лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Соціальна політика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

 

А. М. ГРИНЕНКО

 

СОЦІАЛЬНА
ПОЛІТИКА

 

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України

 

 


ББК 65.272 
         Г 85

 

Рецензенти:
Е. М. Лібанова, д-р екон. наук, проф.
(Рада з вивчення продуктивних сил НАНУ)
І. Ф. Гнибіденко, канд. екон. наук, доц.
(Міністерство праці та соціальної політики України)

 

Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Лист № 14/18.2-1862 від 10.10.02

 

 

Гриненко А. М.
Г 85       Соціальна політика: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни. — К.: КНЕУ, 2003. — 309 с.
ISBN 966–574–512–3
Посібник призначений для самостійного вивчення студентами питань теорії і практики управління соціально-політичними процесами, соціальним захистом та соціальним розвитком на макро- та мікрорівнях, які необхідні фахівцеві для роботи на підприємствах різних форм власності та відповідних державних установах. Містить програму дисципліни, методичні вказівки до вивчення кожної теми, тестові завдання та запитання для самоконтролю.
Призначений для студентів, які навчаються за програмами підго­товки магістрів з менеджменту персоналу, а також у системі підвищення кваліфікації менеджерів різних сфер діяльності. Може бути корисним також викладачам суспільних дисциплін, соціальним працівникам, керівникам соціальної сфери й усім, кого цікавлять проблеми соціальної політики.
ББК 65.272

© А. М. Гриненко, 2003
ISBN 966-574-512-3                                                                     © КНЕУ, 2003


Навчальне видання

 

 

 

ГРИНЕНКО Анатолій Михайлович

 

СОЦІАЛЬНА політика

 

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

 

 

 

 

 

Редактор  Л. Мержвинська
Художник обкладинки  О. Стеценко
Технічний редактор  Т. Піхота
Коректор  Н. Серафін
Верстка  Н. Коломієць

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.