лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Організація виробництва

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Розв’язок

 • Визначимо головну (провідну) операцію в технологічному процесі:
 • токарна операція ;
 • фрезерувальна операція ;
 • шліфувальна операція ;
 • свердлильна операція .

Свердлильна операція є провідною, оскільки на даній технологічній операції є найбільшим.

 • На основі головної операції визначимо величину мінімально можливої партії деталей:

 • Здійснимо коригування мінімальної партії до оптимальної методом підбору:

Qміс = 4800 / 12 = 400 деталей.
Оптимальна партія повинна наближатися до мінімальної, але не може бути меншою, а її розмір повинен бути рівним 1/24, 1/12, 1/10, 1/8, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2 одно-, дво-, тримісячного випуску. У нашому випадку найближчою до мінімальної партії є 1/12 місячного випуску, а саме .
Оптимальна партія запуску — 33 деталі.
Задачі для самостійного розв’язання
Задача 1. Визначити необхідну кількість токарних і фрезерувальних верстатів для виконання виробничої програми механообробного цеху, виходячи з інформації, поданої в таблиці:


Найменування
деталі

Місячний обсяг
виробництва, шт.

Норма штучного часу, хв

токарної
операції

фрезерувальної
операції

Вал

6000

12

6

Циліндр

5000

31

Поршень

2000

20

10

Місячний плановий робочий фонд часу одного верстата — 390 год; коефіцієнт виконання норм на токарних верстатах — 1,1; на фрезерних верстатах — 1,2; витрати робочого часу на пере-
налагоджування токарних верстатів — 5 %; фрезерних — 2 %.
Задача 2. Визначити оптимальний розмір партії виробів та норму часу на виконання операцій, якщо відомо, що коефіцієнт витрат часу на переналагодження обладнання дорівнює 0,05. Оперативний час на виконання операції становить 124 хв. На обслуговування робочого місця витрачається 5 %, а на відпочинок і особисті потреби — 8 % оперативного часу. На ознайомлення з кресленнями, одержання інструкцій від майстра, інструменту, заготовок і здачу готової продукції робітникові потрібно 3,6 год.
Задача 3. Деталі після обробки в механічному цеху передаються до складального цеху. Тривалість виробничого циклу оброблення в механічному цеху — 8 днів, у складальному — 10 днів. Страховий запас перед складальним цехом дорівнює 15-ти комплектам деталей. У середньому на день потреба складального цеху — 3 комплекти.
Визначити час випередження початку обробки виробів у меха­нічному цеху з порівнянням закінчення їх збирання в складальному цеху.
Задача 4. Визначити розміри партій запуску-випуску кремнієвих пластин за операціями, тривалість технологічного циклу (у хвилинах) і виробничого циклу (у календарних днях). Розмір виробничої партії, запущеної у виробництво, — 300 пластин, операційної — 30. Технологічний процес наведено в таблиці.операції

Найменування операції

Норма штучного
часу, хв

Коефіцієнт
придатних
пластин

Кількість
одиниць
устаткування

1

Відмивання пластин

0,8

0,833

4

2

Зняття боросилікатного скла

0,5

1,0

2

3

Реставрація пластин

0,2

0,96

1

4

Очищення пластини полімер­ним лаком

0,6

0,958

3

5

Плазмохімічна

0,5

0,957

2

Процес здійснюється у дві зміни по 8 год, міжопераційний час після кожної операції становить 0,3 год, коефіцієнт переводу робочих днів у календарні — 1,4.
Задача 5. Визначити розмір партій запуску-випуску за операціями виготовлення робочих металізованих фотошаблонів для виробництва інтегральних схем, а також тривалість технологічного циклу простого процесу за послідовного, паралельного та паралельно-послідовного видах руху з умовою поштучної передачі їх у виробництво. Розмір запушеної у виробництво партії — 20 шт. Технологічний процес наведено в таблиці.операції

Найменування операції

Норма
штучного
часу, хв

Коефіцієнт
виходу
придатних фотошаблонів

Кількість одиниць
обладнання

1

Оброблення склопластику

10

0,950

2

2

Напилення  Fe2O3

15

0,947

3

3

Нанесення фоторезисту

2

1,000

1

4

Термооброблення

3

0,944

1

3.11. Організація потокового
та автоматизованого виробництва

3.11. 1. Методичні поради до вивчення теми
У даній темі розглядаються такі питання:

 • організація потокового виробництва;
 • організація автоматизованого виробництва.

Починаючи вивчення теми, треба з’ясувати характерні особливості та відмінності потокового методу виробництва. За потокового методу досягається висока продуктивність праці за рахунок безперервності процесу виготовлення продукції, забезпечується висока її якість за істотної економії затрат праці, матеріальних та енергетичних ресурсів порівняно з непотоковим виробництвом.
Потоковий метод виробництва є найбільш досконалим за своєю чіткістю й закінченістю, за якого предмет праці в процесі оброблення прямує за встановленим найкоротшим маршрутом із заздалегідь фіксованим темпом.
Потоковий метод характеризується:

 • глибоким розчленовуванням виробничого процесу на операції;
 • чіткою спеціалізацією робочих місць на виконанні визначених операцій;
 • пропорційністю виконання операцій на всіх робочих місцях;
 • розташуванням устаткування за ходом технологічного процесу;
 • наявністю спеціального міжопераційного транспорту для передачі предметів праці з операції на операцію;
 • високим рівнем безперервності виробничого процесу, що досягається забезпеченням рівності або кратності тривалості операцій такту потоку.

Найважливішою умовою потокової організації виробництва є стійка концентрація в одній виробничій ланці значних масштабів випуску однорідної або конструктивно-технологічно подібної продукції.
Потік є основним методом його організації у масовому виробництві. Він також застосовується для велико- і середньосерійного випуску продукції. В одиничному виробництві для виготовлення уніфікованих деталей і вузлів використовуються елементи потокового виробництва.
Основною структурною ланкою потокового виробництва є потокова лінія, яка складається з групи робочих місць, за якими закріплено виготовлення одного або обмеженої кількості найменувань предметів праці і виробничий процес здійснюється відповідно до ознак потокового виробництва.
Під структурою потокової лінії розуміють склад робочих місць (технологічних дільниць), транспортних засобів, керувальних та інших пристроїв (систем) і виробничі зв’язки між ними.
Вибір типу устаткування для потокової лінії визначається характером технологічного процесу, складом, складністю та призначенням операцій, що входять до нього; габаритами, масою виробів та вимогами до їх якості.
Застосовуються різні види потокових ліній: однопредметні та багатопредметні; змінно-потокові та групові потокові; безперервні та перервні (прямоточні); дільничні, цехові, міжцехові та наскрізні; конвеєрні та неконвеєрні (в основному перервно-потокові); із робочими конвеєрами та конвеєрні зі зняттям предметів; із безперервним та пульсуючим рухом [2, розд. 11; 8; 9; 10; 11].
Вибір організаційних форм, виду потокової лінії під час її проектування безпосередньо пов’язаний із розробленням організаційно-технічних заходів і розрахунками параметрів та показників роботи: такту, темпу, ритму, кількості робочих місць, ходи конвеєра, довжини лінії [2, 8; 9; 10; 11].
Конструкція виробів повинна бути відпрацьованою, стабільною, із широким застосуванням стандартних і уніфікованих деталей та вузлів, її технологічність забезпечує мінімальну матеріаломісткість, трудомісткість і собівартість виготовлення.
Ритмічна робота ліній забезпечується чіткою синхронізацією операцій, яка досягається: упровадженням більш прогресивної технології; добором спеціального устаткування або оснащення, що скорочують тривалість операцій; укрупненням дрібних і поділу тривалих операцій; уведенням пропорційності робочих місць; зміною режимів роботи устаткування.
Розглядаючи матеріал теми, треба звернути увагу на розроблення планування (розташування) потокових ліній, яке залежить від кількості робочих місць, транспортних засобів, що застосовуються, площі дільниці.
За наявності на потоковій лінії паралельних робочих місць, де виконуються однакові операції, застосовуються розподільчі конвеєри з адресуванням предметів праці. За кожним робочим місцем закріплюється певна послідовність їхніх номерів для оброблення предметів праці. При цьому візки, каретки, де знаходяться предмети праці, також нумеруються.
Під час комплектування лінії доцільно забезпечити прямолінійне розташування устаткування, якщо дозволяють площі та тип транспортних засобів. У разі дефіциту площ доцільно компонування з Г та П-подібними, а також кільцеподібними контурами. Дворядне або шахове розташування устаткування дозволяє більш раціонально використовувати площі.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.