лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ЗМІСТ

 

 

 

 

Вступ................................... 3

Розділ 1Організаційні основи аудиту сільськогосподарських підприємств   5
1.1. Особливості організації аудиту в агропромисловому комплексі України   5
1.2. Договір на проведення аудиторської перевірки... 12
1.3. Ознайомлення з об’єктом аудиту.......... 15
1.4. Планування діяльності аудиторських фірм..... 20
1.5. Планування аудиторської перевірки підприємства. 27
Контрольні запитання і завдання............. 37
Розділ 2  Аудит установчих документів, операцій із власним капіталом та забезпеченням зобов’язань    39
2.1. Аудит установчих документів............ 39
2.2. Перевірка формування і змін власного капіталу.. 41
2.2.1. Аудит статутного капіталу підприємства..... 41
2.2.2. Аудит пайового капіталу.............. 48
2.2.3. Аудит додаткового капіталу............ 51
2.2.4. Аудит резервного капіталу............. 52
2.2.5. Аудит нерозподіленого прибутку......... 53
2.2.6. Аудит вилученого капіталу............ 54
2.2.7. Аудит неоплаченого капіталу........... 55
2.3. Аудит розрахунків з акціонерами.......... 58
Контрольні запитання і завдання............. 60
Розділ 3  Аудит грошових коштів................. 61
3.1. Аудит касових операцій............... 61
3.1.1. Мета, завдання, джерела аудиту.......... 61
3.1.2. Аудиторські процедури: зміст і послідовність проведення 66
3.2. Аудит операцій за рахунками в банках....... 95
Контрольні запитання і завдання............ 107
Розділ 4  Аудит запасів...................... 108
4.1. Мета і завдання аудиту............... 108
4.2. Аудит визнання запасів і правильності їх оцінки. 110
4.3. Аудит збереження запасів.............. 114
4.4. Аудит надходження запасів............. 120
4.5. Аудит вибуття запасів................ 126
4.5.1. Оцінка методу списання запасів......... 126
4.5.2. Аудит відпуску запасів у виробництво..... 128
4.6. Аудит тварин на вирощуванні та відгодівлі.... 130
4.6.1. Мета і завдання аудиту.............. 130
4.6.2. Аудит документального оформлення господар-
ських операцій...................... 131
4.6.3. Аудит забезпечення збереження тварин..... 132
4.6.4. Аудит господарських операцій з надходження
тварин........................... 134
4.6.5. Аудит вибуття тварин............... 140
4.6.6. Аудит виконання плану вихідного поголів’я
та обороту стада тварин................. 148
4.7. Аудит товарів.................... 151
4.8. Аудит малоцінних і швидкозношуваних предметів 155
Контрольні запитання і завдання............ 159
Розділ 5  Аудит основних засобів, інших необоротних матеріальних активів  161
5.1. Мета, завдання, джерела аудиту.......... 161
5.2. Аудит визнання, збереження і технічного стану не-
оборотних активів.................... 163
5.3. Аудит руху необоротних активів.......... 174
5.4. Аудит амортизації необоротних активів...... 192
5.5. Аудит орендованих необоротних активів..... 203
5.6. Аудит витрат на поліпшення необоротних активів 212
Контрольні запитання і завдання............ 215
Розділ 6  Аудит нематеріальних активів............ 216
6.1. Мета і завдання аудиту............... 216
6.2. Планування аудиту нематеріальних активів.... 217
6.3. Послідовність аудиту нематеріальних активів... 218
6.4. Вимоги до висновку за результатами перевірки нематеріальних активів   225
Контрольні запитання і завдання............ 226
Розділ 7 Аудит витрат на оплату праці............. 227
7.1. Мета і завдання аудиту............... 227
7.2. Аудит визначення і використання фонду оплати праці 229
7.3. Аудит розрахунків з оплати праці......... 234
Контрольні запитання і завдання............ 246
Розділ 8  Аудит виробничої діяльності............. 248
8.1. Мета і завдання аудиту............... 248
8.2. Аудит витрат і виходу продукції рослинництва.. 249
8.2.1. Аудит витрат на виробництво продукції рослинництва   249
8.2.2. Аудит документального оформлення операцій
з обліку витрат і виходу продукції рослинництва... 252
8.2.3. Аудит калькуляції собівартості продукції рослинництва  266
8.2.4. Аудит виходу продукції рослинництва..... 274
8.3. Аудит виробництва продукції у тваринництві.. 281
8.3.1. Мета і завдання аудиту.............. 281
8.3.2. Аудит витрат на виробництво продукції тваринництва   282
8.3.3. Аудит синтетичного та аналітичного обліку витрат
і виходу продукції тваринництва............ 297
8.4. Аудит промислових виробництв сільськогосподар-
ських підприємств.................... 303
8.5. Аудит допоміжних виробництв і обслуговуючих
галузей агропромислового комплексу......... 316
8.6. Аудит обслуговуючих підприємств агропромислового комплексу  325
8.7. Аудит загальновиробничих витрат......... 326
Контрольні запитання і завдання............ 334
Розділ 9  Аудит розрахункових і кредитних операцій..... 336
9.1. Мета й завдання аудиторської перевірки...... 336
9.2. Аудит розрахунків з постачальниками та підрядниками.. 339
9.3. Аудит розрахунків з підзвітними особами, за претензіями та відшкодуванням матеріальних збитків, з різними дебіторами й кредиторами........... 346
9.4. Аудит кредитних операцій............. 356
Контрольні запитання і завдання............ 364
Розділ 10  Аудит податків..................... 365
10.1. Мета і завдання аудиту............... 365
10.2. Аудит фіксованого сільськогосподарського податку 366
10.3. Аудит податку на додану вартість сільськогосподарських товаровиробників 373
10.4. Аудит акцизного збору.............. 382
10.5. Аудит прибуткового податку з доходів громадян 390
10.6. Аудит місцевих податків............. 398
10.6.1. Аудит податку з реклами............ 398
10.7. Аудит місцевих зборів............... 402
10.7.1. Збір за парковку автотранспорту........ 402
10.7.2. Збір за право використання місцевої символіки 404
10.7.3. Збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг 405
10.8. Аудит платежів за ресурси............. 406
10.9. Аудит оподаткування суб’єктів малого підприємства за спрощеною системою   409
Контрольні запитання і завдання............ 414
Розділ 11  Аудит платежів до державних цільових фондів.. 416
11.1. Аудит збору на обов’язкове державне пенсійне страхування 416
11.2. Аудит внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням 430
11.3. Аудит внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання...... 440
11.4. Аудит збору на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття 444
Контрольні запитання і завдання............ 449
Розділ 12  Аудит інвестицій.................... 451
12.1. Мета, завдання та джерела перевірки....... 451
12.2. Аудит фінансових інвестицій........... 452
12.3. Аудит капітальних інвестицій........... 460
12.3.1. Аудит вартості об’єктів і законності витрат, пов’язаних з капітальними інвестиціями  460
12.3.2. Перевірка постановки обліку капітальних інвестицій на підприємстві  463
12.3.3. Аудит обліку придбання основних засобів... 465
12.3.4. Аудит обліку витрат на закладання і вирощуван-
ня багаторічних насаджень............... 466
12.3.5. Аудит обліку витрат на формування основного стада   467
Контрольні запитання і завдання............ 468
Розділ 13 Аудит реалізації доходів і витрат діяльності
та формування фінансових результатів....... 470
13.1. Мета і завдання аудиту............... 470
13.2. Аудит реалізації сільськогосподарської продукції 471
13.3. Аудит адміністративних витрат і витрат на збут
та інших операційних витрат.............. 496
13.5. Аудит доходів і витрат фінансової діяльності.. 503
13.6. Аудит доходів та витрат іншої діяльності..... 505
13.7. Аудит надзвичайних доходів і витрат...... 505
13.8. Аудит формування фінансових результатів.... 507
Контрольні запитання і завдання............ 516
Розділ 14  Аудит фінансової звітності.............. 517
14.1. Аудит дотримання нормативних вимог П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»    517
14.2. Аудит балансу підприємства........... 520
14.3. Аудит Звіту про фінансові результати...... 538
14.4. Аудит Звіту про рух грошових коштів...... 548
14.5. Аудит Звіту про власний капітал......... 559
14.5.1. Джерела формування власного капіталу.... 562
14.5.2. Статті формування власного капіталу...... 568
14.6. Аудит Приміток до фінансової звітності..... 573
Контрольні запитання і завдання............ 579
Розділ 15  Аудит податкової звітності.............. 581
15.1. Аудит розрахунку фіксованого сільськогосподар-
ського податку і заповнення форми розрахунку.... 581
15.2. Аудит звітності з прибуткового податку
з громадян ........................ 586
15.3. Аудит податкової звітності з податку на додану вартість сільськогосподарських товаровиробників 590
15.4. Аудит звітності з податку на прибуток...... 594
15.5. Аудит звітності з податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів.............................. 601
Контрольні запитання і завдання............ 605
Розділ 16 Оформлення результатів аудиторської перевірки. 607
16.1. Аудиторський звіт................. 607
16.2. Аудиторський висновок та його види...... 609
Контрольні запитання і завдання............ 614
Література ............................. 616
Додаток 1............................... 618

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.