лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Організація виробництва

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Функції технічного обслуговування, що реалізуються: ремонтно-налагоджувальна, інструментальна, енергетична, транспортна, вантажно-розвантажувальна, складування.
Перелічені функції системи технічного обслуговування виконують допоміжні та обслуговуючі процеси й відповідні структурні підрозділи підприємства, які створюють інфраструктуру виробництва.
До виробничої інфраструктури належать підрозділи, які не беруть безпосередньої участі у створенні профільної продукції, але своєю діяльністю створюють умови, необхідні для роботи основного виробництва [2, розд. 8; 9; 11; 16].
Склад і масштаби виробничої інфраструктури підприємства за­лежать від типу виробництва, номенклатури та обсягу випуску про­дукції, рівня спеціалізації та кооперування, організації виробничих процесів, розмірів підприємства та його виробничих зв’язків.
На підприємствах залежно від обсягів робіт організовуються інструментальне, ремонтне, енергетичне, транспортне, складське й тарне господарства.
Основними напрямами вдосконалення організації допоміжних господарств підприємства є:

  • централізація і концентрація однорідних процесів обслуговування;
  • механізація й автоматизація технологічних процесів;
  • раціоналізація керування;
  • поліпшення нормативної бази;
  • підвищення рівня кадрового потенціалу;
  • створення комплексної технології.

Розглядаючи другий блок питань теми, треба з’ясувати, що для виготовлення виробів необхідне використання певного інструменту, оснащення, пристроїв, які визначено технологією.
Залежно від призначення інструмент поділяють на універсальний та спеціальний.
Для забезпечення виробництва необхідним технологічним оснащенням на підприємстві створюється інструментальне господарство, склад, характер і структура якого залежать від типу й масштабу виробництва, номенклатури та складності оснащення, що використовується.
Основні завдання інструментального господарства: визначення потреби в інструменті; планування придбання (виготовлення) оснащення; організація власного виробництва інструменту нових прогресивних конструкцій; забезпечення оснащенням виробничого процесу та технічна підготовка виробництва нових виробів; організація раціональної експлуатації оснащення й технічний нагляд; ремонт і відновлення інструменту; організація обліку та збереження; аналіз ефективного використання інструменту.
Організація інструментального господарства на підприємствах може здійснюватися в централізованій, децентралізованій та змішаній формах.
Організаційно-виробнича та управлінська структури інструментального господарства залежать від розміру підприємства, типу виробництва й загальної кількості працівників.
Різноманітність інструменту зумовлює необхідність класифікації та цифрової системи умовних позначень — індексації.
Забезпечення робочих місць інструментом може бути активним і пасивним. В одиничному та дрібносерійному виробництві застосовується марочна система обліку інструменту (різального, вимірювального, спеціальних пристосувань), що видається для тимчасового користування.
Організація експлуатації інструменту включає: технічний нагляд за його експлуатацією; забезпечення своєчасного заточення, ремонту й відновлення; розробку заходів щодо поліпшення методів експлуатації та підвищення його стійкості.
Потреба підприємства в інструменті планується на основі: номенклатури інструменту, що застосовується; витрат його за кожним типорозміром; запасів або оборотного фонду на підприємстві в цілому.
Розрахунки витрат інструменту здійснюються за: статистичним методом; нормами оснащення робочих місць; нормами витрати (розрахунковий метод) [2, розд. 8; 9; 10; 11; 16].
Комплекс робіт з експлуатації технологічного оснащення включає: встановлення норм витрат, оборотних фондів і норм запасу оснащення; розроблення й видачу лімітно-забірних карт на осна­щення; розроблення інструкції та контроль за експлуатацією осна­щення; складання графіків планово-попереджувального ремонту оснащення; організацію ремонту й відновлення оснащення, централізованого заточування всіх видів різального інструменту.
Оборотний фонд установлюється на всі види, типи, розміри оснащення, що застосовується на підприємстві [2, розд. 8; 9; 10; 11; 16]. Загальнозаводські норми запасу технологічного оснащення (загальнозаводський оборотний фонд у ЦІС) установлюється за системою «максимум — мінімум».
На завершення цього питання треба схарактеризувати шляхи вдосконалювання інструментального господарства на промислових підприємствах [2, розд. 8; 9; 11].
Наступне питання висвітлює особливості організації ремонтного обслуговування устаткування. Відповідно до чинних стандартів ремонт — це комплекс операцій із відновлення справності або працездатності виробів або їхніх складових частин.
Ремонтні роботи поділяються на технічне обслуговування (мастильні, регулювальні, кріпильні роботи, огляди стану деталей і вузлів), спрямоване на попередження інтенсивності спрацювання устаткування, і ремонт (поточний, середній, капітальний і модернізація), який передбачає часткове відшкодування фізичного й морального зносу.
Основними завданнями організації ремонту устаткування є: підтримання технологічного устаткування в постійній експлуатаційній готовності та його відновлення; збільшення термінів експлуатації устаткування без ремонту; удосконалення організації та підвищення якості ремонту устаткування; зниження витрат на ремонт і технічне обслуговування технологічного устаткування.
Для здійснення всіх видів ремонту, модернізації та технічного огляду (обслуговування) устаткування на підприємстві створюється спеціальна служба — ремонтне господарство (ремонтно-механічний цех, корпусні ремонтні бази, ремонтні дільниці цехів, склади устаткування й запасних частин та інші підрозділи).
Організаційна структура ремонтного господарства визначається залежно від обсягу ремонтних робіт, специфіки устаткування та його розміщення, прийнятою формою організації ремонту.
Залежно від розмірів підприємств і характеру виробництва застосовуються децентралізовані, змішані й централізовані форми організації ремонту. Організація ремонтного господарства підприємства базується на Єдиній системі планово-попереджуваль­них ремонтів (ЄСППР) або Типовій системі технічного обслуговування й ремонту (ТСТОР) метало- і деревообробного устаткування.
У нових умовах роботи підприємства самостійно займаються організацією ремонту, використовуючи рекомендації ТСТОР, ЄСППР і ТУ (технічних умов) заводів — виготовлювачів устаткування. Для ремонту складної техніки все частіше застосовується фірмове обслуговування, беруть на себе спеціалізовані підрозділи підприємства-виготовлювача.
Ремонт поділяється на поточний, середній, капітальний, позаплановий (аварійний). ЄСППР і ТСТОР базуються на таких основних нормативах: категорія ремонтної складності; ремонтна одиниця; тривалість і структура міжремонтного циклу; тривалість міжремонтних періодів та оглядів.
На промислових підприємствах поширюється комплексно-бригадна система ремонту й міжремонтного обслуговування закріпленого обладнання. В автомобільній промисловості успішно застосовується інспекційна система ремонтного обслугову­вання.
Планово-профілактичне обслуговування устаткування включає: технічну інспекцію (діагностування) устаткування; планово-попереджувальний ремонт; технічне очищення устаткування; організацію робіт зі змащення.
Відновлювальний ремонт вузлів і систем обладнання здійснюється на основі аналізу працездатності й фактичного технічного стану устаткування.
Заслуговує уваги зарубіжний досвід ремонту [2, розд. 8; 16].
Завершальне питання даної теми акцентує увагу студентів на особливостях енергетичного забезпечення виробництва. Нормальне функціонування підприємства пов’язано зі споживанням у великих обсягах електроенергії, палива та інших енергоносіїв (пари, стиснутого повітря, гарячої води) та забезпеченням системами зв’язку.
Метою створення енергетичного господарства є надійне та безперебійне забезпечення підприємства всіма видами енергії встановлених параметрів за мінімізації витрат [2, розд. 8; 9; 11; 16].
Завдання енергетичного господарства: постійне забезпечення виробництва всіма видами енергії; проведення заходів економії енергетичних ресурсів; монтаж та організація експлуатації енергетичного устаткування; технічне обслуговування та ремонт енергоустаткування; здійснення контролю виконання стандартів, правил експлуатації, ремонту енергоустаткування та мереж; підвищення енергоозброєності праці; здійснення заходів щодо вдосконалення та розвитку енергогосподарства.
Організаційні й технологічні особливості виготовлення профільної продукції підприємства обумовлюють виробничу структуру енергогосподарства.
Енергетичне господарство підприємства поділяється на дві частини — загальнозаводську та цехову.
До загальнозаводської частини належать споруди та установки, що генерують, перетворюють та виробляють енергію, пристрої та загальнозаводські мережі, які об’єднуються в низку спеціальних це­хів (дільниць) — електросиловий, теплосиловий, газовий, слабко­струмовий, електромеханічний. Склад цехів залежить від енерго-
місткості виробництва та зв’язків заводу з зовнішніми енерго­системами.
Цехову частину енергогосподарства утворюють первинні енерго­приймачі (споживачі енергії — печі, верстати, підйомно-транспортне устаткування тощо), цехові перетворювальні установки та внутрішньоцехові розподільні мережі.
На підприємствах, де створюється енергогосподарство, воно може бути підпорядковано головному енергетикові або відділу головного енергетика чи головному механікові. Апарат головного енергетика може складатися з функціональних бюро або груп (електричного, електроконстукторського, вентиляцій­ного, теплотехнічного, планово-економічного, ППР та ін.), ла­бораторій (електричної, теплової та ін.), інспекції інженерних мереж і споруд тощо.
Режим економії енергетичних ресурсів визначає необхідність нормування енергії та енергоносіїв. Нормування витрати палива та енергії — це встановлення планової норми їх споживання [2, розд. 8; 9; 10; 11; 16].
Норми поділяються на диференційовані та укрупнені. На підприємствах широко використовується дослідно-статистичний метод планування, заснований на фактичних питомих нормах, досяг­нутих за попередній період.
У виготовленні однорідної продукції використовуються натуральні вимірники, а у виготовленні різнорідної продукції — нормо-години, верстато-години, гривні на випуск продукції. На підприємствах окремо повинні встановлюватися норми витрати на всі види енергії з урахуванням їх споживання. В основу норм витрати палива та енергії покладено енергетичні баланси.
Далі треба розглянути систему обліку та контролю за використанням енергоресурсів. Об’єктами енергетичного обліку є вироблення та споживання енергії, вихід і використання вторинних енергоресурсів.
Зростаючі обсяги споживання паливно-енергетичних ресурсів вимагають підвищення точності їх розрахунку в процесі планування. Потреба в енергії та енергоносіях визначається на основі балансового методу планування.
Основними напрямами вдосконалення енергетичних господарств машинобудівних підприємств є: перехід на централізоване енергопостачання, їх укрупнення, використання технічно обґрунтованих норм витрати енергоносіїв, застосування економічних енергоносіїв, вторинних енергетичних ресурсів, нетрадиційних видів енергії, упровадження раціональних методів організації ремонту й технічного обслуговування устаткування й мереж, автоматизація управління виробництвом і споживанням енергії.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.