лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ЕКОНОМІКА ПРАЦІ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Тема 6. Заробітна плата
Теорія розподілу доходів. Соціально-економічна сутність заробіт­ної плати та її функції у ринковій економіці. Номінальна і реальна заробітна плата, їх взаємозв’язок і фактори, які зумовлюють їх зміни. Реальні доходи. Взаємозв’язок рівня заробітної плати з рівнем цін, продуктивністю, структурою виробництва, доходами і прибутками.
Принципи та елементи організації заробітної плати. Вплив
інфляційних процесів на динаміку заробітної плати.
Тема 7. Регулювання заробітної плати
Макроекономічні механізми регулювання заробітної плати. Законодавчі та нормативні документи, на основі яких здійснюєть­ся державне регулювання заробітної плати. Визначення мінімального споживчого бюджету. Установлення розміру мінімальної заробітної плати, інших державних норм і гарантій. Індексація доходів. Компенсаційні виплати.
Сутність договірного регулювання заробітної плати.
Система угод на всіх рівнях управління: державному, галузевому, територіальному, підприємства.
Система диференційованого встановлення мінімальної заробіт­ної плати, мінімальних тарифних ставок, компенсаційних доплат, що враховують специфіку умов праці окремих професійних груп працівників.
Колективно-договірне регулювання виробничих і трудових відносин на підприємстві. Соціально-захисна функція колективного договору, його структура і зміст.
Зближення економічних умов сплати найманої праці на підприємствах різних форм власності та господарювання.
Взаємозв’язок оподаткування з мотивацією праці.
Тема 8. Тарифна система оплати праці
Зміст та призначення тарифної системи оплати праці працівників. Роль тарифної системи в плануванні та регулюванні заробітної плати. Основні елементи тарифної системи оплати праці: довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників, тарифні сітки, тарифні ставки, посадові оклади. 
Призначення та побудова довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Тарифні сітки, їх побудова та призначення. Використання тарифних сіток як засобу диференціації оплати праці залежно від складності праці та виконуваних робіт. Характер зміни тарифних сіток.
Тарифні ставки оплати праці та їх використання для диференціації заробітної плати різних груп робітників залежно від їх кваліфікації, форм оплати праці.
Побудова схем посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців. Основні принципи встановлення посадових окладів.
Застосування коефіцієнтів співвідношення місячних посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців та мінімальної заробітної плати.
Сутність та необхідність доплат і надбавок.
Розроблення та застосування єдиної тарифної сітки. Сутність безтарифної (пайової) системи.
Тема 9. Форми і системи заробітної плати
Сутність форм і систем заробітної плати, їх місце і роль в організації оплати праці. Умови застосування форм заробітної плати. Форми заробітної плати — відрядна і почасова, їх зв’язок із способами вимірювання затрат праці. Системи відрядної і почасової форм заробітної плати.
Пряма відрядна система оплати праці, її сутність і умови застосування. Методи визначення відрядних розцінок. Відрядно-преміальна система, її сутність і умови застосування. Визначення показників і розмірів преміювання.
Відрядно-прогресивна, непряма та акордна системи, їх сутність і застосування.
Проста почасова та почасово-преміальна системи оплати праці, їх сутність і умови застосування. Визначення показників, умов і розмірів преміювання. Розрахунок заробітку працівників за цими системами.
Колективна оплата праці та умови її застосування. Методи визначення відрядних розцінок та розподіл заробітку між членами бригади.
Розрахунок і використання КТУ при розподілі бригадних заробітків. Показники й умови преміювання. Розвиток контрактної форми регулювання трудових відносин. Контрактна система найму й оплати праці.
Строковий характер контракту. Обов’язки підприємства, організації щодо створення умов для ефективного виконання трудових функцій.
Сутність контрактної системи оплати праці. Диференціація постійної та змінної частин заробітку залежно від специфіки виконуваних робіт. Відповідальність сторін за невиконання обов’яз­ків за контрактом.
Тема 10. Система участі у прибутку
Прибуток як якісно однорідна категорія, результат діяльності додаткової праці. Мета систем участі трудівників у прибутку. Державне регулювання та колективно-договірне регулювання системи участі у прибутку.
Визначення критеріїв розподілу прибутку, періодичність виплат, порядок інформації працівників щодо економічного та фінансового становища підприємства, фірми. Участь працівників підприємств у придбанні акцій та політика зайнятості.
Податкові пільги на продаж акцій працівникам підприємства. Зарубіжний досвід створення «довірчого фонду» та його використання. Перехід від стратегії підпорядкування та жорсткого контролю до стратегії «залучення» і партнерства.
Доходи від участі у прибутку: елемент винагороди найманих працівників, перетворення власності.
Постійна та змінна частини трудового доходу при участі у прибутку.
Система заінтересованості в успіху підприємства, програми «колективних заощаджень», індивідуальні ощадні фонди.
Програми надання акцій співробітникам (ПНАС). Залучення працівників до участі в управлінні фірмами. Співробітництво адміністрації з персоналом у галузі управління.
Участь працівників в акціонерному капіталі через інвестиційні колективні фонди.
Використання спеціальних рахунків на підприємствах для участі у власності працівників найманої праці.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.