лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Промислова політика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Напрямки та форми інтенсивного розвитку

Процес переважно інтенсивного розвитку промисловості відбувається в різних напрямках і формах залежно від способу отримання економії за рахунок використання взаємозамінних чинників виробництва. Розрізняють переважно ресурсоінтенсивний, капіталоінтенсивний та трудоінтенсивний напрямки розвитку. Кожен з цих напрямків характеризується переважним використанням одного з чинників виробництва відносно двох інших. Наприклад, напрямок розвитку промисловості А називається більш капіталоінтенсивним ніж напрямок Б, якщо за інших рівних умов відношення капіталу до кількості решти чинників виробництва в напрямку А, більше ніж у напрямку Б. У кожному напрямку виокремлюються форми розвитку промисловості: ресурсоінтенсивна капіталозберігаюча, ресурсоінтенсивна трудо-
зберігаюча, трудоінтенсивна капіталозберігаюча, трудоінтенсивна ресурсозберігаюча, капіталоінтенсивна ресурсозберігаюча, капіталоінтенсивна трудозберігаюча. Форми розвитку диференціюють­ся залежно від конкретного виду ресурсу, який інтенсивно ви-
користовується чи, навпаки, зберігається. Наприклад: матеріаломістка, енергеємна, матеріалоощадна, енергоощадна і т. ін. Різноманітність напрямків та форм розвитку промисловості може бути зображено на схемі (рис. 9).


Рис. 9. Закономірності розвитку промисловості
В історичному аспекті ці напрямки та форми можуть чергуватися як переважні залежно від умов розвитку промисловості та домінуючих напрямків науково-технічного прогресу. Наприклад, прийнято вважати, що загострення відносного дефіциту капіталу як фактора виробництва висуває на перший план проблему економії основного капіталу та спонукає інвесторів розвивати менш капіталомісткі галузі промисловості, в тому числі й ресурсомісткі.
Але слід мати на увазі, що ці ресурсомісткі форми мають обмежене значення і не можуть тривалий час домінувати без завдання втрат ефективності та зниження темпів розвитку про­мисловості.
Прогнозування показників
розвитку промисловості

Це питання пропонується студентам для самостійного вивчен­ня за допомогою літературних джерел. Насамперед потрібно пам’ятати, що прогноз розвитку промисловості є засобом обґрунтування вибору тієї чи іншої стратегії та прийняття управлінських рішень щодо визначення та стимулювання розвитку виробництва у пріоритетних галузях промисловості. На основі вивчення дисциплін бакалаврського рівня студенти повинні засвоїти знання про основні методи соціально-економічного прогнозування, вміти ними користуватися й мати уявлення про переваги, недоліки та умови їх застосування. Під час вивчення цього питання значна увага приділяється використанню виробничих функції і, зокрема, виробничої функції Кобба—Дугласа для прогнозування впливу факторів виробництва на економічний розвиток. Особливу увагу слід звернути на графіки виробничої функції за умов впливу науково-технічного прогресу на продуктивність чинників виробництва. Важливим є розуміння сутності та методів застосування економетрічних і експертних методів у прогнозуванні оптимального розвитку промисловості. Застосування сучасних методів прогнозування дає змогу в процесі розроблення прогнозів вирішувати питання оптимізації розвитку промисловості. У зв’яз­ку з цим важливими є також методичні принципи прогнозування розвитку промисловості.
Додаткова література

 1. Бажал Ю. М. Економічна теорія технологічних змін: Навч. посіб­ник. — К.: «Заповіт», 1996, — 239 с.
 2. Никифоров А. Є. Промислова політика: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2002, — 362 с.
 3. Панасюк Б. Я. Прогнозування та регулювання розвитку економіки. — К.: Поліграфкнига, 1998, — 304 с.

2.2. Термінологічний словник

Економічний ефект — абсолютний показник економічного результату промислового виробництва, який характеризує різницю між отриманими доходами та витраченими ресурсами.
Економічна ефективність — відносний показник економічного результату промислового виробництва, який характеризує відношення економічного ефекту до витрат ресурсів.
Статичний показник економічної ефективності характеризує рівень ефективності на певний момент часу.
Динамічний показник економічної ефективності виражає зміну рівня ефективності за певний період часу і розраховується відношенням рівня ефективності наступного періоду до рівня ефективності поперед­нього періоду.
Екстенсивний розвиток — тип розвитку промисловості, який відбувається за рахунок збільшення кількості використаних економічних ресурсів.
Інтенсивний розвиток — тип розвитку промисловості, який відбувається на основі повнішого та ефективнішого використання економічних ресурсів.
Крива виробничих можливостей — графік, що ілюструє максималь­ну здатність промисловості виробляти товари за умови повного використання економічних ресурсів.
Напрямок інтенсивного розвитку — спосіб отримання економії за рахунок використання взаємозамінних економічних ресурсів.
Форма інтенсивного розвитку характеризує конкретний вид ресурсу, який інтенсивно використовується чи, навпаки, зберігається.

2.3. План семінарських занять

Тема 2. Показники та об’єктивні закономірності
розвитку промисловості

 1. Система показників розвитку промисловості.
 2. Характеристика типів і форм розвитку промисловості.
 3. Прогнозування макроекономічних показників розвитку про­мисловості.

2.4. Питання для дискусій

 1. Показники обсягу виробництва промисловості та їх взаємозв’язок з макроекономічними показниками.
 2. Сутність та перспективи екстенсивного розвитку промисловості.
 3. Сутність та перспективи інтенсивного розвитку промисловості.
 4. Напрямки інтенсивного розвитку промисловості.
 5. Форми інтенсивного розвитку промисловості.
 6. Виробнича функція за змінної віддачі факторів K, L за умов впливу НТП та її застосування в прогнозуванні розвитку промисловості.

2.5. Запитання для самоперевірки знань

1. Чиста продукція промисловості — це (дати дві відповіді):
(а) чистий прибуток + амортизація;
(б) валовий випуск – проміжний продукт – амортизація – неприбуткові податки;
(в) товарна продукція – незавершене виробництво;
(г) споживання товарів та послуг + чистий прибуток + податок на прибуток;
(ґ) валовий випуск – кінцевий продукт.
2. Який показник не належить до показників економічної ефек­тивності промисловості:
(а) загальна рентабельність;
(б) продуктивність праці;
(в) мультиплікатор інвестицій;
(г) фондовіддача;
(ґ) матеріаломісткість?
3. Не належать до напрямків інтенсивного розвитку промисловості:
(а) матеріаломісткий;
(б) трудозберігаючий;
(в) наукомісткий прискорений;
(г) екологобезпечний;
(ґ) капіталозберігаючий основного капіталу.
4. Якщо сума коефіцієнтів виробничої функції Кобба—Дугласа а1 + а2 < 1:
(а) відносний приріст обсягу виробництва є більшим від приросту витрат факторів виробництва;
(б) відносний приріст обсягу виробництва є меншим від приросту витрат факторів виробництва;
(в) відносний приріст обсягу виробництва дорівнює прирісту витрат факторів виробництва;
(г) відбувається скорочення обсягу виробництва;
(ґ) відбувається збільшення обсягу виробництва.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.