лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ЕКОНОМІКА ПРАЦІ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

5.2. Завдання для блочно-модульного контролю знань студентів спеціальності
«Управління трудовими ресурсами»


Згідно з чинним «Положенням про екзаменаційну сесію студентів I—IV курсів» (К., КНЕУ, 2000) здійснюється підсумкове оцінювання знань студентів у формі письмового іспиту з на­вчальної дисципліни «Економіка праці». Індивідуальне завдання включає 10 запитань і складається таким чином, щоб воно охоплювало всю програму дисципліни.
Протягом семестру студенти повинні виконати обов’язкові завдання. З цією метою програмний матеріал поділяється на три модулі. Перший модуль охоплює 1—4 теми, другий — 5—10 теми, третій — 11—13 теми навчальної програми.
Вивчення студентами програмного матеріалу кожного модуля завершується обов’язковим поточним контролем у формі письмової контрольної роботи.
Оцінювання здобутих знань здійснюється за модульно-рей­тинговою системою, зміст якої наведено у розділі 7 посібника.
5.2.1. Перелік питань
до першого поточного контролю

 1. Поняття праці та її характер в умовах ринкової економіки.
 2. Загальні й часткові ознаки праці.
 3. Соціально-економічні аспекти процесу праці.
 4. Предмет дисципліни «Економіка праці».
 5. Зміст дисципліни «Економіка праці».
 6. Завдання дисципліни «Економіка праці».
 7. Взаємозв’язок ефективності виробництва і рівня життя.
 8. Основні показники рівня життя.
 9. Фонди нагромадження та споживання, їх структура і значення.
 10. Вартість життя та його показники.
 11. Споживчі витрати та їх структура.
 12. Характеристика неспоживчих витрат.
 13. Ефективність праці і фактори, що її визначають.
 14. Сутність продуктивності й продуктивності праці.
 15. Значення продуктивності в ринкових умовах.
 16. Характеристика зміни продуктивності на сучасному етапі.
 17. Продуктивність та ефективність виробництва.
 18. Модель «пастки» низької продуктивності.
 19. Причини низької продуктивності.
 20. Показники продуктивності праці.
 21. Характеристика співвідношення між виробітком і трудомісткістю.
 22. Продуктивність та інтенсивність праці, їх взаємозв’язок.
 23. Вимірювання продуктивності на макрорівні.
 24. Показники виробітку залежно від виміру робочого часу.
 25. Методи вимірювання продуктивності праці.
 26. Натуральний метод вимірювання продуктивності праці.
 27. Трудовий метод вимірювання продуктивності праці.
 28. Вартісний метод вимірювання продуктивності праці.
 29. Вартісний метод вимірювання продуктивності праці з використанням показників товарної та валової продукції.
 30. Вартісний метод вимірювання продуктивності праці з використанням показника НВО.
 31. Вартісний метод вимірювання продуктивності праці з використанням показника чистої продукції.
 32. Сутність трудомісткості.
 33. Види трудомісткості.
 34. Фактори продуктивності та їх класифікація.
 35. Природні і суспільно-економічні умови підвищення продуктивності.
 36. Зовнішні фактори продуктивності.
 37. Внутрішні фактори продуктивності.
 38. Класифікація факторів продуктивності праці.
 39. Матеріально-технічні фактори продуктивності праці.
 40. НТП — основа підвищення продуктивності праці.
 41. Механізація та автоматизація, їх вплив на підвищення продуктивності праці.
 42. Удосконалення технології виробництва як фактор підвищення продуктивності праці.
 43. Хімізація виробництва, її вплив на підвищення продуктивності праці.
 44. Показники технічної озброєності праці.
 45. Поліпшення використання засобів праці як фактор підвищення продуктивності праці.
 46. Організаційно-економічні фактори підвищення продуктив­ності праці.
 47. Соціально-психологічні фактори підвищення продуктивності праці.
 48. Резерви підвищення продуктивності праці та їх класифікація.
 49. Резерви підвищення продуктивності праці за часом їх використання.
 50. Резерви підвищення продуктивності праці за сферами їх виникнення.
 51. Внутрішньовиробничі резерви, їх класифікація.
 52. Резерви зниження трудомісткості продукції.
 53. Резерви поліпшення використання робочого часу.
 54. Зміна структури кадрів підприємства, її вплив на підвищення продуктивності праці.
 55. Аналіз резервів підвищення продуктивності праці.
 56. Оцінювання впливу резервів на підвищення продуктивності праці.

5.2.2. Типові задачі для першого
поточного контролю
1. Розрахувати продуктивність праці різними методами.
2. Визначити індекс та процент зростання продуктивності праці.
3. Визначити рівень та індекси годинного, денного, річного виробітку одного робітника та пояснити причини їх розбіжності.
4. Визначити, за рахунок яких факторів, на скільки процентів за кожним фактором та в цілому по підприємству підвищилась продуктивність праці.
5.2.3. Приклад завдання
для першого поточного контролю
1. Поняття праці та її характер в умовах ринкової економіки.
2. Рівень життя та його показники.
3. Трудомісткість та її види.
4. Модель факторів продуктивності.
5. Задача. Визначити підвищення виробітку на дільниці за нормативним робочим часом, якщо в базисному періоді робітники виконали роботи в обсязі 60,8 тис. нормо-годин, відпрацьовано 51 тис. годин, у звітному періоді відповідно — 67,5 тис. нормо-годин і 52,9 тис. годин.
5.2.4. Перелік питань
для другого поточного контролю

  • Вартість і ціна робочої сили.
  • Чинники, що впливають на зміну вартості робочої сили.
  • Формування доходів населення.
  • Джерела формування доходів населення.
  • Сутність прожиткового мінімуму.
  • Сутність мінімального споживчого бюджету.
  • Заробітна плата як соціально-економічна категорія.
  • Функції заробітної плати в ринковій економіці.
  • Основна і додаткова заробітна плата.
  • Номінальна і реальна заробітна плата.
  • Ринок праці та його вплив на заробітну плату.
  • Сутність мінімальної заробітної плати.
  • Принципи організації заробітної плати.
  • Елементи організації заробітної плати.
  • Державне регулювання оплати праці працівників.
  • Договірне регулювання заробітної плати.
  • Система соціального партнерства.
  • Порядок ведення тристоронніх переговорів на всіх рівнях управління.
  • Роль профспілок у регулюванні оплати праці.
  • Система тарифних угод на всіх рівнях управління.
  • Зміст генеральної тарифної угоди.
  • Зміст галузевих та регіональних тарифних угод.
  • Зміст тарифної угоди на виробничому рівні.
  • Колективно-договірна система трудових відносин на вироб­ничому рівні.
  • Формування мінімальної заробітної плати на різних рівнях управління.
  • Диференціація мінімальної заробітної плати.
  • Тарифна система та її призначення.
  • Елементи тарифної системи.
  • Класифікатор професій ДК003–95, його сутність.
  • Структура класифікатора професій.
  • Мета використання класифікатора професій.
  • Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників, його призначення.
  • Розділи кваліфікаційної характеристики професії працівника.
  • Посадові (робочі) інструкції, їх розроблення.
  • Тарифні сітки, їх побудова та призначення.
  • Тарифна сітка — важливий елемент тарифної системи.
  • Єдина тарифна сітка, її побудова та призначення.
  • Визначення рівнів середньої кваліфікації робітників та складності роботи.
  • Тарифна ставка, її сутність.
  • Диференціація тарифної ставки.
  • Годинна, денна, місячна тарифна ставка.
  • Визначення середньої тарифної ставки.
  • Схема посадових окладів, її призначення.
  • Доплати і надбавки.
  • Доплати за умови праці.
  • Доплати за роботу у нічний час.
  • Доплати за суміщення професій.
  • Доплати бригадирам, не звільненим від основної роботи, за керівництво бригадою.
  • Доплати за роботу в наднормований час.
  • Надбавки за професійну майстерність.
  • Безтарифна (пайова) система оплати праці.
  • Удосконалення тарифної системи.
  • Поняття форм і систем заробітної плати.
  • Умови ефективного застосування форм заробітної плати.
  • Сутність відрядної форми заробітної плати.
  • Пряма відрядна система оплати праці.
  • Відрядно-преміальна система оплати праці.
  • Відрядно-прогресивна система оплати праці.
  • Непряма відрядна система оплати праці.
  • Акордна система оплати праці.
  • Почасова форма оплати праці та умови її застосування.
  • Проста почасова система оплати праці.
  • Почасово-преміальна система оплати праці.
  • Почасово-преміальна система з нормованими завданнями.
  • Контрактна система оплати праці.
  • Оплата праці в бригадах.
  • Формування бригадного заробітку.
  • Методи розподілу колективного заробітку.
  • КТУ, його сутність і призначення.
  • Сутність і функції преміювання.
  • Показники й умови преміювання.
  • Преміювання робітників.
  • Індивідуальне преміювання робітників.
  • Колективне преміювання робітників.
  • Преміювання робітників за кількісні показники.
  • Преміювання робітників за якісні показники.
  • Преміювання професіоналів, фахівців основних виробничих підрозділів.
  • Преміювання професіоналів, фахівців допоміжних виробничих підрозділів.
  • Преміювання професіоналів, фахівців функціональних під­розділів.
  • Зміни в оплаті праці при становленні ринкової еконо-
   міки.
  • Економічні основи реформування оплати праці в Україні.
  • Подальше удосконалення заробітної плати.
  • Система участі працівників у прибутку.
  • Мета системи участі працівників у прибутку.
  • Доходи від участі у прибутках.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.