лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ЕКОНОМІКА ПРАЦІ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Тема 10. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Персонал організації як об’єкт управління, його структура. Суб’єкти управління персоналом. Мета і завдання управління персоналом. Функції управління персоналом.
Кадрова політика організації. Планування і формування персоналу. Підбір та відбір персоналу. Рух персоналу в організації. Просування персоналу.
Професійна і соціальна адаптація кадрів. Підготовка і підвищення кваліфікації кадрів. Мотивація і стимулювання праці та їх значення в управлінні персоналом. Значення, завдання і методи оцінювання персоналу.
Ефективність управління персоналом, система економічних показників ефективності управління персоналом.
Тема 11. РЕГУЛЮВАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ
І МІРИ ПРАЦІ

Робочий день, робочий час, режим роботи. Законодавче регулювання робочого часу і часу відпочинку. Типові режими праці і відпочинку. Гнучкі режими роботи. Повний і неповний робочий день. Змінність роботи. Методика розроблення графіків змінності.
Регулювання міри праці засобами нормування праці та планування виробничих завдань.
Сутність і зміст процесу нормування праці. Робочий час, його склад і структура. Методи вивчення ефективності використання робочого часу. Фотографія робочого часу, її види, зміст і особливості проведення. Хронометраж, його призначення і види. Фотохронометраж, його призначення і сфера застосування.
Призначення та класифікація нормативів із праці. Види нормативних матеріалів із праці. Методи створення трудових нормативів. Характеристика і класифікація норм праці. Методи нормування і способи вдосконалення норм.
Тема 12. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ
Поняття організації праці. Основні напрямки організації праці. Сутність і значення процесів суспільного поділу і кооперування праці, їх взаємозв’язок і взаємозалежність.
Поділ і кооперування праці на підприємстві, їх форми.
Організація й обслуговування робочих місць. Поняття робочого місця, робочої зони. Класифікація робочих місць.
Особливості організації робочих місць робітників у різних типах виробництва. Спеціалізація й оснащення робочих місць. Планування робочих місць. Особливості організації робочих місць керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців. Основні функції обслуговування робочих місць, форми і системи такого обслуговування.
Значення й ефективність типового проектування організації робочих місць. Раціоналізація трудових процесів і управлінських процедур. Аналіз трудового процесу. Проектування прогресивних трудових процесів. Показники раціональності трудових процесів.
Колективні форми організації праці. Поняття трудового колек­тиву. Основні типи трудових колективів.
Умови праці. Фактори, що визначають умови праці на виробництві та їх значення для здоров’я і працездатності людей. Удосконалення умов праці. Державна система охорони праці в Україні.
Суспільна й економічна ефективність заходів щодо вдосконалення організації праці.
Тема 13. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА
Визначення поняття «соціальна політика». Напрямки розвитку соціальної політики в Україні: створення умов для підприємницької діяльності та високопродуктивної праці; регулювання демографічних процесів; розвиток освіти, культури та мистецтва; участь держави у вирішенні житлової проблеми; розвиток охорони здоров’я і фізичної культури; підтримання екологічної безпеки; захист прав людини; соціальний захист і соціальне забезпечення населення. Об’єкти та суб’єкти соціальної політики.
Поняття та принципи побудови соціального захисту населення. Елементи соціального захисту населення України на етапі переходу до ринкової економіки. Складові механізму соціального захисту. Державні соціальні гарантії. Адресні програми допомоги соціально незахищеним верствам населення. Соціальний захист безробітних. Матеріальна підтримка сімей, дітей, утриманців. Державна молодіжна політика. Захист прав громадян, що виїжджають на постійну й тимчасову роботу за кордон. Захист прав власності та доходів від неї.
Перехід до соціального страхування населення в Україні. Бюджетно-страхова система фінансування охорони здоров’я. Зміни в пенсійному законодавстві в Україні.
Тема 14. АНАЛІЗ І ПЛАНУВАННЯ
ТРУДОВИХ ПОКАЗНИКІВ

Мета і завдання аналізу і планування трудових показників. Система трудових показників і взаємозв’язок їх елементів. Інформаційне забезпечення аналізу і планування трудових показників.
Методи аналізу трудомісткості, чисельності працівників, продуктивності праці та витрат на робочу силу.
Планування трудомісткості за окремими її видами і в цілому. План організаційно-технічних заходів — основа розрахунку планової трудомісткості.
Методи розрахунку чисельності робітників (на основі трудомісткості, виробничої програми, за робочими місцями, нормами обслуговування, нормативами чисельності). Планування чисельності керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців (за типовими нормативами, нормами підпорядкованості та нормами навантаження). Визначення додаткової потреби у працівниках.
Методика планування продуктивності праці за факторами. Її зростання. Планування підвищення продуктивності праці на основі зниження трудомісткості продукції та поліпшення використання робочого часу.
Фонд оплати праці. Планування фонду заробітної плати за нормативами.
Детальне планування фонду заробітної плати робітників за елементами його структури.
Планування фонду заробітної плати керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців. Планування середньої заробітної плати і співвідношення темпів її підвищення з темпами зростання продуктивності праці.
Нормативи планування витрат роботодавців на соціальне страхування, медичне обслуговування, професійну підготовку та підвищення кваліфікації, соціально-побутове обслуговування, ви­хідну допомогу.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.