лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Організація виробництва

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ВСТУП

«Організація виробництва» належить до блоку дисциплін, що забезпечують професійну підготовку бакалаврів за спеціальністю «Економіка підприємства». Дисципліна в процесі вивчення охоплює всі основні складові виробничої діяльності підприємства, тобто систему взаємопов’язаних елементів: працю, знаряддя праці, предмети праці, продукти праці, координацію їх руху по операціях і робочих місцях, завдяки чому досягається рівномірна, ритмічна робота та високі техніко-економічні результати.
Мета дисципліни — формування у студентів комплексу теоретичних знань і прикладних навичок із раціональної організації та використання методів підвищення результативності виробничих систем промислового підприємства.
Завдання навчальної дисципліни:

  • ознайомлення студентів із теорією та сучасною практикою організації виробництва;
  • набуття студентами вміння аналізувати процеси, що відбуваються у виробництві;
  • закріплення навичок самостійного виконання техніко-еконо­мічних розрахунків та обґрунтування параметрів раціональної організації виробничих систем;
  • розвиток дослідницьких та організаторських здібностей у студентів у процесі підготовки організаційних проектів виробниц­тва та їх реалізації.

Предмет дисципліни: пізнання та свідоме використання сучасних закономірностей, зв’язків і відносин між елементами виробничої системи, що відображають сутність і зміст організації процесів проектування, освоєння та виготовлення продукції на підприємстві.
Об’єктами організації виробництва на підприємстві є виробничі системи різних рівнів, до яких входять люди та підпорядковані їм засоби праці, їх технічна й соціальна єдність, обумовлена технологією виготовлення продукції чи надання послуг.
Пропонований навчально-методичний посібник має на меті допомогти студентам у вивченні організаційних основ виробництва. Охоплено всі основні складові навчального процесу та форми контролю рівня знань. Наведено відповідні методичні вказівки та пояснення стосовно підготовки до практичних завдань, поточного й підсумкового контролю знань (іспиту).
Для самостійного вивчення курсу «Організація виробництва» пропонуються методичні поради до вивчення кожної теми. У них містяться рекомендації щодо логічної послідовності опанування питань, називаються елементи, на які слід звернути особливу увагу, роз’яснюються найскладніші питання.
У планах практичних занять подано перелік питань у розрізі кожної теми, підготовка відповідей на які сприятиме закріпленню теоретичного матеріалу курсу.
Важливою складовою є навчальні завдання. Вони являють собою тренувальні вправи (задачі), які здебільшого є відображенням конкретної ситуації. Подано типові задачі з окремих тем і методичні вказівки щодо їх розв’язання. Розв’язання цих задач сприятиме оволодінню навичками раціональної організації трудових та виробничих процесів. Наведено також добірки тестів для самоконтролю знань.
Вивчення курсу «Організація виробництва» на заочній формі навчання передбачає виконання контрольної роботи. Вона спрямована на поглиблене вивчення теоретичних аспектів та методики розрахунків параметрів раціональної організації виробництва, оволодіння навичками оформлення їх результатів.
Робота над індивідуальними завданнями є важливою складовою навчального процесу. Методичні вказівки, що містяться в посібнику, а також варіанти індивідуальних завдань та завдань на контрольні роботи сприятимуть поглибленню знань теоретичного та практичного матеріалу курсу.
Описано структуру та зміст екзаменаційного завдання, розглянуто критерії оцінювання його виконання.
Навчально-методичний посібник підготували доцент В. Г. Васильков, (вступ, розд. 1—3, 4, 5), старший викладач Л. М. Дзюбенко (розд. 4, 5).


Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.