Ознаки одиничного, серійного, масового типів виробництва. Визначення серійності виробів.Порівняльна техніко-економічна характеристика типів виробництва. Організаційно-технічний рівень виробництва: сутність, методи визначення.
Тема 4. Організація трудових процесів
і робочих місць
4.1. Трудовий і виробничий процеси. Сутнісно-змістова характеристика їх організаційної єдності. Класифікація трудових процесів. Трудовий процес та його структура. Методи аналізу трудового процесу. Раціоналізація та проектування методів і прийомів праці.
4.2. Організація праці та її форми. Сутність, цілі й завдання організації праці. Сфери застосування та критерії впливу на виробництво. Поділ і кооперування праці, їх форми та межі. Сумісництво професій. Багатоверстатне обслуговування. Бригадна форма організації праці. Вимоги організації праці до технічних параметрів та експлуатаційних характеристик устаткування й виробничого середовища.
4.3. Організація робочих місць. Сутність і роль робочого місця у виробничому процесі. Класифікація робочих місць. Вимоги до організації робочого місця як системи праці. Складові елементи робочого місця. Зовнішнє та внутрішнє його планування. Умови праці, раціональні режими праці та відпочинку. Техніка безпеки. Організаційні системи забезпечення та обслуговування робочих місць. Структура проекту організації робочого місця та карта організації праці.
Тема 5. Нормування праці
5.1. Міра праці. Сутність і місце нормування в організації праці. Призначення, завдання та організація нормування на підприємстві. Види трудових норм: часу, виробітку, обслуговування, чисельності, керованості. Об’єкти нормування праці: робочий час, виробнича операція, технологічна структура операції, трудовий елемент, обсяг робіт, зона обслуговування, чисельність персоналу. Сфера застосування трудових норм.
5.2. Аналіз затрат робочого часу. Класифікація затрат робочого часу. Типова структура норми часу на операцію. Методи аналізу затрат робочого часу: безпосередніх вимірів, моментних спостережень. Фотографія робочого часу. Хронометраж. Фотохронометраж.
5.3. Визначення норм праці. Призначення та класифікація нормативів праці. Методичні особливості створення трудових нормативів. Система мікроелементного нормування. Класифікація норм затрат праці. Чинники, що впливають на величину норми. Методи нормування праці та способи встановлення норм. Особливості визначення складових частин норм часу. Трудомісткість продукції та її організаційно-економічне значення.
Тема 6. Організація виробничого процесу
в просторі
6.1. Виробнича структура та її чинники. Принципи побудови організації «ідеального» процесу: спеціалізація, пропорційність, прямоточність. Поняття про загальну та виробничу структури. Вимоги оптимізації взаємозв’язків усередині виробничої системи. Чинники впливу на територіальне розміщення засобів виробниц­тва: характер виробничого процесу, масштаб виробництва, характер та ступінь спеціалізації, охоплення життєвого циклу продукції.
6.2. Структура основного виробництва. Робоче місце як первинна ланка організації виробничого процесу. Особливості формування виробничих дільниць, цехів, виробництв. Чинники впливу на побудову структури основного виробництва. Комплексна та спеціалізована виробничі структури. Принципи формування й умови застосування технологічної, предметної та змішаної, цехової та безцехової, корпусної та комбінатської виробничих структур.
6.3. Просторове розміщення підприємства. Показники, що характеризують виробничу структуру. Вибір архітектурно-бу­дівельних форм та місця розташування підприємства. Генеральний план територіального розташування підприємства. Вимоги до побудови схеми розміщення будівель, споруд, комунікацій, маршрутів руху та інших сполучень. Шляхи вдосконалення виробничих структур.
Тема 7. Організація виробничого процесу в часі
7.1. Виробничий цикл. Сутність, структура та характеристика складових циклу. Тривалість виробничого й технологічного циклів. Визначення чинників тривалості циклу та її техніко-еконо­мічне значення. Сфера застосування виробничого циклу.
7.2. Розрахунок виробничого циклу простого процесу. Вплив технологічного процесу на рух предметів праці. Побудова графіків та розрахунок операційного циклу для послідовного, паралельного та паралельно-послідовного способів поєднання операцій. Особливості визначення інших складових виробничого циклу. Умови ефективного застосування способів поєднання операцій у різних типах виробництва.
7.3. Визначення виробничого циклу складного процесу. Сутність складного процесу. Взаємозв’язок операцій обробки, процесів виготовлення, складання виробів та умов виробництва. Особливості побудови циклового або сітьового графіка. Чинники, що впливають на тривалість циклу.
7.4. Шляхи скорочення виробничого циклу. Зниження трудомісткості операцій за рахунок удосконалення конструкції та технології. Оптимізація партії запуску деталей та серійності продукції. Збалансованість виробництва, раціоналізація процесів транспортування, складування та контролю. Удосконалення нормативної бази, планів-графіків, диспетчерування виробничого процесу.
Тема 8. Організація допоміжних виробництв
8.1. Виробнича інфраструктура. Сутність та місце технічного обслуговування в системі основного виробництва. Розвиток та адаптація інфраструктури до внутрішніх і зовнішніх змін виробництва.
8.2. Забезпечення виробництва технологічним оснащенням. Передумови та завдання формування системи інструментального обслуговування виробництва. Підрозділи інструментального виробництва. Класифікація, індексація та нормування витрат інструменту. Визначення потреби й регулювання запасів інструменту. Організація зберігання, обліку та забезпечення робочих місць оснащенням. Шляхи скорочення витрат на виробництво технологічного оснащення. Сучасні тенденції організації інструментального забезпечення виробництва.
8.3. Ремонтне обслуговування устаткування. Завдання технічного обслуговування та ремонту засобів праці. Системи ремонтного обслуговування устаткування. Нормативна база ремонтного виробництва. Шляхи зниження витрат на утримання, ремонт і експлуатацію устаткування. Організаційно-технічний прогрес у ремонтному виробництві. Зарубіжний досвід комплексного експлуатаційного обслуговування.
8.4. Енергетичне забезпечення виробництва. Роль енергії у виробництві. Структура енергетичного господарства та органи управління. Методи визначення потреби в енергоресурсах. Норми й нормативи енергоспоживання. Діагностика устаткування, мереж та контроль за використанням енергоресурсів. Сучасні регулювальні системи енергоспоживання. Організація ремонту енергоустаткування. Основні напрями енергозбереження.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.