лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Організація виробництва

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

3.3.4. Навчальні завдання

Теми рефератів

 • Методичні особливості розробки технологічних процесів.
 • Виробничі процеси, їх види та класифікаційні ознаки.
 • Комплексне застосування принципів раціональної організації виробничих процесів.
 • Характеристика стадій (фаз) основного виробництва різних галузей промисловості.
 • Виробничий процес та його чинники.
 • Організаційно-технічний рівень виробництва та методи його визначення.
 • Маршрутна та операційні карти виробничого процесу та основні правила їх розробки.
 • Типізація виробництва: передумови, тенденції трансформації та результати.

Питання для дискусії

 • У чому полягає зв’язок технології з раціональною організацією виробництва?
 • Чи можливо використовувати принципи раціональної організації виробництва без зміни технології?
 • Які зміни слід здійснити, щоб перетворити одиничне виробництво на серійне та масове? Що для цього потрібно? Які існують перешкоди?

Як розв’язуються суперечності економічності виробництва та рин­кових потреб?

3.3.5. Завдання для перевірки знань

Контрольні питання

 • Дайте визначення виробничого процесу та охарактеризуйте його складові.
 • Що таке «технологія виробництва», «технологічні операції та процеси», як вони розробляються?
 • Назвіть i поясніть сутність сучасного застосування принципів раціональної організації виробничого процесу.
 • Що таке коефіцієнт закріплення операції? Поясніть його призначення.
 • Дайте стислу характеристику типів виробництва та їх показників.
 • У чому полягає зв’язок принципу пропорційності та пропускної спроможності основного виробництва?

Тести

Природний процес — це:

а) сукупність дій щодо зміни та визначення стану предмета праці;
б) процес, який здійснюється під впливом сил природи;
в) сукупність взаємопов’язаних дій людей, засобів праці та сил природи, потрібних для виготовлення продукції;
г) процес виготовлення продукції, яка використовується на самому підприємстві для забезпечення нормального протікання основних процесів.
За яким критерієм виробничі процеси поділяються на дискретні та безперервні:
а) за призначенням;
б) за перебігом у часі;
в) за ступенем автоматизації;
г) за ступенем складності?
Дискретні процеси — це виробничі процеси:
а) які не потребують технологічної циклічності;
б) яким притаманна циклічність, пов’язана з виготовленням виробів певної форми;
в) які виконуються робітником за допомогою машин;
г) які здійснюються машинами без участі робітника.
Сукупність взаємопов’язаних дій людей, засобів праці та сил природи, потрібних для виготовлення продукції, — це:
а) технологічний процес;
б) основний процес;
в) виробничий процес;
г) обслуговуючий процес.
Автоматичні процеси — це процеси, які:
а) здійснюються безпосередньо робітником;
б) виконуються робітником за допомогою машин;
в) виконуються машинами під наглядом робітника;
г) здійснюються машиною без участі робітника за попередньо розробленою програмою.
Принцип прямоточності організації виробничого процесу полягає в тому, що:
а) перерви між суміжними технологічними операціями мають бути мінімальними;
б) у рівні проміжки часу виготовляється однакова зростаюча кількість продукції та забезпечується рівномірне завантаження робочих місць;
в) предмети праці в процесі обробки повинні мати найкоротші марш­рути по всіх стадіях виробничого процесу;
г) у всіх частинах виробничого процесу, в усій взаємопов’язаній системі підрозділів і машин було узгоджено пропускну спроможність.
Виробничий процес повинен оперативно адаптуватися до зміни організаційно-технічних умов, пов’язаних із переходом на виготовлення іншої продукції або її модифікацією, — це вимога принципу:
а) гнучкості;
б) гомеостатичності;
в) автоматичності;
г) прямоточності.
Перерви між суміжними технологічними операціями мають бути мінімальними або зовсім ліквідованими — це вимога принципу:
а) автоматичності;
б) ритмічності;
в) безперервності;
г) прямоточності.
Рівномірність випуску продукції забезпечується принципом:
а) паралельності;
б) ритмічності;
в) пропорційності;
г) безперервності;
д) прямоточності.
Основними причинами неритмічної роботи є:
а) «вузькі» місця;
б) некомплектність поставки;
в) неякісне планування;
г) регламентовані простої;
д) позапланові втрати.
Підприємство, на якому безперервно випускають один або кілька виробів протягом тривалого часу в умовах високої внутрішньозаводської спеціалізації, є підприємством:
а) одиничного виробництва;
б) серійного виробництва;
в) масового виробництва;
г) дослідного виробництва;
Коефіцієнт закріплення операцій (Кз.о.) в одиничному виробництві:
а) Кз.о. = 1;
б) 1 < Кз.о. < 10;
в) 10 < Кз.о. < 20;
г) 20 < Кз.о. < 40;
д) Кз.о. > 40.
У яких типах виробництва застосовуються однопредметні потокові лінії:
а) дрібносерійному;
б) серійному;
в) одиничному;
г) масовому;
д) середньосерійному?
Для масового виробництва характерна номенклатура виробів:
а) широка;
б) обмежена;
в) вузька;
г) різноманітна;
д) повторювальна.
Підприємства одиничного типу виробництва виготовляють продукцію:
а) окремими екземплярами, що не повторюються або повторюються нерегулярно;
б) обмеженої номенклатури партіями, які періодично повторюються;
в) одного або жорстко обмеженої кількості найменувань безперервно протягом тривалого часу;
г) широкого вжитку на спеціальному устаткуванні.
Невелика номенклатура виробів, використання універсального устаткування та висока кваліфікація робітників характерні для типу виробництва:
а) масового;
б) серійного;
в) одиночного;
г) середньосерійного;
Масовий тип виробництва характеризується:
а) низькою кваліфікацією робітників
б) постійним випуском одного й того самого виробу протягом тривалого часу у великій кількості;
в) великою питомою вагою ручних робіт;
г) великою питомою вагою спеціального устаткування;
д) низьким коефіцієнтом закріплення операцій за робочими місцями.
Який тип спеціалізації застосовується в організації дрібносерійного виробництва:
а) технологічний;
б) предметний;
в) предметно-замкнений;
г) технологічно-замкнений.

3.3.6. Практичні завдання

Приклади розв’язання типових задач

Задача-приклад 1. Визначити коефіцієнт закріплення операцій та тип виробництва на дільниці токарних верстатів механообробного цеху, якщо на ній виготовляється 15 найменувань деталей. Кожна з деталей у процесі обробки на дільниці в середньому обробляється на трьох операціях. На дільниці встановлено та працює 6 верстатів.
Розв’язок
Визначимо коефіцієнт закріплення операцій за формулою:

Оскільки, 1 < Кзак < 10, то дільниця токарних вестатів належить до великосерійного типу виробництва.
Задачі для самостійного розв’язання
Задача 1. У механообробному цеху на дільниці 8 фрезерних верстатів, на яких протягом місяця виготовляються 10 найменувань деталей. Кожна з деталей у процесі обробки на дільниці в середньому обробляється на п’яти операціях.
Визначити коефіцієнт закріплення операцій та тип виробниц-
тва на дільниці.
Задача 2. На машинобудівному підприємстві механоскладальний цех виготовляє деталі та вузли. Номенклатура вузлів налічує 12—14 позицій, кожний із вузлів складається з 20—25 різних деталей.
У цеху здійснюються токарна, свердлильна, фрезерна, шліфувальна обробки деталей. На робочих місцях у середньому виконується 25—28 деталеоперацій за місяць.
Визначити тип виробництва, кількість дільниць і форми їх спеціалізації.
Задача 3. У структурі механічного цеху функціонує три дільниці. На токарній дільниці — 10 одиниць верстатів, на яких протягом місяця виготовляються 12 найменувань деталей. Кожна з деталей у процесі обробки на дільниці в середньому проходить 5 операцій. На фрезерувальній дільниці — 11 одиниць верстатів, де протягом місяця виготовляються деталі 6-ти найменувань, які проходять обробку на 4-х операціях. Свердлильна дільниця налічує 9 верстатів, на яких здійснюють обробку 12 найменувань деталей, кожна з них підлягає впливу на 3-х операціях.
Визначити коефіцієнт закріплення операцій і тип виробництва на дільницях та в цеху в цілому.
Задача 4. Визначити коефіцієнт ритмічності роботи складального цеху підприємства, якщо за планом у першій декаді має бути випущено 35 виробів, у другій — 35 виробів, у третій — 38. Фактично випущено в першій декаді 22 вироби, у другій — 27,
у третій — 57.
Задача 5. Розрахувати коефіцієнт ритмічності випуску продукції на заводі за ІV квартал у розрізі окремих місяців, використовуючи дані таблиці, якщо протягом кожної декади планувалося випускати продукцію в розмірі 1/3 місячної програми.


Місяць

Виконання плану виробництва, %

У тому числі за декадами

Коефіцієнт
ритмічності

1

2

3

Жовтень

104,2

26,4

35,0

42,8

 

Листопад

102,4

29,0

36,5

36,9

 

Грудень

99,6

25,0

31,4

43,2

 

Усього
за ІV квартал

102

26,8

34,3

40,9

 

3.4. Організація трудових процесів і робочих місць

3.4.1. Методичні поради до вивчення теми

У даній темі розглядаються такі питання:

 • трудовий і виробничий процеси;
 • організація праці та її форми;
 • організація та обслуговування робочого місця.

Вивчення теми слід починати з визначення сутності праці та зв’язків між технологічним, трудовим і виробничим процесами.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.