лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Промислова політика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Показники економічної ефективності промисловості

А. Узагальнювальні показники економічної ефективності

 1. Темпи зростання чистого внутрішнього продукту промисловості в розрахунку на одного працюючого.
 2. Виробництво чистого внутрішнього продукту на одиницю витрат.
 3. Загальна рентабельність: відношення прибутку до середньорічної вартості основних виробничих фондів і нормованих оборотних коштів.
 4. Витрати виробництва та обігу на одиницю виробленої продукції (валового випуску промисловості, товарної продукції).

Б. Показники ефективності використання праці

 1. Темп зростання продуктивності праці:

а) відношення індексу зростання чистого внутрішнього продукту промисловості до індексу зростання середньооблікової чисельності працівників;
б) відношення індексу зростання товарної (валової) продукції промисловості до індексу зростання середньооблікової чисельності працівників.

 1. Частка приросту чистої внутрішньої (товарної, валової) продукції завдяки підвищенню продуктивності праці.
 2. Умовне вивільнення працівників (порівняно з умовами базового року).

В. Показники ефективності використання основних фондів, оборотних коштів і капітальних вкладень

 1. Фондовіддача — відношення обсягу чистого внутрішнього продукту промисловості (товарної, валової продукції) до середньорічної вартості основних виробничих фондів.
 2. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів — відношення чистого внутрішнього продукту промисловості (товарної, валової продукції) до середньорічної вартості нормованих оборотних коштів.
 3. Коефіцієнт ефективності капітальних вкладень — відношення приросту чистого внутрішнього продукту промисловості до прирос­ту капітальних вкладень, які викликали приріст чистої продукції.
 4. Строк окупності капітальних вкладень — відношення капітальних вкладень до суми чистого прибутку, отриманого за рахунок цих капітальних вкладень.
 5. Питомі капіталовкладення:

а) відношення приросту капіталовкладень до приросту виробничої потужності (за найважливішими видами продукції);
б) відношення приросту капіталовкладень до приросту чистого внутрішнього продукту промисловості (товарної, валової продукції).
6. Внутрішня норма прибутку — відношення приросту чистого прибутку до приросту інвестицій, які викликали приріст прибутку.
Г. Показники ефективності використання матеріальних ресурсів
Матеріаломісткість:
а) відношення вартості проміжного продукту до валового випуску (товарної продукції) промисловості;
б) відношення вартості сировини, матеріалів, палива, енергії, спожитих промисловістю, до валового випуску (товарної продук­ції) промисловості.
Ґ. Показники ефективності зовнішньоекономічної діяльності

 1. Ефективність виробництва для експорту — відношення валютних надходжень від експорту продукції (з урахуванням купівельної спроможності валюти і кредитного впливу) до витрат на виробництво та транспортування продукції на експорт.
 2. Ефективність імпорту — відношення вартості (оцінки) продукції у внутрішній національній валюті до валютних платежів (з урахуванням купівельної спроможності валюти та кредитного впливу).
 3. Ефект від зовнішньої торгівлі — різниця між вартістю (оцін­кою) імпорту продукції у внутрішній національній валюті та витрат на виробництво і транспортування продукції на експорт.

Характеристика типів
та форм розвитку промисловості

Екстенсивний та інтенсивний розвиток

Студенти повинні знати, що економічна наука розрізняє два взаємозв’язані типи розвитку промисловості: екстенсивний та інтенсивний. Екстенсивний розвиток передбачає зростання обсягів виробництва за рахунок збільшення кількості використаних факторів виробництва.
Слід зауважити, що зростання обсягів виробництва може відбуватись як за умов постійної номенклатури товарів та послуг, так і за умов розширення цієї номенклатури за рахунок вироб-
ництва нових товарів та послуг, які потребують використання нових чинників виробництва, наприклад, нових видів матеріальних ресурсів або більшої кількості чинників виробництва на одиницю товарів та послуг. Тому екстенсивний розвиток характеризується зростанням обсягів виробництва товарів та послуг у порів­нянному вимірі. Крім того, безумовно важливим для розуміння типу розвитку є зіставлення темпів зростання обсягів виробництва з темпами збільшення кількості використаних чинників вироб­ництва. Екстенсивному розвитку відповідає тільки та умова, коли темп зростання обсягів виробництва дорівнює або є меншим від темпів зростання кількості використаних ресурсів (рис. 7).

Рис. 7. Рух промисловості при екстенсивному розвитку
Інтенсивний розвиток передбачає зростання обсягів вироб-
ництва різних товарів та послуг на основі повнішого та ефективнішого використання факторів виробництва. Такий розвиток, як правило, відбувається за рахунок удосконалення техніки, технології та організації виробництва.
Інтенсивний та екстенсивний типи розвитку завжди спостерігаються у взаємному сполученні. Тому в кожен момент розвитку промисловості можна говорити лише про ступінь переважання одного з них.
Поняття типу розвитку промисловості — екстенсивне та інтен­сивне — пов’язано зі швидкістю господарського обігу факторів виробництва.
Якщо швидкість господарського обігу факторів виробництва вповільнюється (в результаті їх затримки у виробничих запасах, незавершеному виробництві, запасах готової продукції, в транспортуванні та в розрахунках), тоді на одиницю виробленої продукції та одну й ту саму суму витрат знадобиться більше використаних ресурсів. У цьому разі навіть за випереджаючого зростання кількості виробленої продукції у порівнянні з витратами прискорено збільшується використання матеріальних ресурсів. Спираючись на закон підвищення витрат, можна зробити висновок, що промисловість при цьому наближається до межі ділянки припустимих варіантів розвитку і неминуче перейде до такого стану, коли збільшення обсягів виробництва на основі прискорено збільшуваної потреби в ресурсах призведе до різкого збільшення витрат. Такі закономірності характерні для екстенсивного розвитку.
Це можна пояснити за допомогою графіка кривої виробничих можливостей (рис. 8). На цьому графіку введемо такі позначення:
А — Б — В— крива виробничих можливостей;
точка Г характеризує стан промисловості;
вектор показує напрямок розвитку промисловості;
ГV — швидкість руху промисловості.

Рис. 8. Рух промисловості при інтенсивному розвитку
При інтенсивному розвитку промисловості збільшення обсягів виробництва має випереджати збільшення витрат та кількості використаних чинників виробництва. В цьому разі межа дії закону підвищення витрат значно відсувається за рахунок того, що інтенсивний розвиток відбувається за умов повнішого та ефектив­нішого використання чинників виробництва, яке позначається на графіку виробничих можливостей переміщенням кривої виробничих можливостей праворуч.
Вектор  показує напрямок переміщення кривої виробничих можливостей при інтенсивному розвитку;
БV — швидкість руху кривої виробничих можливостей.
Поняття інтенсифікації має два аспекти значень. Інтенсифікація у вузькому значенні — це передусім раціональна організація основних і допоміжних виробничих процесів, яка забезпечує мак­симально ощадливе використання незмінної кількості чинників виробництва при незмінних техніці й технології. Прикладами такої інтенсифікації може бути інтенсифікація праці, інтенсифікація роботи обладнання та транспортних засобів і т. ін. Отже, це локальна інтенсифікація, можливості якої обмежені. В результаті застосування локальної інтенсифікації виробництво дуже швидко досягне граничної ефективності, а подальший розвиток промисловості відбуватиметься лише екстенсивним шляхом. Висновок: можливості локальної інтенсивності обмежені. Інтенсивний розвиток у широкому значенні охоплює технічне і технологічне оновлення виробничого апарата та прискорення відтворювальних процесів на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу (НТП). НТП має поєднуватися з удосконаленням організації виробництва, підвищенням кваліфікації працівників, режимом економії та збереженням природного середовища.
Інтенсивний розвиток приводить до значного зниження витрат на одиницю виробленої продукції внаслідок повнішого та ефективнішого використання чинників виробництва.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.