лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Промислова політика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Поняття структури промисловості

Економіка будь-якої країни як об’єкт досліджень являє собою складну систему, тобто сукупність якісно визначених елементів або підсистем, між якими існує закономірний зв’язок. Головною з таких підсистем є промисловість. Промисловість — це найбільша сфера матеріального виробництва, в якій господарюючі суб’єкти видобувають сировину та паливо, виробляють всю сукупність знарядь праці, більшу частину предметів праці та предметів споживання на основі застосування машинної техніки. Промисловість є системою більш низького рівня відносно економіки в цілому. Промисловості як системі притаманні специфічні ознаки. Головними ознаками промисловості є її цілісність, ієрархічна побудова, екзогенний характер та безперервність розвитку.
Співвідношення, які відображають взаємозв’язки та взаємозалежності між окремими частинами промисловості в процесі її розвитку, характеризуються поняттям структури промисловості.
Структура промисловості має велике значення для збалансованого розвитку економіки, її ефективного та стабільного зростання. Обсяги виробництва, концентрація капіталу та праці, тех­нічний рівень продукції обумовлюють роль промисловості в економічному зростанні. Питома вага ВВП промисловості в загальному ВВП України є найбільшою серед інших секторів економіки і за даними 2000 р. становила 36 %. У промисловості зосереджено 33 % основного капіталу та зайнято 1/3 працюючих. Нині промисловість загалом перебуває в стані тяжкої економічної кризи. Характер кризи виражається не лише зменшенням обсягів виробництва продукції, а й значними змінами в її внутрішній струк­турі, зменшенням номенклатури та асортименту продукції. Визначне місце промисловості в економіці України спричиняє необхідність її реорганізації, зокрема структурної перебудови.
Світовий досвід вказує на те, що економічне зростання країн Західної Європи значною мірою пояснюється глибокими структурними змінами, які забезпечили впровадження досягнень науково-технічного прогресу, економію й раціональне використання ресурсів та інші позитивні зрушення. Швидке зростання виробництва в більшості країн Південно-Східної Азії відбулося пере-
дусім за рахунок прискореного розвитку на сучасній науково-технічній основі таких галузей, як електроніка та машинобудування, тобто в результаті різних структурних зрушень.
Дослідженням впливу структурних зрушень на економічний розвиток належить важливе місце в економічній науці. Зокрема, неабияку увагу цим проблемам приділяли американські вчені В. Леонтьєв, С. Кузнец, Дж. Гелбрейт та багато інших.
Структура промисловості — багатопланове поняття, його мож­на розглядати з багатьох поглядів, які відображають співвідношення різних елементів економічної системи.
Залежно від характеру елементів та змісту економічних явищ, зв’язки між якими відображаються в пропорціях, на макроекономічному рівні вирізняють такі основні види структурних співвідношень: відтворювальні, соціальні, галузеві, реґіональні, зовнішньоекономічні.
Характеристика структури промисловості України
Характеризуючи сучасний стан промисловості України, слід зазначити, що серед багатьох чинників формування негативних тенденцій її розвитку, надто вагому, якщо не головну, роль відіграють структурні диспропорції.
Структурні диспропорції в промисловості України накопичувалися роками під впливом централізованої системи управління, яка «узаконювала» незбалансований розвиток окремих частин промисловості внаслідок нерівномірного розподілу ресурсів і політики пріоритетного розвитку окремих галузей, серед яких голов­ною вважалася військова промисловість, а також інші галузі, які були з нею безпосередньо пов’язані. На сучасному етапі структура економіки України характеризується такими диспропорціями:
1. Втратою прогресивної соціальної орієнтованості, яка сформувалася внаслідок невиправданого збільшення виробництва озброєння ще за часів централізованої системи управління.
2. Порушенням оптимальних відтворювальних пропорцій. Має місце переважний розвиток виробництва засобів виробництва (група «А») порівняно з виробництвом предметів споживання (група «Б»).
3. Різкою диференціацією технічного рівня виробництва у різних галузях, а також на підприємствах однієї галузі, що є наслідком диспропорцій у сфері інвестування, розподілі матеріальних ресурсів, ціноутворенні, які панували в адміністративно-ко­мандній системі. Це так звана проблема технічно відсталих підприємств, які дісталися в спадщину незалежній Україні.
4. Ресурсоємним та переважно витратним характером виробництва, який значно знижує конкурентоспроможність українських товарів на світовому ринку.
5. Обмеженістю паливно-енергетичних та мінеральних ресурсів. За умов порушення господарських зв’язків обмеженість паливно-енергетичних та мінеральних ресурсів поряд із втратою багатьох ринків збуту продукції виявилася для промисловості України однією з найбільших проблем.
6. Високим рівнем концентрації і монополізації виробництва, недостатньою питомою вагою «малих» підприємств в обсязі виробництва промислової продукції.
7. Низькою «товарністю» кінцевої продукції, сировинною та напівфабрикатною спрямованістю експорту.
У цілому структура економіки України може характеризуватися як неоптимальна. Це вкрай ускладнило процес переходу до рин­кової економіки і зробило проблему структурної трансформації однією з центральних для виходу з глибокої кризи, в якій опинилася наша держава.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.