лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Організація виробництва

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Уперше в явній формі розглядається моніторинг роботи системи, процесів, продукції, відзначається необхідність визначення методів і критеріїв збору й використання інформації про задоволеність і (або) незадоволеність споживачів, аналіз удосконалювання системи, пов’язаний з визначенням її ефективності та ін.
В останні роки набула поширення система ТQM (Total Qality Management) — Всезагального управління якістю (ще має назву «менеджмент якості»), яка має за мету досягнення більш високої якості продукції та послуг, орієнтує всі підрозділи підприємства на оптимальне використання всіх ресурсів підприємства, збільшення прибутку, продуктивності та на задоволення очікування покупців (споживачів).
Конкурентоспроможність — це комплексна багатоаспектна характеристика товару, що визначає його переваги на ринку порівняно з аналогічними товарами — конкурентами як за ступенем відповідності конкретній потребі, так і за витратами на їх задоволення. Методи розрахунку викладено в навчальних посіб­никах [2, 17].
Під час вивчення наступного блоку питань треба з’ясувати сутність, види та методи технічного контролю якості й випробування продукції.
Система технічного контролю являє собою сукупність засобів контролю, методів виконання контрольних операцій і виконавців, які взаємодіють з об’єктами контролю за правилами, встановленими документацією.
Вимоги до організації технічного контролю та якості: профілактичність — запобігання браку; точність і об’єктивність; економічність; участь усіх працівників у контрольних функціях.
Технічний контроль є складовою виробничого процесу і являє собою комплекс взаємопов’язаних контрольних операцій, передбачених технологічним процесом.

Контрольні операції проектуються та нормуються в процесі розроблення технологічного процесу та заносяться до технологічної карти. Для складних контрольних операцій створюються карти контролю.

Мета технічного контролю якості на підприємстві полягає в забезпеченні випуску високоякісної та комплектної продукції відповідно до чинних стандартів і технічних умов.
Об’єктами технічного контролю є всі складові елементи процесу виробництва: предмети праці, засоби праці, технологічні процеси, праця виконавців, умови праці.
Види контролю класифікуються за певними ознаками, характеристику яких надано у спеціальній навчальній літературі [2, 8, 10, 11, 17, 20].
Залежно від параметрів, які контролюються, застосовуються різноманітні засоби контролю (контрольно-вимірювальні прилади (КВП), інструменти та апарати), які поділяються на дві групи: вимірювачі абсолютних розмірів та контрольно-сортувальні пристрої.
До вибіркового активного контролю належить статистичний контроль, в основу якого покладено застосування методів математичної статистики, що дозволяють оцінювати якість великої партії продукції за результатами контролю малої вибірки (проби). Статистичне регулювання технологічних процесів здійснюється за методом «груп якості» продукції: придатної та дефектної. Інструментом статистичного контролю є контрольні карти на параметр або операцію, форма яких залежить від вигляду та методу контролю.
Автоматизація виробництва та сучасні технічні засоби дозволяють здійснювати безперервний контроль і управління технологічним процесом.
У системі управління якістю відповідальна роль належить відділові (бюро) технічного контролю якості, який створюється на підприємстві залежно від масштабу й типу виробництва та конструктивно-технологічних особливостей продукції, що випускається.
Важлива роль у забезпеченні якості продукції та процесів належить метрологічному обслуговуванню, що здійснюється відділом головного метролога відповідно до вимог нормативних документів, Державних стандартів (Державна система забезпечення єдності вимірів — ДСВ) і стандартів підприємства. Якість продукції залежить від своєчасного здійснення заходів щодо досягнення єдності та необхідної точності вимірів параметрів виробів, матеріалів і сировини, режимів технологічних процесів, характеристик устаткування та інструменту.

Відомо, що для продажу товару на внутрішньому і особливо на зарубіжному ринках потрібен дозвіл, який підтверджує її відповідність вимогам норм, правил та законів, що діють у даній країні. Отримання дозволу на продаж регулюється законодавчо шляхом проведення процедури сертифікації відповідності (спеціальних випробувань та контролю якості) і надання виробнику відповідного документа.

В Україні створено систему сертифікації — УкрСЕПРО, яку очолює Держспоживстандарт України. Він акредитує (підтверд­жує правомочність) випробувальні лабораторії, галузеві та територіальні органи із сертифікації (центри стандартизації, метрології та сертифікації), атестує аудиторів та вносить ці відомості у Реєстр УкрСЕПРО, а також дані про сертифіковану продукцію (процеси, послуги), системи якості, атестовані виробництва.
Сертифікація — процедура, шляхом якої третя сторона дає гарантію, що продукція, процес або послуга відповідають вимогам, які встановлено стандартами або іншою нормативною документацією.
Сертифікація поділяється на обов’язкову та добровільну. Обов’язкова сертифікація здійснюється виключно в системі УкрСЕПРО та передбачає перевірку відповідності обов’язковим вимогам нормативних документів: безпека, екологічність, відповідність (взаємозамінність). Перелік такої продукції затверджується Держспоживстандартом.
Продукція, що імпортується в Україну, підлягає національній сертифікації в СЕПРО за обов’язковими показниками (безпека, екологічність, сумісність). Існує процедура визнання сертифікації інших країн.
На підставі позитивних результатів випробувань на одиничний виріб або на разову партію виробів видається сертифікат (знак) відповідності.
Національним знаком відповідності маркується найпростіша продукція та складна продукція, призначена для некомпетентного споживача (наприклад, побутова радіоелектронна техніка).
Якщо продукція випускається серійно або масово, підприєм-
ству видається ліцензія на право застосування сертифіката або знака відповідності для кожного виробу на термін дії сертифікації, за умови періодичних іспитів зразків продукції та перевірок виробництва, або атестації виробництва, або сертифікації системи якості та регулярного технічного нагляду.
Технічний нагляд за відповідністю продукції (процесів, послуг), що сертифікувалася, виробництва та системи якості вимогам, які встановлено відповідними стандартами протягом терміну дії сертифіката, здійснює орган сертифікації. За результатами нагляду чинність сертифіката може бути зупинено або припинено достроково.
Із метою оцінки технічних можливостей підприємства-ви­робника забезпечити стабільний випуск продукції, що сертифікувалася за ініціативою підприємства, проводиться атестація виробництва.
Сертифікація систем якості (СЯ) стосовно виробництва кон-
кретної продукції проводиться органами сертифікації за ініціативою виготовлювача продукції з метою засвідчення відповідності СЯ вимогам стандартів ДСТУ IS0 9000 та забезпечення впевненості в тому, що виробник може постійно випускати сертифіковану продукцію.
3.12.2. План семінарського заняття

Якість продукції (послуг).

 1. Система забезпечення якості та її елементи.
 2. Міжнародні системи управління якістю продукції.
 3. Організація технічного контролю якості на виробництві.
 4. Сертифікація продукції, систем якості та атестація виробництв.

Література [2, 8, 10, 11, 17].

3.12.3. Термінологічний словник
Оцінка технічного рівня продукції — зіставлення значень показників її технічної досконалості з відповідними значеннями показників базового зразка (еталона).
Показник якості — кількісна характеристика одного або кількох властивостей продукції, що становлять її якість, розглядається до певних умов її створення та експлуатації або споживання.
Процесний підхід — застосування в межах організації (підприєм­ства) системи процесів разом із їх визначенням та взаємодією, а також управління ними.
Сертифікація — процедура, після якої третя сторона дає гарантію, що продукція, процес або послуга відповідають вимогам, установленим стандартами або іншою нормативною документацією.
Стандарти — нормативи, які є еталоном для порівняння параметрів продукції, що виходять із виробництва, із тими вимогами до якості продукції, які закріплено в них.
Стандартизація — установлення єдиних обов’язкових норм і вимог на готову продукцію, напівфабрикати, сировину й матеріали.

Технічний контроль — перевірка відповідності продукції або процесу, усіх виробничих умов та чинників, від яких залежить якість продукції, установленим техніко-технологічним вимогам до якості на всіх стадіях її виготовлення.

Якість — ступінь, до якого сукупність власних характеристик продукції (послуг) задовольняє вимоги.
3.12.4. Навчальні завдання
Теми рефератів

 1. Еволюція технології та поняття якості.
 2. Якість продукції та стадії її формування.
 3. Особливості формування систем якості на підприємствах України.
 4. Зарубіжний досвід управління якістю продукції.
 5. Конкурентоспроможність продукції та методи її оцінки.
 6. Сертифікація продукції та атестація виробництв.

Питання для дискусій

 1. Чи існує єдина система показників якості продукції?
 2. Чи існує взаємозв’язок між категоріями «споживна вартість», «корисний ефект», «якість продукції», «конкурентоспроможність продукції»?
 3. Чи можливе застосування міжнародних стандартів на вітчизняних підприємствах?

3.12.5. Завдання для перевірки знань
Тести
За змістом технічний рівень:
а) вужчий за поняття якості;
б) ширший за поняття якості;
в) не порівнюваний із поняттям якості;
г) усі відповіді хибні.
Оцінка рівня якості, яка ґрунтується на наслідках аналізу сприймання органами чуттів людини без застосування технічних вимірювальних та реєстраційних засобів, здійснюється методом:
а) об’єктивним;
б) органолептичним;
в) комплексним;
г) реєстраційним.
Національним органом, що проводить і координує роботу із сертифікації продукції в Україні, є:
а) УкрСЕПРО;
б) Державний комітет України з технічного регулювання та споживчої політики;
в) Державна комісія при урядові України зі стандартизації, метрології та сертифікації;
г) Державна палата із сертифікації та стандартизації України;
д) відповіді «а» і «с» правильні.
Організаційною основою сертифікації в Україні є мережа:
а) випробувальних лабораторій;
б) державних випробувальних центрів;
в) науково-технічних та інженерних товариств;
г) усі відповіді хибні.
Яка група одиничних показників якості продукції відображає ступінь використання винаходів у проектуванні виробів:
а) показники призначення;
б) економічні показники;
в) ергономічні показники
г) патентно-правові показники?
Властивість виробу виконувати свої функції за умови збереження експлуатаційних показників у встановлених межах протягом певного проміжку часу характеризує його:
а) продуктивність;
б) надійність;
в) довговічність;
г) ремонтопридатність.
Комплексні показники якості продукції:
а) характеризують будь-яку властивість виробу;
б) відображають кілька властивостей виробу одночасно;
в) оцінюють якість усієї сукупності продукції підприємства;
г) засвідчують технічний рівень виробу.
Контроль за якістю продукції, що здійснюється безпосередньо в ході технологічного процесу виготовлення виробу за допомогою спеціальних пристроїв, називається:
а) стаціонарним;
б) активним;
в) вхідним;
г) вихідним;
д) пасивним.
Сертифікат продукції — документ, який:
а) дозволяє купувати продукцію;
б) потрібен лише для захисту права власності на продукцію;
в) передається покупцеві під час продажу продукції;
г) засвідчує рівень якості продукції;
д) передбачає реалізацію продукції на біржі через певний час за певною ціною.
Найбільш жорсткі вимоги щодо якості містяться у:
а) державних стандартах;
б) міжнародних стандартах;
в) галузевих стандартах;
г) стандартах підприємств.
Ступінь відповідності певного виробу сучасним вітчизняним та зарубіжним вимога відображає:
а) абсолютний рівень якості;
б) відносний рівень якості;
в) перспективний рівень якості;
г) оптимальний рівень якості.
Чи можливо назвати шляхами підвищення якості продукції:
а) підвищення рівня технічної підготовки виробництва;
б) удосконалення техніки й технології;
в) збільшення коефіцієнта змінності роботи устаткування;
г) підвищення якості сировини, матеріалів, комплектувальних ви­робів;
д) скорочення чисельності працівників?
Контроль за якістю продукції, що здійснюється у спеціально обладнаних приміщеннях шляхом проведення випробувань, аналізів, називається:
а) активним;
б) стаціонарним;
в) вихідним;
г) змінним.
3.12.6. Практичні завдання
Задачі для самостійного розв’язання

Задача 1. Дільницю обслуговують 10 контролерів. Програму дільниці та трудомісткість контрольних операцій наведено в таблиці.

Найменування деталі

Місячний обсяг
випуску, шт.

Трудомісткість контролю
однієї деталі, хв

Поршень

16 000

3,0

Клапан

20 000

2,0

Шток

32 000

1,0

Контролерові для оформлення документації та обходу робочих місць необхідно 25 % часу зміни. Визначити, який коефіцієнт вибірковості контролю можуть забезпечити контролери, якщо в місяці 22 робочі дні, тривалість зміни — 8 год. Яка кількість кон­тролерів може забезпечити 100-відсотковий контроль на дільниці?
Задача 2. Розрахувати необхідну кількість контролерів цеху з виробництва електричних ламп на основі даних таблиці.


№ з/п

Найменування
контрольної операції

Вибірковість
контролю, %

Час на виконання
контрольних
операцій, хв

1

Зовнішній огляд

2,5

5

2

Контроль технічних параметрів

2

25

3

Перевірка світлового центру

1

20

Обсяг випуску електричних ламп протягом місяця становить 15 000 штук, коефіцієнт виконання норм контролерами — 1,0; коефіцієнт, що враховує допоміжний час, — 1,5. Середньомісячний фонд робочого часу одного контролера становить 176 год.
Задача 3. Оцінити рівень конкурентоспроможності нової моделі холодильника на основі технічних та економічних параметрів, які подано в таблиці.


Показник

Коефіцієнт значущості

Базова
модель

Нова
модель

Технічні параметри

Загальний об’єм, дм3

0,15

325

315

Корисний об’єм холодильної камери, дм3

0,25

202

190

Корисний об’єм морозильної камери, дм3

0,20

70

70

Середній термін служби, років

0,10

15

16

Заморожувальна здатність, кг/добу

0,22

4,5

4,3

Температура в морозильній камері, оС

0,08

– 18

– 15

Економічні параметри

Ціна, грн

0,6

2092

1835

Витрати електроенергії на добу, кВт/год

0,4

1,45

1,40

Задача 4. Під час контролю якості кронштейна застосовується послідовний приймальний контроль, параметри якого С1 =
= 0,1(nв – 10); С2 = 1,5 + nв · 0,1. При цьому величина С1 обмежує область прийняття контрольної партії продукції, С2 — область відхилення контрольної партії продукції. Кожна послідовна вибірка становить 10 деталей.
Побудувати карту послідовного приймального контролю й показати, після якої вибірки в кожному варіанті приймається кінцеве рішення про якість продукції, якщо за послідовних вибірок загальна кількість дефектних деталей становить число, подане в таблиці.
Сумарна кількість дефектних деталей
після чергової вибірки


№ варіанта

№ вибірки

1

2

3

4

5

1

0

2

2

3

4

2

1

2

2

3

3

3

2

4

5

8

8

4

3

3

4

7

9

Задача 5. Вимірюються вали діаметром 100 мм. Результати двадцяти проб показали, що середня арифметична величина їхніх середніх розмірів у пробах — 100,01 мм, середнє квадратичне відхилення — 0,04 мм. Кількість деталей — 5.
Визначити положення контрольних і попереджувальних зон у міліметрах відносно середньої арифметичної величини та побудувати діаграми середньої статистичного контролю.
Яка вірогідність появи браку, якщо допущення на розмір становить ± 0,1 мм ?

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.