лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Організація виробництва

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

3.11.2. План семінарського заняття

Організація потокового виробництва.

 1. Потокові лінії, їх види та техніко-економічні показники.
 2. Організація автоматизованого виробництва.
 3. Організаційно-виробничі параметри гнучкого автоматизованого виробництва, їх розрахунок.

Література [2, 8, 9, 10, 11].

3.11.3. Термінологічний словник
Автоматизація виробництва — процес, за якого всі або переважна частина операцій, що потребують фізичних зусиль робітника, передаються машинам і здійснюються без його особистої участі, крім функції налагодження, нагляду й контролю.
Автоматична лінія — система керувальних пристроїв та машин-автоматів, які розміщено за ходом технологічного процесу та об’єднано автоматичними механізмами й пристроями для транспортування, накопичення запасів, усування відходів, зміни орієнтації.
Автоматична роторна лінія — комплекс робочих, транспортних машин (роторів) та приладів, об’єднаних єдиною системою автоматичного управління, де разом із заготовкою переміщуються на дугах кола робочих роторів інструменти, що обробляють її.
Гнучка виробнича система — автоматизоване виробництво, побудоване на сучасних технічних засобах (верстатах із ЧПУ, роботизованих технологічних комплексах, гнучких виробничих модулях, транспортно-накопичувальних і складських системах тощо), може випускати широку номенклатуру однорідної за конструктивно-технологічними параметрами продукції та здатне безінерційно переходити на випуск нових виробів будь-якого найменування.
Гнучке автоматизоване виробництво — організаційно-технічна виробнича система, що функціонує на основі комплексної автоматизації, здатна (у діапазоні технічних можливостей) із мінімальними витратами й у короткі терміни, не припиняючи виробничого процесу та не зупиняючи устаткування, переходити на випуск нової продукції довільної номенклатури шляхом перебудови технологічного процесу (у межах наявного верстатного парку та обслуговуючого комплексу) за рахунок заміни керувальних програм.
Потокова лінія — сукупність робочих місць, розташованих за ходом технологічного процесу, призначених для виконання закріплених за ними операцій і пов’язаних між собою спеціальними видами міжопераційних транспортних засобів.
Потокове виробництво — економічно-доцільна форма організації процесу виготовлення виробів та елементів, що входять до неї, яка безпосередньо втілює основні принципи раціональної організації виробничого процесу: спеціалізації, прямоточності, паралельності, безперервності, пропорційності та ритмічності.
Потоковий метод організації виробництва — прогресивна, найбільш ефективна форма організації виробничого процесу, заснована на ритмічній повторюваності та узгодженості в часі основних і допоміжних операцій, що виконуються на спеціалізованих робочих місцях, розташованих за ходом технологічного процесу.
Промисловий робот — універсальна автоматизована машина, запрограмована на виконання у виробничому процесі багатьох послідовних команд для здійснення рухових функцій, аналогічних функціям людини.
Такт — період часу між двома черговими виробами, що сходять з останньої операції потокової лінії; величина, обернена тактові, називається ритмом потокової лінії.
3.11.4. Навчальні завдання
Теми рефератів

 1. Організація потокового виробництва.
 2. Багатопредметні потокові лінії та їхня роль у сучасних умовах.
 3. Перспективи розвитку дрібного гнучкого автоматизованого виробництва.
 4. Практика й перспективи розвитку гнучких виробничих систем.
 5. Роторні та роторно-конвеєрні лінії.
 6. Гнучкі автоматизовані виробничі системи.

Питання для дискусії

 1. Проаналізуйте можливості застосування потокових методів за різ­них організаційних типів виробництва.
 2. Що спонукає розвиток автоматизованого виробництва?
 3. Визначте особливості організації та експлуатаційні переваги автоматичних роторних ліній.
 4. Як визначається показник гнучкості автоматизованого виробництва?
 5. У чому полягає вплив АСТПВ на організацію гнучкого автоматизованого виробництва?
 6. Для яких типів виробництва притаманна доцільність упровадження відповідного напряму (рівня) автоматизації?

3.11.5. Завдання для перевірки знань
Тести
Технологічно та організаційно відокремлена група робочих місць, яка виготовляє один або декілька типорозмірів виробів, називається:
а) потоковою лінією;
б) виробничою дільницею;
в) робочим конвеєром;
г) технологічною операцією.

Інтервал часу, за який із потокової лінії сходять вироби, що йдуть один за одним, називають:

а) ритмом потокової лінії;
б) тактом потокової лінії;
в) швидкістю потокової лінії;
г) виробничим часом.

Такт потокової лінії — це проміжок часу між:

а) запуском двох сусідніх окремих виробів;
б) випусками партій виробів;
в) випусками окремих виробів;
г) запусками партій виробів.

Які з наведених нижче ознак нехарактерні для потокового методу організації виробництва:

а) робочі місця розташовуються за ходом технологічного процесу;
б) за групою робочих місць закріплюється оброблення одного найменування конструктивно та технологічно подібних предметів;
в) на робочих місцях обробляються різні за конструкцією та технологією виготовлення предмети праці;
г) технологічний процес має високу поопераційну диференціацію?

Потоковому виробництву властиві такі ознаки:

а) спеціалізовані робочі місця розташовуються за ходом технологічного процесу;
б) на робочих місцях обробляються різні за конструкцією та технологією виготовлення предмети праці;
в) предмети праці переміщуються в процесі обробки складними марш­рутами;
г) робочі місця не мають певної спеціалізації.

Такт потокової лінії обчислюється в одиницях:

а) об’єму;
б) часу;
в) довжини;
г) швидкості.

За якою класифікаційною ознакою потокові лінії поділяються на конвеєри з безперервним та пульсуючим рухом:

а) за способом підтримування ритму;
б) за способом переміщення;
в) залежно від місця виконання операцій;
г) за ступенем безперервності процесу?
Чи залежить довжина робочої частини конвеєра від розташування робочих місць на операціях відносно конвеєра:
а) ні;
б) так;
в) так, але тільки в разі розташування робочих місць з одного боку конвеєра;
г) так, але тільки в разі розташування робочих місць із двох боків конвеєра;
д) ні, у разі розташування робочих місць у шаховому порядку з двох боків конвеєра?
На скільки скорочується довжина робочої частини конвеєра, якщо робочі місця розташовано з двох боків одне навпроти іншого:
а) це залежить від кількості дублюючих робочих місць на операціях, але не більше, ніж наполовину;
б) це залежить від розміру операційної партії та кількості дублюючих робочих місць на операціях, але не більше, ніж на половину;
в) скорочується вдвічі;
г) зовсім не скорочується?

За якою класифікаційною ознакою потокові лінії поділяються на лінії з робочим конвеєром і конвеєром зі зняттям предметів для їх оброблення:

а) за способом переміщення;
б) залежно від місця виконання операцій;
в) за способом підтримування ритму;
г) за ступенем безперервності процесу?

Чи залежить довжина робочої частини конвеєра від кількості робочих місць на операціях:

а) ні;
б) так;
в) так, але з урахуванням розміру операційної партії;
г) так, але з урахуванням випуску продукції?

Яка норма часу застосовується для розрахунку безперервно-потокових ліній:

а) штучна норма часу;
б) штучно-калькуляційна норма часу;
в) штучна норма часу з урахуванням кількості робочих місць на відповідних операціях;
г) штучно-калькуляційна норма часу з урахуванням кількості робочих місць на відповідних операціях?

Вироби виходять з однопредметної прямопотокової лінії з тактом:

а) який дорівнює нормі часу першої технологічної операції;
б) який дорівнює нормі часу останньої технологічної операції з розрахунковим тактом;
в) зі змінним тактом, обумовленим періодом синхронізації;
г) з тактом, який дорівнює нормі часу найбільшої технологічної операції.

Чи існує технологічний заділ на однопредметній прямопо­токовій лінії:

а) ні;
б) так;
в) так, але він не враховується;
г) ні, але його поява можлива в деяких випадках?

Який тип спеціалізації застосовується в організації групових потокових ліній:

а) технологічний;
б) предметний;
в) ніякий;
г) предметний відносно конкретного виробу;
д) технологічний відносно конкретного виробу?

Чим відрізняється гнучка автоматизована лінія від гнучкої автоматизованої дільниці:

а) нічим;
б) розміщенням та підпорядкованістю обладнання;
в) складом виробничих елементів;
г) схемою управління;
д) типом виробництва?

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.