лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Організація виробництва

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Задача 6. За результати статистичного контролю якості процесу виготовлення вала редуктора прийняти параметри вибіркового приймального контролю з одинарною та подвійною вибіркою. За обсягу випуску валів N = 5000 для умов одинарної вибірки nв1 та nв2 дорівнює 2 % від обсягу випуску, С1 =1 шт., С2 =3 шт.
Скласти алгоритми контролю за одинарної та подвійної вибірок. Дати порівняльну оцінку ефективності використання цих методів для процесів, що дають 1, 2, та 3 % дефектних виробів у загальному обсязі випуску продукції, для чого визначити кількість деталей, що підлягають контролю, та прийняти рішення про якість усієї партії для кожного випадку.
3.13. Комплексна підготовка виробництва
до випуску нової продукції

3.13.1. Методичні поради до вивчення теми
У даній темі розглядаються такі питання:

  • система створення та освоєння нової продукції;
  • організація науково-технічних досліджень і проектно-конструк­торської підготовки;
  • технологічна та екологічна підготовка виробництва;
  • організаційно-економічна підготовка виробництва та освоєння нового продукту.

Починаючи вивчення матеріалу теми, студентам слід з’ясувати сутність життєвого циклу виробу та інновації. Відомо, що в основу економічного життя покладено взаємопов’язані фази інноваційних процесів, які являють собою підготовку та здійснення конструктивних і технологічних змін. Результатом такого процесу є поява нових моделей продуктів, нової техніки.
Темпи технологічного прогресу та зростання конкуренції вимагають такого періоду зміни моделей продукції, за якого сумарні витрати на їх розроблення, втілення, втрати від зношування будуть мінімальними, а економічна ефективність — максимальною.
Розроблення та впровадження у виробництво виробів нової моделі означає перетворення знань, нових ідей на готовий продукт. Час, протягом якого знання перетворюються в новий продукт, проходячи стадії розробки, освоєння й виготовлення та зняття з виробництва, називають життєвим циклом.
Існують різні підходи до визначення стадій (фаз), етапів життєвого циклу [2, розд. 13; 8; 9; 11; 12; 18]. Традиційні, з погляду практиків, етапи життєвого циклу виробу: науково-дослідна робота (НДР), дослідно-конструкторська робота (ДКР), конструкторська підготовка виробництва, технологічна підготовка виробництва, організаційна підготовка виробництва, відпрацювання нового виробу у дослідному виробництві, промислове освоєння.
На машинобудівних підприємствах процеси створення та освоєння виробництвом нової продукції та технології утворюють єдину систему комплексної підготовки виробництва як не­від’ємної частини процесу виробництва, що охоплює цикл «дослідження — виробництво — експлуатація».
Система комплексної підготовки виробництва нових виробів включає підсистему науково-дослідної підготовки та підсистему технічної підготовки виробництва (дослідно-конструкторські, технологічні, екологічні та організаційно-економічні роботи). У практичній діяльності комплексну підготовку іноді називають науково-технічною підготовкою виробництва.
Процес створення та освоєння нової техніки має низку особливостей, які необхідно враховувати в його організації. У науково-технічній підготовці виробництва нових виробів бере участь велика кількість підрозділів підприємства. За функціями, що виконуються, вони групуються на тематичні, функціонально-тема­тичні, виробничі, обслуговуючі підрозділи, а також функціональні служби управління.
Переходячи до розгляду другого блоку питань, треба з’ясувати сутність, завдання, структуру та організаційні особливості науково-технічних досліджень і проектно-конструкторської підготовки виробництва.
Основними завданнями науково-дослідної підготовки є розширення, поглиблення, систематизація знань та отримання необхідних результатів для створення нових видів техніки, технологічних процесів і прогресивних методів організації та оперативного управління виробництвом.
Науково-дослідну підготовку звичайно поділяють за рівнями розробок, що виконуються: фундаментальні, пошукові, прикладні та дослідно-конструкторські (проектно-конструкторські).
Науково-дослідна робота здійснюється за певними етапами: технічне завдання; технічна пропозиція; теоретичні та експери­ментальні дослідження; технічний звіт; здавання та прийман­ня НДР.
Створення нової техніки та технології ґрунтується на використанні творчих ідей. Систематизоване, спрямоване мислення забезпечується методами: морфологічного аналізу, аналогій, інверсії, фантазії, інтуїції, асоціації [2, розд. 13; 11].
У процесі наукових досліджень у технічній галузі як результат творчої діяльності дослідників з’являються відкриття, винаходи та раціоналізаторські пропозиції.
Для забезпечення високого рівня техніки, що розробляється, та її конкурентоспроможності на світовому ринку здійснюються патентні дослідження.
Підготовка виробництва неможлива без інформаційного забезпечення всіх її стадій та етапів. Інформація є джерелом забезпечення актуальності проблем, що підлягають дослідженню, та прогресивності рішень, які приймаються. Уся інформація поділяється на внутрішню, проміжну та зовнішню.
На основі результатів науково-дослідної стадії здійснюється проектно-конструкторська підготовка виробництва, у процесі якої створюється комплект конструкторської документації, необхідної для виготовлення та експлуатації продукції, забезпечується конструкторська готовність підприємства до випуску нового або модернізованого виробу.
Проектно-конструкторську службу на підприємстві очолює головний конструктор (ВГК), у розпорядженні якого — відповідний відділ, технічна база для виробництва дослідного зразка та його випробування (експериментальний цех).
Виконується проектно-конструкторська підготовка з дотриманням вимог ЄСКД (Єдиної системи конструкторської документації); обсяг її залежить від виду виробу, його складності, прогнозного обсягу продажів, термінів випуску, тривалості ЖЦТ (життєвого циклу товару) та інших чинників.
Етапами проектування відповідно до ЄСКД є: технічне завдання; технічна пропозиція; ескізний проект; технічний проект; конструкторська документація; нормоконтроль, патентна й метрологічна експертиза; дослідний зразок; коригування робочого проекту й випуск настановної партії виробів; перевірка, узгод­ження, внесення змін, затвердження та розмноження робочого проекту; передача документації у відділ головного технолога (ВГТ).
Ураховуючи деякі специфічні вимоги в процесі конструювання виробів, необхідно розглянути такі показники, як: технічний рівень виробу, патентна спроможність, патентна чистота, ергономічність, естетичність; конструктивна й технологічна спадкоємність; уніфікація та стандартизація.
Поряд із конструкторськими вимогами (вибір раціональної схеми, відповідність конструкції умовам її експлуатації, вибір простіших форм деталей, призначення раціональних запасів міцності та ін.) повинні враховуватися також вимоги економічного, експлуатаційного та організаційно-виробничого характеру.
Далі необхідно з’ясувати сутність, цілі й завдання технологічної та екологічної підготовки виробництва. Робоча документація на нову продукцію логічно є пов’язаною з необхідністю підбору варіантів типових, розробки нових технологічних процесів, оснащення, планування розміщення необхідного устаткування, організації освоєння за серійного або масового її виготовлення в конкретно наявній виробничій системі підприємства.
Проведення такого комплексу заходів формує технологічну підготовку виробництва (ТПВ) нової продукції. Головна мета ТПВ полягає у проектуванні комплексу технологічних процесів, спрямованих на забезпечення мінімальних інвестицій та поточних витрат на виробництво певного обсягу виробів із високими параметрами якості, а також сталого конкурентоспроможного рівня виготовлення продукції.
Єдиною системою технологічної підготовки виробництва (ЄСТПВ), яку встановлено державними стандартами, регламентуються організаційний процес та процедури управління комплексом робіт. Стандарти ЄСТПВ взаємопов’язані зі стандартами інших систем, що забезпечує проведення єдиної технічної політики.
У процесі освоєння нових виробів у складі завдань ТПВ виконуються такі роботи: технологічний аналіз креслень; коригу­вання технологічної документації, одержаної від проектуваль­ника; розроблення прогресивних технологічних процесів; проектування технологічного оснащення; розроблення та впровадження передових форм організації виробництва; складання технологічних маршрутних і поопераційних карт; розроблення планування цехів і виробничих дільниць із розміщенням устат­кування, робочих місць, потокових ліній відповідно до розроб­лених технологічних маршрутів; нормування витрат матеріалів, інструменту та енергоресурсів; розроблення та впроваджен­ня підсистеми забезпечення якості; упровадження техноло­гічних процесів на виробничих дільницях і робочих місцях; ко­ригування технологічної документації за результатами дослідної партії виробів; випуск установчої партії (серії) виробів; розрахунки виробничої потужності підприємства, нормативів витрат.
На підприємствах використовуються загальні правила розроблення технологічних процесів, що визначаються державними стандартами. Ними встановлено три види технологічних процесів: одиничний, типовий і груповий.
Технологічна документація оформлюється у вигляді маршрутних, операційних і операційно-інструкційних технологічних карт, матеріальних специфікацій та відомостей необхідного інструменту [2, розд. 13; 8; 9; 11; 15].
Інформація, яка формується в процесі створення технологічної документації, має бути придатною для використання в АСУВ і у створенні гнучких автоматизованих (автоматичних) систем і виробництв.
Технологічна підготовка виробництва на підприємстві здійснюється службою головного технолога, склад і структура якої залежать від масштабу й характеру роботи.
Організація технологічної підготовки на машинобудівних підприємствах може проводитися за централізованою, децентралізованою або змішаною системами.
Розроблення технологічних процесів супроводжується вибором методів організації виробництва. Основним технологічним документом є робоча інструкція.
Для управління технологічним процесом і наочності спри-
йняття його маршруту розробляють технологічну схему.
Дуже важливим питанням сучасності є екологічна підготовка виробництва. Продукція, що виготовляється, а також сама виробнича система будь-якого рівня є потенційним джерелом забруднення навколишнього середовища. Актуальність проблем охорони навколишнього середовища з кожним десятиріччям підвищується. Серед основних чинників конкурентоспроможності продукції на сучасному етапі розвитку суспільства враховується показник екологічності на всіх стадіях її життєвого циклу. Відомо, що ЄС заявив про допуск на свій ринок тільки сертифікованої продукції за МС ISO 14000.
Метою екологічної підготовки виробництва є оцінка й поліпшення екологічних характеристик підприємств та створення умов для надання населенню екологічної інформації, що обумовлює про­ведення щоденного екологічного моніторингу виробів на всіх стадіях життєвого циклу та технологічних процесів їх виготовлення.
Екологічна експертиза здійснюється на всіх стадіях науково-технічної підготовки виробництва нових виробів на основі чинної нормативної бази.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.