лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ЕКОНОМІКА ПРАЦІ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Розділ 7


ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ

7.1. Оцінювання знань студентів
усіх спеціальностей проводиться у формі
заліку з урахуванням результатів
поточної успішності студентів

Контрольна робота складається з п’яти завдань: чотири завдання з теорії та задача. Виконання кожного завдання оцінюється за трирівневою шкалою: 10; 5; 0 балів. Максимальна оцінка за контрольну роботу може дорівнювати 50 балам.
Студент, який з поважних причин не з’явився на перший поточний контроль, допускається до виконання відповідного контрольного завдання під час другого поточного контролю, тобто виконує контрольні завдання за першим і за другим модулем в один день з письмового дозволу декана факультету.
Студент, який з поважних причин не з’явився на другий поточ­ний контроль, може бути допущений до виконання відповідного контрольного завдання в індивідуальному порядку лише за наказом ректора.
Якщо студент за підсумками двох поточних контролів отримав 50 або більше балів, він одержує оцінку «зараховано». Відповідно оцінка «не зараховано» виставляється, якщо студент отримав менше 50 балів.
7.2. Оцінювання знань студентів спеціальності
«Управління трудовими ресурсами»
під час письмового іспиту

Оцінювання знань здійснюється за 100-бальною системою. Кожна відповідь на запитання оцінюється за трирівневою шкалою: 10; 5; 0 балів.
Загальна кількість балів переводиться викладачем у загальноприйняту чотирирівневу систему оцінок за шкалою:
85—100 балів — «відмінно»;
65—80 балів — «добре»;
50—60 балів — «задовільно»;
менше 50 балів — «незадовільно».
Оцінювання кожного завдання контрольної роботи здійснюється також за трирівневою шкалою 10; 5; 0 балів. Максимальна оцінка за контрольну роботу може дорівнювати 50 балам.
Студент, який з поважних причин не з’явився на перший поточний контроль, допускається до виконання відповідного контрольного завдання під час другого поточного контролю, тобто виконує контрольні завдання за першим і за другим модулем в один день.
Студент, який з поважних причин не з’явився на другий поточ­ний контроль, допускається до виконання відповідного контрольного завдання під час третього поточного контролю, тобто виконує контрольні завдання за другим і третім модулем в один день з письмового дозволу декана факультету.
Студент, який з поважних причин не з’явився на третій поточний контроль, може бути допущений до виконання відповідного контрольного завдання в індивідуальному порядку лише за наказом ректора.
У випадку невиконання контрольних робіт з усіх модулів, курсової роботи студенти не допускаються до семестрового іспиту.
7.3. Критерії оцінювання знань студентів
під час поточного та підсумкового контролю


Оцінка

Критерії

10 балів

Студент дав правильну й вичерпну відповідь на поставлене запитання, при цьому показав високі знання понятійного апарату і літературних джерел, уміння аргументувати своє ставлення до відповідних категорій, залежностей та явищ. Правильно розв’язав задачу

5 балів

Студент у цілому відповів на поставлене запитання, розв’язав задачу, але не зміг переконливо аргументувати свою відповідь, помилився у використанні понятійного апарату, показав незадовільні знання літературних джерел

0 балів

Нульову оцінку одержує студент, якщо він дав неправильну або неповну відповідь на запитання, не розв’язав задачі, ухилився від аргументувань, показав незадовільні знання понятійного апарату і спеціальної літератури чи взагалі нічого не відповів.

Примітка: у разі використання заборонених джерел, підказок студент вилучається з аудиторії та одержує загальну нульову оцінку.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.