лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Організація виробництва

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

На стадії науково-технічних досліджень і розробки концепції нового виробу (технології) аналіз включає специфікацію заходів з охорони навколишнього середовища на основі чинних законодавчих актів, нормативів та стандартів.
На стадії підготовки проектно-конструкторської документації розглядається додаткова інформація, щоб уникнути можливих небезпечних впливів виробництва та експлуатації нових виробів на довкілля та здоров’я споживачів.
На стадії освоєння нової продукції аналіз впливу на довкілля поєднується з визначенням технічних, інституціональних, соціальних та фінансових аспектів. Залежно від розміру та категорії (типу) виробу та чутливості місця його використання під час аналізу потенційного впливу на людські та природні ресурси може бути потрібним проведення всебічного та всеосяжного аналізу.
Відповідальність за екологічну підготовку виробництва та поточний контроль за станом довкілля, виробничих процесів, обладнання, їх відповідність вимогами охорони навколишнього середовища несе відповідна служба, яка створюється на підприємстві, а також усі підрозділи, що за своїми функціями зобов’язані здійснювати всі передбачені екологічні заходи та виконувати вимоги нормативних документів.
Майбутнім фахівцям слід звернути особливу увагу на питання організаційно-економічної (планової) підготовки виробництва, яка включає комплекс заходів з організації та планування виробництва нової продукції та забезпечення процесу її виготовлення всім необхідним. Вона складається з таких етапів: складання плану-графіка й кошторису витрат на ТПВ; визначення потреби в додатковому устаткуванні, робочих кадрах, матеріальних та енергетичних ресурсах; розробка планових калькуляцій на нові деталі й вироби; оформлення договірних відносин із постачальниками та споживачами; створення нормативної бази; організація праці й заробітної плати; визначення економічної ефективності нової продукції (фактичний ефект).
Акцентується увага на спеціалізації та кооперуванні цехів і виробничих дільниць, визначаються календарно-планові нормативи для оперативно-виробничого планування, проектуються організація та обслуговування робочих місць, вибираються найбільш раціональні форми й системи оплати праці працівників підприємства, методи й системи оперативно-виробничого планування, розраховуються необхідні матеріальні, трудові та фінансові нормативи, проектується організація ремонтного, інструментального, енергетичного, транспортного та складського господарств.
Організаційно-економічна підготовка виробництва здійснюється паралельно, взаємозалежно з конструкторською та технологічною підготовкою й виконується майже всіма функціональними підрозділами підприємства — відділами маркетингу, планово-еко­номічним, відділом кадрів, ВМТЗ, виробничо-диспетчерським, збуту, праці й заробітної плати, бухгалтерією, лабораторіями, службами та ін.
На етапі організаційно-економічної підготовки виробництва здійснюється перегляд планово-економічної інформації, форм документації, системи планування, обліку й оцінки діяльності підрозділів тощо, а також проводяться роботи соціально-психо­логічного характеру, що забезпечують готовність працівників підприємства до створення й виробництва нової продукції, сприяють зміцненню колективу та підвищенню ефективності виробництва.
Завершальним блоком питань теми є аспекти освоєння випуску продукції. У результаті розроблення конструкторсько-техноло­гічної документації, випробування дослідних зразків, виготовлення технологічного оснащення та нестандартного обладнання, перепланування виробничих дільниць створюються передумови для організації стабільного випуску нового виробу.
Освоєння виробництва розглядається як початковий етап промислового виробництва нової продукції, протягом якого досягаються заплановані обсяги виробництва, намічені економічні показники та проектні техніко-економічні параметри продукції, що випускається. Період освоєння нової продукції починається з виготовлення дослідного зразка й завершується серійним виробництвом продукції.
Стадія освоєння виробництва нової продукції характерна тільки для масового й серійного виробництва. У період освоєння триває конструкторсько-технологічне доопрацювання нового виробу та пристосування самого виробництва до випуску нової продукції.
На тривалість періоду освоєння впливають послідовно-системні зміни проектних та організаційних рішень: уточнення конструкції виробу — зміни в конструкторській документації — перегляд технологічних процесів — перепроектування й виготовлення оснащення — перегляд матеріальних і трудових норм — перепланування розташування устаткування — навчання робітників новим процесам — уточнення оперативно-виробничих планів.
Зарубіжний досвід свідчить, що зміни допускаються тільки до початку серійного або масового виробництва.
До основних етапів освоєння належать: технічне, виробниче та економічне освоєння [2, розд. 13; 8; 9; 11].
Як правило, витрати на виробництво перших виробів у кілька разів перевищують витрати на продукцію, що серійно випускається. Надалі відбувається різке зниження цих витрат. Тенденція зниження собівартості під час освоєння виробництва нової продукції має, як правило, стійкий характер, причому обсяг випуску є найважливішим чинником її зниження.
Чинниками, що визначають час освоєння, є новизна та складність виробу, ступінь обробки технічної документації, рівень оснащення, соціально-психологічний рівень колективу тощо.
Ефективність процесу оновлення продукції на машинобудівних підприємствах переважно визначається методом, який вибрано для переходу на виробництво нового виробу.
У виробничій практиці існують дві основні форми переходу на випуск виробів: із зупинкою та без зупинки виробництва. При цьому в кожній із цих форм виокремлюються послідовний, паралельний і паралельно-послідовний методи [2, 8, 9,11].
Напрямами прискорення комплексної підготовки виробництва є: стандартизація; уніфікація; нормалізація; типізація технологічних процесів; застосування ПЕОМ, АРМ, АСТПВ, АСУВ, СУВР та ін.; сітьове планування й управління.
3.13.2. План семінарського заняття

Система створення та освоєння нової продукції.

 1. Організація науково-технічних досліджень.
 2. Проектно-конструкторська підготовка виробництва.
 3. Організація технологічної підготовки виробництва.
 4. Організація екологічної підготовки виробництва.
 5. Організаційно-економічна підготовка виробництва та освоєння нового продукту.

Література [2, 8, 9, 11, 15, 18]

3.13.3. Термінологічний словник
Екологічна підготовка виробництва — здійснення техніко-тех­нологічних заходів щодо зменшення чи усунення впливу на навколишнє середовище (повітря, воду, землю, флору, фауну) регіону, екосистеми, а також у зв’язку з цим — на здоров’я населення країни та безпеку робочих місць, на соціальні й культурні цінності суспільства.
Життєвий цикл виробу — сукупність взаємопов’язаних процесів створення та послідовної зміни стану виробу від формування вихідних ринкових вимог до закінчення експлуатації або споживання.
Комплексна підготовка виробництва — сукупність взаємопов’я­заних маркетингових і наукових досліджень, технічних, технологічних, екологічних і організаційних рішень, спрямованих на досягнення нових можливостей: задоволення потреб споживачів; створення нової техніки, технологічних процесів, методів організації та управління виробництвом; забезпечення конкурентоспроможності нової продукції.
Освоєння нової продукції — сукупність різноманітних процесів і робіт із перевірки й відпрацьовування конструкцій та технології щодо встановлених технічних вимог, освоєння нових форм організації виробництва.
Проектно-конструкторська підготовка виробництва — сукупність взаємопов’язаних процесів зі створення нових і вдосконалення діючих конструкцій виробів за параметрами рівня якості, термінів, обсягів випуску відповідно до вимог замовника-споживача.
Технологічна підготовка виробництва — сукупність взаємопов’я­заних процесів, що забезпечують технологічну готовність підприємства до випуску виробів заданого рівня якості за встановлених термінів, обсягів випуску та витрат.
3.13.4. Навчальні завдання
Теми рефератів

  • Сучасні організаційні форми й технічні засоби комплексної підготовки виробництва.
  • Способи формування наукових ідей, прогресивні форми та методи організації досліджень.
  • Патентно-ліцензійна робота, організація підготовки науково-технічної інформації.
  • Проектування технологічних процесів і методи їх оцінки.
  • Особливості проектування виробів для різних типів виробництва з урахуванням умов ринкових потреб.
  • Екологічна експертиза виробів (процесів) на стадіях їхнього життєвого циклу.
  • Процеси освоєння випуску нової продукції в різних типах виробництва та оцінка ефективності.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.