лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Організація виробництва

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

3.4.5. Практичні завдання

Приклади розв’язання типових задач

Задача-приклад 1. Дільниця токарних напівавтоматів має 30 верстатів. Змінна виробнича програма дільниці становить 2480 деталей. Машинний час на обробку однієї деталі — 3,7 хв, час зайнятості робітника — 1,5 хв. Коефіцієнт зайнятості робітника не повинен перевищувати 0,9. Змінний фонд часу одиниці устаткування дорівнює 480 хв. Необхідно організувати багатоверстатне обслуговування на дільниці за мінімальної кількості робітників.
Розв’язок
1. Розрахуємо середній коефіцієнт використання одного вер-
стата за машинним часом для виконання змінної виробничої програми за формулою
,
де  — середня кількість діючих верстатів на плановий період, необхідна для виконання програми, од.; n — кількість установлених на дільниці верстатів.
;

2. Визначимо попередню кількість верстатів, що підлягають обслуговуванню одним робітником-багатоверстатником, за формулою

де tм — машинно-автоматичний час; tз — час зайнятості робітника з обслуговування верстатів.
Передбачаються такі варіанти обслуговування:
1) n1 = 4 верстатам; 2) n2 = 3 верстатам; 3) бригада з двох робітників обслуговує 7 верстатів, n3 = 7 верстатам.
3. Проаналізуємо варіант за умови обслуговування n1 = 4 вер-
статам. Визначимо цикл багатоверстатної роботи

Коефіцієнт зайнятості робітника
.
Величина коефіцієнта більша за допустиме значення. Середня кількість працюючого устаткування за цикл багатоверстатної роботи  верстата.
Коефіцієнт використання верстатів за машинним часом

У даному випадку k вик.вер.1 <  0,615 < 0,636, тому варіант не може бути прийнято.
4. Якщо n2 = 3 верстатам, цикл багатоверстатної роботи
tц.б.2 = tм + tз = 3,7 + 1,5 = 5,2 хв.

Коефіцієнт зайнятості робітника

.
Середня кількість верстатів, які функціонують,
.
Коефіцієнт використання верстатів за машинним часом
.
У даному випадку значення kзк.2 та kвик.вер. задовольняють умову задачі.
5. За умови, коли 7 верстатів обслуговують двоє робітників, доцільно подати це у вигляді двох зон обслуговування, у кожній із яких один робітник обслуговує 3,5 верстата.
Середня кількість працюючого устаткування в одній зоні од.
У двох зонах кількість працюючих верстатів    од.
Коефіцієнт використання верстатів за машинним часом
.
Отриманий показник задовольняє умову ; 0,7 > 0,636.

Коефіцієнт зайнятості робітника

.
Результат розрахунку kзн.3 більший від допустимого (0,9). Але його можна зменшити до нормативного за рахунок упровадження організаційних заходів.
6. Кількість багатоверстатників визначається за другим та третім варіантами. За нормою обслуговування n2 = 3 верстатам на дільниці потрібні
осіб.
За нормою обслуговування 7 верстатів на двох робочих місцях кількість робітників на дільниці буде
осіб.
Висновок: оптимальний варіант обслуговування двома робітниками є 7 верстатів.
Задача-приклад 2. Режим роботи фрезерувальної дільниці — двозмінний по 8 год, на рік — 255 робочих днів. За результатами аналізу трудових процесів запропоновано вдосконалити робоче місце фрезерувальника: 1) оснастити його столом-підставкою для деталей та заготовок, щоб виключити нахили та повороти корпусу тіла; 2) наблизити інструментальну шафу до робочої зони, щоб скоротити шлях переміщення робітника. Очікується, що приріст оперативного часу становитиме 82 % від загальної економії часу.
Визначте зростання продуктивності праці в результаті вдосконалення організації робочого місця за таких вихідних даних:


№ з/п

Параметри

Базовий

За
проектом

1

Відстань переміщення робітника за період виконання одної операції lпр, м

3,9

1,1

2

Норма виробітку за зміну Нв.зм, шт.

80

80

3

Швидкість переміщення робітника Vпр., м/хв

20

20

4

Кількість нахилив і поворотів корпусу під час виконання одної операції nн.п., шт.

2

5

Тривалість нахилу tв.н., сек.

6

6

Відстань від інструментальної шафи до робочої зони lш, м

2,5

0,7

7

Шлях робітника за інструментом l, м

5,0

1,4

8

Кількість змін інструменту протягом робочого дня nз.і, разів

4,0

4,0

9

Кількість днів роботи за рік Фр.д.

255

255

10

Оперативний час роботи за рік (у разі однозмінної роботи) Топ, год

1280

Розв’язок
1. На переміщення робітника в межах робочої зони витрачається часу за рік:

  • за базовим варіантом

Тп. зм. = 3,9 · 80 · 2 · 255 / 20 · 60 = 132,6 год;

  • за варіантом, який спроектовано

Тп.в. = 1,1 · 80 · 2 · 255 / 20 · 60 = 37,4 год;
2. За наявним варіантом за рік витрачається на нахили та повороти корпусу:
Тн.п. = (tв.н. · nн.п. · Нв.зм · 2Др) / 60 = 0,1 · 2 · 80 · 2 · 255 = 136 год.
3. Час, що витрачається на переміщення за інструментом  за наявним варіантом  год.; за спроектованим варіантом  год.
4. Загальні затрати часу:
за наявним варіантом Тд = 132,6 +136 + 8,5 = 277,1 год;
за спроектованим варіантом Тп = 37,4 + 2,38 = 39,78 год.
5. Відсоток можливого зростання продуктивності праці

Задачі для самостійного розв’язання
Задача 1. Під час проектування організації робочого місця багатоверстатника розглядається три варіанти зовнішнього планування верстатів-дублерів (рис. 1). За час циклу багатоверстатного обслуговування шлях пересування робітника має таки варіанти:
а) lр = 14, 0 м
б) lр = 7, 3 м
в) lр = 13, 1 м.

Рис. 1. Варіанти планування робочого місця багатоверстатника
Оперативний час на операцію t.оп. = 3,1 хв, час зайнятості робіт­ника на верстатах tзан = 0, 91 + tп.в.,  де tп.в. — час на підхід до вер-
статів, хв.
Частка оперативного часу від часу зміни становить 0,8. За один цикл багатоверстатного обслуговування обробляються три деталі. Середня швидкість руху робітника — 4 км/год. Виробнича площа Sвр.п. за варіантами планування: а) 36 м2; б) 40 м2; в) 49 м2.
Визначте кількість продукції, що знімається з 1 м2 виробничої площі за зміну (480 хв), і виберіть найдоцільніший варіант зовнішнього планування робочого місця багатоверстатника.
Задача 2. Розрахуйте кількість верстатів, що може обслуговувати один робітник, коефіцієнти його зайнятості та завантаження верстата, якщо оперативний час обробки деталі становить 15,5 хв, у тому числі машино-автоматичний час — 11,5 хв, час на перехід від верстата до іншого верстата — 1 хв.
Задача 3. Робітник працює на трьох верстатах, на яких виконує технологічні операції, тривалість та структуру яких подано в таблиці. Час переходу від одного верстата до іншого становить у середньому 0,5 хв. Побудувати графік багатовер­статної праці, розрахувати коефіцієнти зайнятості робітника та завантаження кожного верстата протягом циклу багатоверстат­ної праці.


Номер верстата

Тривалість операції, хв

Усього

Машино-автоматичний час

Час зайнятості

1

9,0

6

3,0

2

6,5

4

2,5

3

8,0

5

3,0

Задача 4. Спроектуйте зовнішнє планування робочого місця токаря й визначте коефіцієнт використання площі. Типовий набір оснащеності робочого місця та їх габаритні розміри у плані: верстат — 3200 ? 1200 мм, тумбочка інструментальна — 550 ?
? 420 мм, підставка для технічної документації — 480 ? 30 мм, поворотний стілець — 360 ? 360 мм, решітка під ноги — 2000 ?
? 1200 мм, стелаж для деталей — 1100 ? 400 мм, урна для сміття — 300 ? 300 мм. Норматив виробничої площі під робоче місце 12,9 м2.

Задача 5. Визначте, скільки необхідно груп верстатів для багатоверстатного обслуговування і які верстати повинні входити в кожну групу з тим, щоб забезпечити мінімальний термін простою верстатів за такими даними:

Показники

Верстати

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Оперативний час, хв

1,3

2,2

1,7

2,1

1,8

2,7

3,5

1,6

2. Час зайнятості робітника, хв

19,6

15,4

16,7

16,9

17,3

19,2

9,4

10,1

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.