лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Організація виробництва

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

3.2.4. Навчальні завдання

Теми рефератів

 1. Моделі виробничої функції та методи оцінки їх продуктивності.
 2. Зовнішнє середовище виробничої системи.
 3. Загальна структура виробничих систем та їх класифікація.
 4. Прикладне значення дії законів організації виробничих систем.
 5. Техніко-технологічна база підприємства як умова системного розвитку.
 6. Інформаційні та матеріальні потоки виробничої системи.
 7. Особливості взаємодії виробничої системи із зовнішнім середовищем у сучасних умовах господарювання.
 8. Підприємство — самостійна виробнича система.

Питання для дискусії

 1. Які організаційні, виробничі та економічні умови й відносини обумовлюють виокремлення підприємства як основної ланки господарювання? Обґрунтуйте відповідь.
 2. Доведіть, що виробниче підприємство має всі ознаки та властивості системи.
 3. Визначте, що необхідно зробити в першу чергу для підвищення конкурентоспроможності виробничої системи підприємства.
 4. Що потрібно для впровадження сучасних концепцій гнучкості та мобільності на вітчизняних підприємствах?

3.2.5. Завдання для перевірки знань

Контрольні питання

 1. Чому виробництво розглядається як система? Охарактеризуйте його структуру та елементи.
 2. Назвіть чинники виробництва та стисло їх охарактеризуйте.
 3. Розкрийте сутність основних ознак, властивостей виробничої системи.
 4. Охарактеризуйте принципи організації виробничих систем.
 5. Як визначається рівень організованості виробничої системи і для чого він використовується?
 6. Поясніть вимоги гнучкості й мобільності виробничих систем та їхні ознаки.

Тести

Економічна сутність виробничої системи полягає у створенні:
а) готової продукції;
б) доданої вартості;
в) нової вартості;
г) нового товару.
Організація «системи» передбачає:
а) порядок розташування та взаємодію елементів системи;
б) кількісний та якісний склад основних елементів системи;
в) способи взаємозв’язку основних елементів системи, які забезпечують її стан;
г) принципи функціонування компонентів системи.
Структура та організація системи, що передбачаються проек­том, є:
а) формальними;
б) неформальними;
в) природними.
г) усі відповіді хибні.
Система, яка активно взаємодіє із зовнішнім середовищем на «вході» та «виході», називається:
а) штучною;
б) закритою;
в) відкритою;
г) природною.
Проста система має у своєму складі:
а) лише один елемент;
б) обмежену кількість елементів;
в) обмежену кількість взаємопов’язаних елементів;
г) велику кількість взаємодіючих елементів.
Системи, в яких стан внутрішніх елементів та їхня поведінка в цілому змінюються з часом, належать до:
а) централізованих систем;
б) динамічних систем;
в) статичних систем;
г) фізичних систем.
Виробнича система, де послідовно здійснюються частини функцій над предметами праці, що виконуються системою в цілому до отримання готового продукту, — це:
а) хімічний комбінат;
б) машинобудівний завод;
в) металургійний комбінат;
г) шарикопідшипниковий завод.
Який із принципів організації виробничих систем обумовлений необхідністю компенсації відхилень від параметрів функціонування системи:
а) принцип резервів;
б) принцип відповідності цілям;
в) принцип розвитку виробничих систем;
г) принцип відповідності зв’язків елементів системи;
д) принцип відповідності елементів системи між собою?
У процесі проектування та вдосконалення виробничих систем їм надаються такі властивості:
а) результативність;
б) ідеальна організація;
в) гнучкість;
г) керованість;
д) структура;
е) надійність.
Зв’язки структурного підрозділу, що характеризують ступінь його економічної сумісності з іншими елементами й системою в цілому, є:
а) синергічними зв’язками;
б) просторовими зв’язками;
в) виробничими зв’язками;
г) функціональними зв’язками.
Основні правила, що відображають загальний універсальний закон організації та використовуються в процесі формування виробничих систем, — це:
а) принципи організації;
б) методи організації;
в) форми організації;
г) системи організації.
Гнучкість виробничої системи забезпечується:
а) збільшенням кількості підрозділів і зменшенням їхніх розмірів;
б) збереженням стабільності виробничої структури;
в) наданням підрозділам підприємницьких рис;
г) підвищенням спеціалізації.
Промислове підприємство являє собою:
а) складну виробничу систему;
б) техніко-технологічний комплекс машин та механізмів;
в) виробничо-екологічну систему;
г) соціально-економічну систему.
Головна мета підприємства полягає у:
а) виготовленні продукції (послуг);
б) задоволенні зацікавлених сторін;
в) одержуванні прибутку;
г) споживанні ресурсів;
д) підвищенні якості продукції.
Для промислового підприємства характерні такі властивості:
а) виробничо-технологічна єдність;
б) організаційно-економічна єдність;
в) господарська самостійність;
г) універсальність.
Підприємство як виробнича система забезпечує свою адаптивність:
а) самонавчанням;
б) саморегулюванням;
в) самоорганізацією;
г) мобільністю.
Із погляду економічних відносин промислове підприємство являє собою:
а) підприємницьке утворення;
б) формальну організацію;
в) виробничо-технологічний комплекс;
г) виробничу систему.

3.3. Виробничий процес і організаційні
типи виробництва

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.