лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ЕКОНОМІКА ПРАЦІ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

 Мета дисципліни — сприяти глибокому вивченню студентами теоретико-методологічних питань економіки праці.
Основні завдання дисципліни:

  1. сформувати у студентів стійкі знання основ економіки праці;
  2. допомогти студентам набути практичних вмінь і навичок щодо управління працею на макро- і мікрорівнях;
  3. сприяти дослідницькій діяльності, розвитку самостійності та відповідальності студентів.

 

 

 

РОЗДІЛ 1


НОРМАТИВНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІКА ПРАЦІ» ДЛЯ ВСІХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ УСІХ ФОРМ НАВЧАННЯ

 

Тема 1. РИНОК ПРАЦІ В ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ
Ринок праці як підсистема ринкової економіки, його взаємозалежність з ринками капіталів, товарів та послуг, житла, інформації, землі, цінних паперів тощо. Поняття «ринок праці», «ринок робочої сили» та «ринок робочих місць». Сучасні умови виникнення та ефективного функціонування ринку праці. Елементи ринку праці: товар, попит, пропозиція, ціна робочої сили. Особливості товару «робоча сила». Кон’юнктура рин­ку праці.
Складові елементи механізму функціонування сучасного ринку праці: суб’єкти, об’єкти, інструменти та засоби впливу. Функції сучасного ринку праці: суспільного поділу праці, інформаційна, посередницька, ціноутворююча, стимулююча, регулююча. Типи та види ринків праці.
Сегментація ринку праці за різними ознаками. Двоїстість ринку праці: первинний і вторинний ринки праці. Практичне значення двоїстості ринку праці. Гнучкий і жорсткий ринки праці.
Класичний, неокласичний, кейнсіанський, монетаристський, інституціоналістський та марксистський підходи до аналізу ринку праці.
Інфраструктура ринку праці.
Особливості й етапи формування ринку праці в Україні.
Тема 2. НАСЕЛЕННЯ І ТРУДОВІ РЕСУРСИ СУСПІЛЬСТВА
Населення як суб’єкт економічних та інших суспільних процесів і явищ. Відтворення населення, його природний, соціальний і механічний рух. Демографічна та соціальна мобільність населення. Структура і розміщення населення України.
Поняття працездатності, працездатного населення, трудових ресурсів, економічно активного населення.
Соціально-економічна характеристика трудових ресурсів. Роль і місце трудових ресурсів в економіці України. Соціально-еконо­мічний поділ трудових ресурсів. Стан і структура трудових ресурсів. Методи прогнозування, планування, розрахунку потреби в трудових ресурсах. Джерела поповнення трудових ресурсів.
Схема балансу трудових ресурсів, її зміст, зведені та специфічні показники.
Тема 3. ВІДТВОРЕННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ
Розширене, просте, звужене відтворення населення, трудових ресурсів та індивідуальної робочої сили. Зміст та особливості фаз формування, розподілу і перерозподілу та використання робочої сили.
Формування робочої сили: природне відтворення населення; організація професійної підготовки; поновлення та розвиток працездатності.
Людський капітал. Якість і конкурентоспроможність робочої сили. Інвестування в людський капітал індивідом, організацією, державою.
Види розподілу та перерозподілу трудових ресурсів. Розміщення продуктивних сил як основа розподілу та перерозподілу трудових ресурсів. Сутність, види і форми міграції населення. Внутрішні та міжнародні види міграційних процесів в Україні, їх соціально-економічне значення і наслідки.
Показники використання трудових ресурсів. Регіональні особливості використання трудових ресурсів в Україні. Умови й чинники підвищення ефективності використання трудових ресурсів суспільства.
Тема 4. ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ І БЕЗРОБІТТЯ
Поняття, види та форми зайнятості населення. Концепція повної та глобальної, примусової та добровільної зайнятості. Принципи державної політики зайнятості.
Державне регулювання зайнятості населення. Основні напрямки державної політики в галузі зайнятості населення. Активні та па-
сивні методи й заходи регулювання зайнятості. Програми сприян-
ня зайнятості. Система органів і служб зайнятості. Законодавство України про зайнятість. Гнучкі форми зайнятості на підприємстві.
Підходи до визначення поняття та рівня безробіття. Види безробіття. Природна норма безробіття. Закон Оукена. Безробіття та інфляція. Соціально-економічна оцінка рівня безробіття. Причини неточного визначення рівня безробіття.
Визначення статусу безробітного та поняття «підходяща робота». Допомога у зв’язку з безробіттям.
Зарубіжний досвід регулювання зайнятості населення.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.