лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ЕКОНОМІКА ПРАЦІ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

РОЗДІЛ 5

 

5.1. ЗАВДАННЯ ДЛЯ БЛОЧНО-МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ УСІХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ


Згідно з чинним «Положенням про організацію навчального процесу в Київському державному економічному університеті» (КДЕУ, 1994) семестровий контроль у формі заліку з навчальної дисципліни «Економіка праці» здійснюється з урахуванням результатів поточної успішності студентів.
З цією метою програмний матеріал дисципліни поділяється на два модулі. Перший модуль охоплює 1—6 теми навчальної програми, другий — 7—14 теми.
Вивчення студентами програмного матеріалу кожного модуля завершується обов’язковим поточним контролем у формі письмової контрольної роботи.
Оцінювання здобутих знань здійснюється за модульно-рей­тинговою системою, зміст якої наведено у розділі сьомому посібника.
5.1.1. Перелік питань
до першого поточного контролю
1. Ринок праці як підсистема ринкової економіки. Умови виникнення та ефективного функціонування ринку праці.
2. Елементи ринку праці.
3. Функції ринку праці.
4. Робоча сила як об’єкт купівлі-продажу.
5. Сутність попиту і пропозиції на робочу силу.
6. Характеристика кон’юнктури ринку праці.
7. Ціна робочої сили.
8. Типи і види ринків праці.
9. Сутність основних концепцій аналізу ринку праці.
10. Жорсткість і гнучкість ринку праці.
11. Формування ринку праці в Україні.
12. Сутність економічно активного й неактивного населення.
13. Соціально-економічна характеристика трудових ресурсів.
14. Фази відтворення робочої сили.
15. Типи відтворення робочої сили.
16. Система балансів трудових ресурсів.
17. Сутність зайнятості населення.
18. Форми і види зайнятості.
19. Поняття безробіття.
20. Причини формування безробіття.
21. Показники, які характеризують безробіття.
22. Умови надання статусу безробітного.
23. Регулювання зайнятості населення.
24. Активні заходи регулювання зайнятості населення.
25. Пасивні заходи регулювання зайнятості населення.
26. Сутність і практичне значення закону Оукена.
27. Програми сприяння зайнятості.
28. Формування та використання зайнятості населення.
29. Система служб зайнятості.
30. Сутність продуктивності і продуктивності праці.
31. Продуктивність праці та її інтенсивність.
32. Значення продуктивності.
33. Модель «пастки» низької продуктивності.
34. Показники продуктивності праці.
35. Вимірювання продуктивності праці на макрорівні.
36. Натуральний метод вимірювання продуктивності праці.
37. Трудовий метод вимірювання продуктивності праці.
38. Вартісний метод вимірювання продуктивності праці.
39. Види трудомісткості.
40. Фактори продуктивності та їх класифікація.
41. Природні і суспільно-економічні умови підвищення продук­тивності.
42. Класифікація факторів продуктивності праці.
43. Матеріально-технічні фактори продуктивності праці.
44. Організаційно-економічні й соціально-психологічні фактори продуктивності праці.
45. Резерви підвищення продуктивності праці та їх класифікація.
46. Оцінка впливу резервів на підвищення продуктивності праці.
47. Вартість і ціна робочої сили.
48. Чинники, що впливають на зміну вартості робочої сили.
49. Сутність і джерела формування доходів населення.
50. Сутність прожиткового мінімуму.
51. Сутність мінімального споживчого бюджету.
5.1.2. Типові задачі
для першого поточного контролю

  1. Розрахувати чисельність зайнятого населення, рівень зайнятості різних категорій населення.
  2. Розрахувати рівень безробіття.
  3. Розрахувати продуктивність праці різними методами.
  4. Визначити індекс та процент зростання продуктивності праці.
  5. Визначити рівень та індекси годинного, денного, річного виробітку одного робітника та пояснити причини розбіжності.
  6. Визначити за рахунок яких факторів, на скільки процентів за кожним фактором та в цілому по підприємству підвищилась продуктивність праці.

5.1.3. Приклад завдання для першого
поточного контролю
1. Ринок праці як підсистема ринкової економіки. Умови виникнення та ефективного функціонування ринку праці.
2. Сутність економічно активного й неактивного населення.
3. Активні заходи регулювання зайнятості населення.
4. Природні і суспільно-економічні умови підвищення продуктивності.
5. Задача
За даними таблиці визначити рівень та індекси годинного, денного, річного виробітку на одного робітника цеху та пояснити причини їх розбіжності.

Показник

Базисний період

Звітній період

1. Нормативно-чиста продукція, тис. грн.

30 000

40 000

2. Відпрацьовано робітниками:
людино-годин
людино-днів

15 000
2000

10 000
2000

3. Середньооблікова чисельність
робітників, осіб

100

110

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.