лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Промислова політика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Взаємозв’язок показників обсягів виробництва продукції промисловості наведений на рис. 5.

Рис. 5. Система показників обсягу виробництва
продукції промисловості
ВВп — валовий випуск промисловості.
ТП — товарна продукція промисловості.
НВ — незавершене виробництво.
ППп — проміжний продукт промисловості.
КПп — кінцевий продукт промисловості.
ЧВПп — чистий внутрішній продукт промисловості.
ВВПп — валовий внутрішній продукт промисловості.
ПП1 — проміжний продукт промисловості (внутрішньопромисловий оборот).
ПП2 — проміжний продукт інших секторів економіки.
ТП1 — частина товарної продукції промисловості, яка спрямовується на споживання та в інші сектори економіки.
ТП2 — частина товарної продукції промисловості, яка споживається у формі інвестицій самою промисловістю.
ТП3 — частина товарної продукції промисловості, яка спрямовується на експорт.
СП — споживання товарів та послуг (фонд оплати праці та частина прибутку підприємців, яка спрямовується на особисте споживання).
ЧПр — чистий прибуток (ЧПр = І + М + Д + Р).
І — приріст основного капіталу.
М — приріст обігового капіталу.
ПО — податок на прибуток.
А — амортизація.

Показники економічної ефективності

Економічна ефективність промислового виробництва характеризує кінцевий результат використання економічних ресурсів. Кількісно вона вимірюється за допомогою зіставлення двох величин: отриманого в процесі виробництва результату й витрат економічних ресурсів, які були використані на його досягнення. Розрізняють абсолютні та відносні показники зіставлення результатів і витрат. До абсолютних показників належить економічний ефект, який характеризується різними вартісними та натуральними показниками проміжних і кінцевих результатів виробництва в
масштабі промисловості в цілому. До таких показників належать, наприклад, обсяг ВВПп, маса прибутку, величина економії витрат ресурсів на виробництво того ж самого обсягу продукції та ін.
Відносні показники економічної ефективності характеризують відношення економічного ефекту (результату) до витрат ресурсів. До таких показників належать, наприклад, загальна рентабельність промислового виробництва, фондовіддача, продуктивність праці, внутрішня норма прибутку на 1 грн інвестицій тощо. Економічну ефективність характеризують показниками, які можуть бути розраховані за двома методами: статичним і динамічним.
Статичний показник відображає рівень ефективності на даний момент. Динамічний показник економічної ефективності виражає зміну рівня ефективності за певний період часу і розраховується відношенням рівня ефективності наступного періоду до рівня ефективності попереднього періоду. Таким методом розраховують темп зростання (зниження) рівня ефективності за певний період.
Динаміка ефективності промислового виробництва може мати три тенденції: а) зростати; б) знижуватися; в) бути незмінною — залежно від впливу чинників. Ці тенденції простежуються за допомогою графіків. Для цього обсяг виробництва позначимо через V, рівень матеріальних витрат відповідно — М, а час — t.

              а                                    б                                  в
Рис. 6. Зміни тенденцій рівня ефективності

На рис. 6 зміну рівня ефективності зображено схематично і лише за однієї умови: в першому (а) випадку вона зростає, в другому (б) — знижується, в третьому (в) — є незмінною. При цьому у випадках (а) і (б) ефективність змінюється відповідно до змін її основних параметрів (V) і (М). Для кожного випадку зміна параметрів матиме свої тенденції:
а) зростання ефективності (>1) за умов:
зростання V і зниження М (рис. 6, а);
Можливі й інші умови зростання ефективності:

  • незмінності V і зниження рівня М;
  • зростання V і незмінності рівня М;
  • перевищення темпів зростання V над темпами зростання М;
  • перевищення темпів зниження М над темпами зниження V;

б) зниження ефективності (<1) за умов:
зниження V і зростання М (рис. 6, б);
Інші умови зниження ефективності:

  • незмінність V і зростання М;
  • зниження V і незмінність М;
  • перевищення темпів зниження V над темпами зниження М;
  • перевищення темпів зростання М над темпами зростання V;

в) незмінність ефективності ( = 1) зображена на рис. 6, в. Вона виникає тоді, коли параметри V і М протягом певного періоду мають незмінні рівні або індекси їх змін залишаються постійними.
Для всебічної оцінки рівня та динаміки економічної ефективності промислового виробництва всю різноманітність показників поділяють на такі розділи: узагальнювальні показники; показ-
ники ефективності використання ресурсів: праці, капіталу, матеріальних ресурсів; показники ефективності зовнішньоекономічної діяльності.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.