лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Промислова політика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

2.6. Розрахункові завдання
Завдання № 1
Обсяг реалізації продукції та послуг промисловості становив у звітному році 14,2 млрд грн, а проміжна продукція — 6,2 млрд грн, відповідно. За цей період залишки готової продукції на складах підприємств скоротилися на 100 млн грн, а незавершене виробництво збільшилося на 400 млн. грн. Розрахувати обсяг валової доданої вартості у звітному році.
Завдання № 2
У звітному році обсяг валової продукції промисловості складався з елементів, обсяги яких наведені в таблиці. Розрахувати обсяг чистого прибутку (валового джерела інвестиції), якщо податок на прибуток дорівнює 30 %.


Показник

Сума, млн грн

Споживання товарів та послуг

6000

Незавершене виробництво

500

Частина товарної продукції промисловості, яка споживаєть­ся у формі інвестицій самою промисловістю

1800

Частина товарної продукції промисловості, яка спрямовуєть­ся на експорт

800

Частина товарної продукції промисловості, яка спрямовуєть­ся на споживання в інші сектори економіки

9900

Проміжний продукт промисловості (внутрішньопромисло­вий обіг)

1340

Амортизація

900

Неприбуткові податки

200

Проміжний продукт інших секторів економіки

1440

Завдання № 3
Користуючись даними таблиці, зробити висновок: у якій галузі промисловості економічне зростання відбувалося на основі інтенсивних чинників?
млн грн


Показник

Галузь «А»

Галузь «Б»

Галузь «В»

2000 р.

2001 р.

2000 р.

2001 р.

2000 р.

2001 р.

Валова внутрішня продукція галузі

11,8

12,7

6,4

7,1

8,7

9,7

Прибуток

1,6

1,5

0,8

0,9

0,5

0,6

Середньорічна вартість основних фондів і нормованих обігових коштів

21,2

22,0

7,4

8,0

14,6

16,8

Завдання № 4
Користуючись даними таблиці, зробити висновок: у якій галузі промисловості економічний розвиток відбувався переважно за рахунок інтенсивних чинників?
млн грн


Показник

Галузь «А»

Галузь «Б»

Галузь «В»

2000 р.

2001 р.

2000 р.

2001 р.

2000 р.

2001 р.

Валова продукція

468,5

535,1

283,2

291,7

726,3

671,0

Витрати на виробництво

334,4

365,5

229,9

226,6

593,9

524,9

Завдання № 5
Розрахувати майбутню вартість основних засобів державного підприємства у 2005 році та дати оцінку типу відтворювальних процесів. Залишкова вартість основних засобів на кінець 2002 року становила 1,8 млн грн. У січні 2003 року планується зробити інвестиції та ввести в експлуатацію основні засоби на суму 800 тис. грн, а в липні 2003 року планується виведення з експлуатації у зв’язку зі зносом основних засобів на суму 500 тис. грн. Середня норма амортизації дорівнює 12 %. Відсоткова ставка не змінюється впродовж 2003—2005 років і становить 20 % на рік.
Завдання № 6
Обсяг реалізації продукції та послуг промисловості становив у році, що передував звітному, 14,2 млрд грн, а проміжна продукція — 6,2 млрд грн. Протягом цього періоду залишки готової продукції на складах підприємств скоротилися на 100 млн грн, а незавершене виробництво збільшилося на 400 млн грн. У звітному році продуктивність праці, розрахована на основі показника чистого внутрішнього продукту промисловості, зросла порівняно з попереднім роком на 10 %, а середньооблікова чисельність працівників зросла на 3 %. Крім того, залишки готової продукції на складах підприємств збільшилися на 241 млн грн, а незавершене виробництво скоротилося на 112,5 млн грн. Проміжна продукція у звітному році збільшилася на 13,3 %. Номенклатура продукції та ціни не змінилися. Розрахувати обсяг реалізованої продукції та послуг промисловості у звітному році.

Тема 3. Структурна політика
в промисловості

3.1. Методичні поради щодо вивчення теми

Мета теми полягає в тому, щоб з’ясувати сутність і види струк­тури промисловості та навчитися аналізувати вплив структурних зрушень на розвиток промисловості на прикладі розв’язання розрахункових задач. Під час вивчення теми слід звернути увагу на такі питання: сутність структури промисловості; види структурних пропорцій; показники, за допомогою яких визначається струк­тура промисловості; характеристика структури промисловості Украї­ни; показники структурних зрушень; вплив структурних зрушень на динаміку виробничої функції; концепції структурної політики; основні напрямки структурної трансформації промисловості України.

Література для самостійного вивчення теми: 16, 29, 38, 47, 66.

Сутність структури промисловості

Під час вивчення цього питання слід користуватися методологією системного підходу. Згідно з нею наявність взаємозв’язків та взаємозалежностей між окремими частинами промисловості надає системі специфічних властивостей, яких немає в окремих її елементів. Дотримання оптимальних пропорцій між окремими частинами промисловості прискорює її розвиток і, навпаки, порушення цих пропорцій уповільнює розвиток, є одним з основних чинників, що поглиблюють кризові явища.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.