лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ЕКОНОМІКА ПРАЦІ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІКА ПРАЦІ»
ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
«УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ»
ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ
УСІХ ФОРМ НАВЧАННЯ

Тема 1. Економіка праці як наука
і сфера практичної діяльності

Поняття праці та її характер в умовах ринкової економіки. Кількісні та якісні характеристики праці. Економічні та соціальні функції праці. Ефективність праці і фактори, які її визначають. Методи дослідження ефективності праці: зіставлення результатів та витрат праці, доходів від трудової діяльності та витрат на робочу силу; оцінка результатів праці працівників; визначення факторів поліпшення результатів праці.
Визначення предмета «Економіка праці». Місце дисципліни «Економіка праці» у системі економічних наук, її зв’язок із суміж­ними науковими дисциплінами. Стисла характеристика змісту «Економіка праці»: значення продуктивності, методи її вимірювання, фактори і резерви продуктивності, оплата праці, диференціація і регулювання заробітної плати, рівень життя населення, планування й аналіз трудових показників.
Завдання дисципліни «Економіка праці». Професійні обов’яз­ки економіста зі спеціальності «Управління трудовими ресурсами».
Тема 2. Ефективність виробництва і рівень життя
Основні вимоги щодо підвищення ефективності виробництва. Фонди нагромадження та споживання. Структура суспільних фондів споживання. Фонд споживання підприємства: його структура, основні напрями використання. Витрати фонду споживання, які включаються у собівартість, та такі, джерелом яких є прибуток. Поняття рівня життя населення. Фактори, що формують рівень життя. Взаємозв’язок ефективності виробництва і рівня життя. Визначення рівня життя в цілому по країні, по окремих територіях та соціальних групах. Оцінка зміни рівня життя. Вартість життя та його показники. Доходи домашніх господарств (сімей). Грошові та натуральні доходи. Витрати домашніх господарств. Споживчі витрати та їх структура. Неспоживчі витрати, внески в систему соціального та пенсійного страхування, заощадження тощо.
Тема 3. Економічна сутність і методи
вимірювання продуктивності

Поняття продуктивності та її взаємозв’язок з продуктивністю праці.
Значення та роль продуктивності в умовах ринкових відносин. Характер зміни продуктивності на сучасному етапі.
Продуктивність і ефективність виробництва.
Модель «пастки» низької продуктивності.
Продуктивність, інтенсивність праці та їх взаємозв’язок.
Показники вимірювання продуктивності та продуктивності праці на макро- і мікрорівні.
Виробіток і трудомісткість продукції (послуг). Методи вимірювання продуктивності праці (виробітку), що використовуються в організаціях.
Вартісний метод вимірювання продуктивності праці, його різновиди, переваги і недоліки.
Використання валової, товарної, реалізованої чистої, норматив­но-чистої, умовно чистої продукції, нормативної вартості обробки, додаткової вартості при вимірюванні продуктивності праці. Натуральний і умовно-натуральний методи вимірювання продуктивності праці, їх переваги та недоліки. Трудовий метод вимірювання продуктивності та сфера його використання.
Сутність годинного, денного та річного виробітку та їх взаємозв’язок.
Поняття трудомісткості продукції (послуг). Взаємозв’язок виробітку з трудомісткістю.
Трудомісткість у системі техніко-економічних показників діяльності підприємства та його структурних підрозділів. Види трудоміст­кості (технологічна, обслуговування, управління, виробнича, повна, нормативна, планова, фактична) та їх зміст. Облік трудомісткості.
Тема 4. Фактори і резерви продуктивності
Визначення факторів підвищення продуктивності. Модель фак­торів продуктивності. Зовнішні та внутрішні фактори.
Класифікація факторів зростання продуктивності праці: матеріально-технічні, організаційно-економічні та соціально-психо­логічні, їх характеристика. Природні та суспільні умови, їх вплив на силу дії факторів підвищення продуктивності праці.
Вплив науково-технічного прогресу на основні моменти процесу праці (засоби праці, предмети праці, праця як доцільна діяль­ність). Основні напрями науково-технічного прогресу та їх вплив на підвищення. продуктивності праці. Показники технічної озбро­єності. Взаємозв’язок між динамікою технічної озброєності і про­дуктивністю праці. Ринок праці й об’єктивна необхідність безперервного підвищення культурно-технічного рівня працівників.
Удосконалення форм організації виробництва. Удосконалення організації праці. Удосконалення управління виробництвом. Удос­коналення організаційних структур у виробництві. Перетворення державних підприємств в орендні, кооперативні, акціонерні, змішані, спільні з участю іноземного капіталу тощо.
Визначення резервів підвищення продуктивності праці. Взаємозв’язок факторів і резервів продуктивності праці. Класифікація резервів зростання продуктивності праці. Загальнодержавні, регіональні, міжгалузеві, галузеві, внутрішньовиробничі резерви зростання продуктивності праці, їх виявлення і використання. Резерви зниження трудомісткості продукції, їх склад. Резерви ефективнішого використання робочого часу. Методи виявлення і практичної реалізації резервів. Економічне обгрунтування заходів щодо використання резервів зростання продуктивності праці.
«Програми управління продуктивністю: планування, організація, контроль і регулювання».
Тема 5. Вартість робочої сили
Вартість робочої сили та її формування. Ціна робочої сили. Чинники, які впливають на величину вартості робочої сили.
Споживчий бюджет та його види: фізіологічний, соціальний тощо. Споживчий бюджет, потреби населення і соціально-еконо­мічний розвиток.
Вартість життя та його показники. Види доходів, диференціація доходів. Доходи домашніх господарств (сімей). Грошові й натуральні доходи.
Міжнародна класифікація витрат на робочу силу. Структура вартості робочої сили. Безпосередньо заробітна плата (тарифний заробіток, посадова платня, преміальні виплати, надбавки і доплати).
Натуральні виплати (харчування, витрати на житло тощо).
Витрати роботодавців на соціальне страхування. Внески на соціальне забезпечення, установлені законом.
Добровільні чи договірні (засновані на колективних угодах) внески в системі соціального забезпечення і приватне страхування. Вартість медичного і санітарного обслуговування. Вихідна допомога (виплата у зв’язку із закінченням строку трудового договору). Витрати на професійну підготовку та підвищення кваліфікації, професійну орієнтацію і підбір кадрів. Витрати на соціально-побутове, культурне обслуговування тощо.
Податки на заробітну плату, на дохід тощо.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.