лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ЕКОНОМІКА ПРАЦІ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Розділ 6


Тематика курсових робіт та методичні вказівки щодо їх виконання

6.1. Тематика курсових робіт

 1. Регулювання доходів населення.
 2. Шляхи підвищення рівня життя населення.
 3. Значення і роль продуктивності в ринковій економіці.
 4. Продуктивність та ефективність виробництва.
 5. Науково-технічний прогрес — основа підвищення продуктивності.
 6. Вплив приватизації на зростання продуктивності.
 7. Розвиток підприємництва — важливий фактор підвищення продуктивності.
 8. Аналіз і шляхи підвищення продуктивності праці.
 9. Комплексний аналіз і оцінка резервів підвищення продуктив­ності праці.
 10. Аналіз використання резервів зниження трудомісткості про­дукції.
 11. Напрямки раціонального використання робочої сили на підприємстві.
 12. Скорочення плинності кадрів — важливий фактор підвищення ефективності виробництва.
 13. Аналіз причин плинності кадрів і шляхи їх усунення.
 14. Шляхи поліпшення використання робочого часу на підприємстві.
 15. Удосконалення використання робочого часу керівників, професіоналів, фахівців на підприємстві.
 16. Удосконалення використання робочого часу робітників.
 17. Шляхи підвищення рівня організації праці на підприємстві.
 18. Формування вартості робочої сили на ринку праці.
 19. Макроекономічні проблеми регулювання заробітної плати в Україні.
 20. Договірне регулювання заробітної плати.
 21. Взаємозв’язок цін, заробітної плати й зайнятості.
 22. Державне регулювання трудових доходів населення.
 23. Формування і розподіл доходів підприємства.
 24. Аналіз використання фонду споживання.
 25. Ефективність систем стимулювання праці.
 26. Механізм диференціації заробітної плати.
 27. Ефективність стимулювання поліпшення якості продукції.
 28. Ефективність стимулювання підвищення продуктивності праці.
 29. Ефективність оплати праці робітників.
 30. Ефективність оплати праці фахівців.
 31. Удосконалення методів оцінки трудового внеску у колектив­ний результат.
 32. Аналіз рівня і динаміки трудових доходів працівників.
 33. Тарифна система оплати праці та шляхи її удосконалення.
 34. Шляхи вдосконалення оплати праці керівників, професіоналів, фахівців і технічних службовців на підприємстві.
 35. Удосконалення форм і систем оплати праці працівників на підприємстві.
 36. Удосконалення систем преміювання праці працівників.
 37. Передовий досвід організації оплати праці в умовах її ко-
  лективної організації.
 38. Оцінювання участі працівників у прибутку організації.
 39. Контрактна система оплати праці.
 40. Економічні основи реформування оплати праці в Україні.
 41. Удосконалення організації заробітної плати в організації.
 42. Удосконалення матеріального стимулювання праці.
 43. Роль чинного законодавства України у стимулюванні праці.
 44. Планування праці та шляхи його вдосконалення.
 45. Методичні основи планування трудових показників.
 46. Удосконалення професійно-кваліфікаційної структури кадрів.
 47. Удосконалення форм і методів підготовки кваліфікованих кадрів працівників в умовах становлення ринкової економіки.
 48. Удосконалення структури витрат на робочу силу в організації.

6.2. Методичні вказівки
щодо виконання курсових робіт

6.2.1. Мета курсової роботи
Курсова робота — одна з основних і ефективних форм самостійної роботи студентів. Вона підбиває підсумки вивчення теоретичного курсу і виконання індивідуального завдання.
Мета курсової роботи — поглиблення та закріплення теоретич­них, практичних знань, отриманих студентом у процесі вивчення курсу.
При її написанні студент повинен виявити глибокі знання законів України, постанов та декретів уряду, спеціальної літератури з вивчених питань.
Виконання курсової роботи дає можливість студенту навчитися самостійно працювати з різними інформаційними дже-
релами, реферувати матеріали періодичної літератури, глиб-
ше вивчати основні проблеми економіки праці і на підставі цього робити самостійні теоретичні і практичні висновки і прогнози.
6.2.2. Загальні вимоги
до курсової роботи
У курсовій роботі студент повинен всебічно й глибоко розкрити зміст обраної теми, показати знання літературних джерел.
Зміст теоретичного розділу курсової роботи має відповідати сучасному рівню розвитку економічної науки. Студент повинен глибоко і всебічно висвітлити актуальні проблеми економіки праці, проаналізувати статистичні дані.
Може бути, що в економічній літературі немає єдиної точки зору з питань, які досліджує студент. У цьому разі слід навести думки кількох авторів, дати критичну оцінку їхніх поглядів. Одночасно студент повинен викласти власні погляди з даного питання. Це допомагає глибше засвоїти матеріал.
Обсяг курсової роботи має бути в межах 35—40 сторінок стандартного формату. Зміст роботи повинен відповідати плану, який, у свою чергу, має відбивати сутність теми, що розглядається, її внутрішню структуру і логіку дослідження.
6.2.3. Етапи підготовки
курсової роботи
Підготовка курсової роботи включає такі етапи: вибір теми, складання попереднього плану, підбір літературних джерел і фак­тичного матеріалу, консультація з науковим керівником і уточнення плану роботи, написання та оформлення курсової роботи, передання її на кафедру для рецензування, доопрацювання після рецензії, захист.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.