лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Ціни та цінова політика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ТЕСТ ЗА МОДУЛЕМ № 2
1. На графіку беззбитковості сектор між лініями виручки та повних витрат, що розташований ліворуч від точки їх перетину, показує:
А. Загальні витрати.                          Б. Виручку.
В. Прибуток.                                     Г. Збитки.
2. Питома — це ціна:
А. Одиниці товару.                           Б. Одиниці якості товару.
В. Товару конкурента.                       Г. На одиницю витрат.
3. Відсоткова ставка акцизного збору на імпортні товари встановлюється до ціни, яка:
А. Включає акцизний збір.
Б. Включає ПДВ.
В. Не включає акцизного збору.
Г. Включає акцизний збір і ПДВ.
4. Стратегія високих цін найефективніша у випадках, коли основною частиною ціни є:
А. Змінні витрати.                            Б. Постійні витрати.
В. Прибуток.                                     Г. Маржинальний дохід.
5. Регулювання цін на основі граничного нормативу рентабель­ності:
А. Обмежує зростання собівартості продукції.
Б. Створює інтерес до збільшення витрат на виробництво продукції.
В. Стримує зростання абсолютної величини прибутку.
Г. Заінтересовує виробника у зменшенні ціни.
6. До прямих методів державного регулювання цін належить:
А. Застосування граничних нормативів рентабельності.
Б. Диференціація ставок ввізного мита.
В. Зміна рівнів ставок товарних податків.
Г. Декларування зміни цін.
7. Підприємство уклало договір на виробництво 1,5 тис. виробів на суму 75 тис. грн. Сума постійних витрат на виконання замовлення дорів­нює 27 тис. грн, а змінні витрати на одиницю продукції — 20 грн. Визначити точку беззбитковості.
8. Контрактна вартість договору — 38 тис. дол. США, фактичні витрати на транспортування та страхування вантажу до митного кордону, що не ввійшлидо контрактної ціни — 2 тис. дол., курс НБУ — 5 грн за 1 дол. США, мито — 20 %, митні збори — 5 дол., ставка акцизного збору — 50 %, ПДВ — 20 %. Визначити імпортну ціну (ціну придбання) товару.
9. Унаслідок зниження ціни виробу з 30 до 28 грн обсяг реалізації збільшився з 300 до 350 тис. шт. Визначити додатковий прибуток від збільшення продажу, якщо змінні витрати на одиницю продукції становлять 13 грн.
10. Обсяг виробництва  дорівнює 240 тис. шт., ціна одиниці — 75 грн, а змінні витрати в її складі — 20 грн. Підприємство планує знизити ціну на 8 % і одночасно, придбавши дешевшу сировину, зменшити змінні витрати на 1 грн. Визначити беззбиткову зміну продажу.
5. ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

 

 

 

5.1. Організація контрольних заходів
Контрольні заходи застосовуються з метою оцінювання рівня засвоєння студентами програмного матеріалу дисципліни. Формою підсумкового контролю з дисципліни «Ціни та цінова політика» є диференційований залік, для отримання якого студенти виконують письмову контрольну роботу на дев’ятому-десятому тижнях від початку семестру.
Контроль рівня засвоєння програмного матеріалу дисципліни здійснюється за допомогою білетів, які затверджуються кафедрою. Кожен білет містить 10 питань, у тому числі практичні завдання. Тривалість письмового контролю визначається екзаменатором у межах не більше трьох астрономічних годин.
З метою ґрунтовної підготовки до контрольної роботи студент має вивчити теоретичний матеріал дисципліни, використовуючи як конспект лекцій, так і рекомендовану літературу, а також уміти виконати практичні завдання. Для надання студентам допомоги в опануванні дисципліни кафедра призначає консультації, графік яких розміщується на кафедральному стенді.
5.2. Критерії оцінювання
відповідей на питання білета

Якість відповіді на кожне питання білета оцінюється за шкалою 10, 5 і 0 балів. При цьому оцінювання відповіді здійснюється за такими критеріями:

Оцінка

Критерій

10 балів

Студент дав правильну і вичерпну відповідь на поставлене питання, при цьому виявив глибоке розуміння понятійного апарату, аргументовано розкрив зв’язок між окремими явищами, дотримався логічної послідовності при висвітленні питання, правильно виконав практичні завдання

Закінчення


Оцінка

Критерій

5 балів

Студент розкрив суттєві елементи поставленого питання, але недостатньо аргументував зв’язки між окремими явищами, помилився у використанні понятійного апарату, порушив логічну послідовність при висвітленні питання, припустився несуттєвих помилок при виконанні практичних завдань

0 балів

Студент не розкрив суттєвих елементів поставленого питання або дав неправильну відповідь, при цьому показав нерозуміння понятійного апарату, ухилився від аргументації зв’яз­ків між окремими явищами, не володіє логікою виконання практичних завдань

Примітка: у разі використання студентом заборонених джерел він на вимогу викладача залишає аудиторію і йому виставляється загальна нульова оцінка.

Оцінювання виконання студентами всіх завдань білета здійснюється за 100-бальною системою, яка переводиться у чотири-
бальну за такою шкалою:
«відмінно» — 85—100 балів;
«добре» — 65—80 балів;
«задовільно» — 50—60 балів;
«незадовільно» — 45 і менше балів.


Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.