лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Організація виробництва

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

3.6.4. Навчальні завдання
Теми рефератів

 • Організація інтегрованих виробничих систем у просторі.
 • Процес оптимізації просторових зв’язків усередині виробничої системи.
 • Робоче місце як первинна ланка організації виробничого процесу.
 • Предметна структура виробництва та перспективи її поширення.
 • Генеральний план територіального розташування підприємства.
 • Тенденції розвитку виробничих структур.
 • Сучасні виробничі структури підприємств та принципи їх побудови.

3.6.5. Завдання для перевірки знань
Тести
Адміністративно відокремлену частину підприємства, в якій виконується певний комплекс робіт відповідно до внутрішньозаводської спеціалізації, називають:
а) інфраструктурою підприємства;
б) цехом;
в) відділом;
г) виробничою дільницею;
д) робочим місцем.
За яким критерієм розрізняють технологічну, предметну та змішану виробничі структури:
а) за характером діяльності;
б) за виробничим профілем підприємства;
в) за формою спеціалізації;
г) за обсягом виробництва?
Які функції виконують допоміжні цехи на підприємстві:
а) виготовляють продукцію, що визначає профіль та спеціалізацію підприємства;
б) виконують роботи, які забезпечують необхідні умови для нормаль­ного перебігу основних та допоміжних виробничих процесів;
в) займаються переробкою та виготовленням продукції з відходів основного виробництва;
г) виготовляють продукцію, що використовується для забезпечення власних потреб усередині самого підприємства?
За яким критерієм основні підрозділи цехової виробничої структури поділяються на основні, допоміжні, обслуговуючі та побічні цехи:
а) за характером діяльності;
б) за виробничим профілем підприємства;
в) за обсягом виробництва;
г) за формою спеціалізації?
Які цехи виготовляють продукцію, що визначає профіль та спеціалізацію підприємства:
а) основні;
б) допоміжні;
в) обслуговуючі;
г) побічні;
д) експериментальні?
Сукупність територіально відокремлених робочих місць, на яких виконуються технологічно однорідні роботи або виготовляється однотипна продукція, називають:
а) корпусом;
б) цехом;
в) відділом;
г) виробничою дільницею;
д) департаментом.
Технологічна виробнича структура переважно використовується на підприємствах:
а) масового виробництва;
б) великосерійного виробництва;
в) одиничного виробництва.
Підприємства з комплексною виробничою структурою мають:
а) лише частину основних та допоміжних цехів;
б) усю сукупність обслуговуючих та допоміжних цехів;
в) заготівельні та допоміжні цехи;
г) усю сукупність заготівельних та інструментальних цехів;
д) усю сукупність основних та допоміжних цехів.
Виробничі підрозділи підприємства, що займаються підготовкою та випробуванням нових виробів, називають:
а) експериментальним цехом;
б) підготовчими цехами;
в) випробними цехами;
г) науково-технічним відділом;
д) лабораторією.
Виробнича структура підприємства залежить від:
а) виробничого профілю підприємства;
б) рівня спеціалізації підприємства;
в) обсягу виробництва продукції;
г) рівня рентабельності продукції;
д) місця знаходження підприємства;
е) кваліфікаційного рівня працівників.
Недоліками предметної виробничої структури є:
а) нераціональні маршрути руху деталей за групами верстатів;
б) незавантаженість устаткування з причин зміни обсягів виробництва;
в) втрата відповідальності за якість і терміни виготовлення виробів у цілому;
г) втрати часу на переналагодження устаткування з причин великої номенклатури.
Із розвитком та поглибленням рівня спеціалізації підприємства його виробнича структура:
а) спрощується;
б) не змінюється;
в) стає складнішою.
На підприємствах, де здійснюються багатостадійні процеси виробництва, характерною ознакою яких є послідовність процесів переробки сировини, використовується виробнича структура:.
а) цехова;
б) безцехова;
в) корпусна;
г) комбінатська.
До основних виробничих підрозділів машинобудівних підприємств належать:
а) заготівельне виробництво;
б) обробні виробничі підрозділи;
в) механічно-складальні цехи;
г) усі відповіді правильні.
Розкрійний цех є складовою частиною:
а) складальних цехів;
б) заготівельного виробництва;
в) обробних виробничих підрозділів.
Основними перевагами технологічної виробничої структури підприємства є:
а) скорочення виробничого циклу;
б) більш повне завантаження устаткування й використання матеріалів;
в) спрощення планування та регулювання виробничих підрозділів;
г) підвищення відповідальності за якість і терміни виготовлення цілого виробу.
Предметна структура виробництва поширена на підприємствах:
а) з обмеженою номенклатурою продукції;
б) із різноманітною номенклатурою продукції;
в) із нестійкою номенклатурою продукції;
г) усі відповіді правильні;
д) правильна відповідь відсутня.
3.6.6. Практичні завдання
Завдання 1. Здійснити класифікацію цехів і господарств на основне й допоміжне виробництво, зобразити рішення у вигляді схеми «Виробнича структура підприємства» та визначити її вид, використовуючи дані. На підприємстві є такі цехи й господарства:

 • основні цехи: заготівельні (розкрійний, ливарний, штампувальний); обробні (механічний, термічний, гальванічний); складальні (механоскладальний, кінцевого складання, доведення та випробування);
 • допоміжні цехи: енергетичний, інструментальний, ремонтно-механічний;
 • обслуговуючі господарства: транспортне, складське;
 • побічні цехи: переробки вторинної сировини, товарів широкого вжитку, регенерації;
 • підсобні цехи: тарний, підготовки основних матеріалів.

Завдання 2. Здійснити класифікацію цехів і господарств на основне й допоміжне виробництво, зобразити рішення у вигляді схеми «Виробнича структура деревообробного комбінату» та визначити її вид, використовуючи дані:

 • цех № 1 (виготовляє віконні та балконні блоки спарені, роздільні та з потрійним заскленням);
 • цехи № 2 і № 4 (виготовляють дверні й віконні блоки стандартного та індивідуального типу);
 • цех № 3 (виготовляє пиломатеріали, погонажні вироби, а також різні вироби столярного виробництва);
 • ремонтно-механічний цех виконує роботи ремонту технологічного обладнання;
 • паросилове господарство подає теплову енергію, яка використовується для внутрішньовиробничих цілей, сушіння пиломатеріалів, гарячого водопостачання, опалення виробничих приміщень;
 • сушильне господарство займається просушуванням матеріалів;
 • склад сировини та пиломатеріалів виконує вантажно-роз­вантажувальні роботи й сортує лісоматеріал із подачею до цехів;
 • ремонтно-транспортний цех виконує експлуатаційні та ремонтні роботи автотранспорту і автовантажників, ремонтує будівлі та приміщення.

Задача 3. На виробничій дільниці обробляються чотири деталі (А, Б, В, Д) і використовуються три операції (токарна, фрезерна, свердлильна). Відповідно до цього налаштовано три робочі місця (верстати). Деталі мають однаковий склад технологічних операцій, але різні маршрути обробки. Середня відстань транспортування деталей від одного верстата до іншого становить 3 м. Місячну програму випуску деталей, їхню масу і маршрути обробки наведено в таблиці.


Деталь

Програма обробки на місяць, шт.

Маса одиниці, кг

Порядковий номер операції

токарної

фрезерувальної

свердлильної

А

100

0,2

2

3

1

Б

120

0,1

2

1

3

В

130

0,3

1

3

2

Д

140

0,3

1

3

2

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.