лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Організація виробництва

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

3.13.5. Завдання для перевірки знань
Тести
Життєвий цикл товару (послуг, технології) включає такі фази:
а) розроблення;
б) впровадження;
в) зростання;
г) зрілість;
д) насичення;
е) спад.
Технічне завдання на новий виріб містить:
а) розрахунок виробничих потужностей;
б) комплект конструкторської документації;
в) дослідження технічного здійснення вимог замовника;
г) результати випробування дослідного зразка;
д) оцінку реальності виконання вимог замовника за встановленого фінансування та кола виконавців.
Система створення й освоєння технології включає такі етапи:
а) формування загальної потреби;
б) науково-дослідні роботи;
в) виробництво;
г) технологічну підготовку виробництва;
д) проектно-конструкторські роботи;
е) експлуатацію;
є) утилізацію;
ж) технічне завдання.
Повний життєвий цикл продукції являє собою:
а) сукупність усіх дій людей та знарядь праці, необхідних на підприємстві для виготовлення продукції;
б) низку послідовних дій, що виконуються на одному робочому місці без передачі предметів праці;
в) сукупність взаємопов’язаних процесів створення й послідовної зміни стану продукції від формування вхідних вимог до закінчення експлуатації або споживання.
Технічний проект містить:
а) усю робочу документацію, необхідну для виготовлення виробу;
б) уточнені креслення загального виду виробу;
в) закінчене технічне рішення;
г) технологічні процеси виготовлення виробу;
д) алгоритми проведення випробувань виробу.
Конструкторська стандартизація — це:
а) збільшення різноманітності елементів, що застосовуються у конструкції виробу;
б) комплекс заходів усунення необґрунтованої різноманітності типів та конструкцій деталей;
в) випробування стандартних деталей та вузлів.
Конструкторська уніфікація характеризується збільшенням:
а) номенклатури випуску виробів;
б) значень показника використання;
в) значень показника стандартизації;
г) показника збирання;
д) коефіцієнта повторюваності типорозмірів.
Чи є експлуатація або споживання продукції складовою циклу створення й освоєння у виробництві нової продукції:
а) так;
б) ні;
в) так, але за умови, що йдеться про нову техніку;
г) так, але за умови, що…?
Що таке життєвий цикл виробу:
а) залежність виробництва продукції від збуту;
б) залежність обсягу збуту продукції від часу;
в) залежність виробництва продукції від попиту;
г) залежність обсягу збуту продукції від виробництва?
Дослідно-конструкторська робота (ДКР) — це:
а) вид технічної підготовки виробництва;
б) організаційна форма реалізації конструкторської підготовки виробництва;
в) головна частина конструкторської підготовки виробництва;
г) проміжна стадія між науково-дослідною роботою та конструкторською підготовкою виробництва.
Під керівництвом якої посадової особи створюється план технічної підготовки виробництва:
а) генерального (головного) конструктора;
б) головного інженера (технічного директора);
в) генерального (головного) конструктора або головного інженера (технічного директора);
г) керівника бюро планування та управління?
3.13.6. Практичні завдання
Приклади для розв’язання типових задач
Задача-приклад. Первинна трудомісткість виготовлення виробу становить 100 нормо-годин, проектний річний випуск машин — 600 шт. За рахунок заходів із прискорення освоєння трудомісткість виготовлення було значно скорочено (b = 0,0554), і завод скоротив тривалість досягнення проектного річного випуску на 30 %. Змінні витрати на одну машину — 1300 грн, постійні витрати — 150 000 грн/рік. Нарощування випуску продукції в обох випадках є пропорційним часу освоєння.
Визначити економічні показники прискорення освоєння нового виробу: 1) трудомісткість  виготовлення освоєного виробу; 2) скорочення циклу освоєння нового виробу (побудувати графік освоєння); 3) додаткову кількість продукції, отриманої внаслідок прискорення освоєння; 4) зниження собівартості одиниці виробу; 5) річну економію, отриману від прискорення освоєння нового виробу.
Розв’язок
1. Розрахунок трудомісткості серійно освоєного виробу:


2. Розрахунок тривалості циклу: оскільки (за умовою) цикл освоєння зменшений на 30 %, то при Т1 = 12 міс., Т2 = 
= 12 ·0,7 = 8,4 міс.
3. Графіки освоєння для варіантів 1 і 2 наведено на рисунку.

Рис. 13.1. Графіки освоєння виробництва для варіантів 1 і 2
4. Додаткова кількість продукції
 (виробів).
5. Розрахунок вартості однієї машини за різних варіантів освоєння.
У первинному плані освоєння виробів, розрахованому на 12 міся­ців, програма випуску становить 600 виробів. У разі прискореного освоєння за цей самий період підприємство виготовить виробів N2 = 600 + 90 = виробів. Тому
 грн/шт.;
 грн/шт.
6. Зниження собівартості одного виробу

7. Розрахунок річної економії:

грн/шт.;
 грн/рік.
Задачі для самостійного розв’язання
Задача 1. Одну з деталей електронної апаратури для системи керування автоматичною лінією може бути виготовлено з металу або з полістиролу. Вихідні дані для відповідних варіантів виробництва такі:

  • річний випуск деталей — 6000 шт.;
  • змінні витрати на одну деталь з металу — 12 грн, із полістиролу — 4,25 грн;
  • умовно-постійні витрати на весь випуск деталей із металу — 9760 грн, із полістиролу — 24 640 грн.

Необхідно визначити, який варіант виробництва деталей є доцільним за даного річного випуску, а також мінімальний обсяг виробництва, за якого даний варіант стає економічно вигіднішим.
Задача 2. Визначити загальну календарну тривалість (у тижнях) послідовного виконання таких етапів технічної підготовки виробництва: етап І — конструкторська розробка креслень; етап ІІ — контроль креслення; етап ІІІ — розробка технологічних процесів.
Виріб включає 500 оригінальних деталей. Середня норма часу на розробку креслення однієї деталі — 12 год; на його контроль — 2,4 год; на розробку технологічного процесу на деталь — 16 год. Для виконання робіт на І етапі зайнято 22 чол.; на ІІ етапі — 6 чол.; на ІІІ етапі — 9 чол.; робочий тиждень становить 41 год, перевищення виконання норм у середньому — 20 %.
Задача 3. У конструкції виробу 1000 найменувань елементів. Запропоновані варіанти уніфікації та стандартизації: 1) Nу = 250, Nс = 133; 2) Nу = 180, Nс = 170; 3) Nу = 300, Nс = 100.
Підвищення Ку та Кс на 0,1 забезпечує відповідно економію 1000 грн та 2000 грн.
Визначити найбільш вигідний варіант уніфікації та стандартизації.
Задача 4. Визначити раціональний термін служби нового виробу, якщо порівняно з базовим виробом продуктивність його вища на 30 %. Собівартість базового виробу — 6300 грн. Передбачуваний період експлуатації нової моделі дорівнює шести рокам.
Прогнозні оцінки продуктивності і поточних витрат, без урахування витрат на амортизацію, за роками такі.з/п

Показники

Роки

1

2

3

4

5

6

1

Річна продуктивність, одиниці виробу

1000

1200

1300

1300

1100

800

2

Поточні затрати без урахування затрат на амортизацію, грн

500

800

1200

1700

3100

5800

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.