лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ЕКОНОМІКА ПРАЦІ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Тема 2.14. Аналіз і планування трудових показників


2.14.1. Методичні вказівки до вивчення теми
Зміст теми розкрито в навчальному посібнику (21, с. 162—193). Додаткові джерела (11, 34, 35, 37, 39).
Вивчення теми необхідно розпочинати з характеристики основних трудових показників:

 • продуктивність праці;
 • чисельність працівників;
 • фонд заробітної плати;
 • середня заробітна плата.

Слід звернути увагу на те, що трудові показники визначаються техніко-економічними та іншими факторами виробництва: техніко-організаційним рівнем виробництва (науково-технічний прогрес і технічний рівень виробництва та продукції; їх конкурентоспроможність; структура господарської системи і рівень організації виробництва та праці, рівень управління); соціальними умовами; природними умовами і рівнем раціональності природокористування; зовнішньоекономічними зв’язками і рівнем їх використання.
Основою для розроблення системи планових трудових показників є: виробнича програма, план підвищення ефективності виробництва, норми і нормативи затрат праці і заробітної плати.
У ринковій економіці підвищення продуктивності праці — основний чинник вирішення економічних проблем підприємства. Під час планування продуктивності праці визначають рівень, темпи і фактори її зростання.
Треба знати, що найпоширенішим методом планування показника підвищення продуктивності праці є планування за факторами її зростання. Необхідно розкрити сутність цього методу. Визначаючи кількісний вплив окремих факторів на підвищення продуктивності праці, слід виходити із відносної економії чисельності працівників за рахунок впливу того чи іншого фактора або їх сукупності.
Окрім того, можна здійснювати планування підвищення продуктивності праці на основі розрахунку ефективності організаційно-технічних заходів, спрямованих на зниження трудомісткості і поліпшення використання робочого часу.
Важливим питанням теми є розроблення плану продуктивності праці на підприємстві. Цей план складається на основі плану організаційно-технічних заходів, звітного і планового балансів робочого часу одного робітника, а також даних про втрати робочого часу у звітному періоді, виявлені за допомогою фотографій і самофотографій робочого дня, або даних табельного обліку. Необхідно розглянути основні етапи планування продуктивності праці, сутність аналізу рівня і динаміки продуктивності праці в попередньому періоді.
Далі необхідно з’ясувати, як здійснюється планування персоналу, що є складовою загального планування діяльності і розвитку підприємства, спрямованої на забезпечення пропорційного і динамічного розвитку персоналу.
Основою планування персоналу на підприємстві є плани економічного і соціального розвитку колективів.
Важливо засвоїти методи розрахунку чисельності працівників за окремими категоріями; визначення мінімальної та додаткової потреби в них. Методика обчислення такої потреби — розроблення балансових розрахунків. Необхідно з’ясувати, яка мета аналізу виконання плану з чисельності і складу працівників, його сутність.
Планування заробітної плати включає планування фонду заробітної плати і середньої заробітної плати.
Розрізняють планування фонду заробітної плата за нормативами і детальне планування фонду заробітної плати за елементами його структури. Треба звернути увагу на те, що за нормативного планування в тарифних угодах на всіх рівнях управління повинні визначатися умови зростання фондів оплати праці. Поелементний розрахунок фонду заробітної плати здійснюється за категоріями працівників. Найбільш трудомістким є визначення планового фонду оплати праці робітників. Його планування здійснюється за такими напрямами: планування годинного, денного і місячного (квартального, річного) фондів. Треба знати структуру цих фондів (прямий фонд і доплати), а також, як визначається фонд заробітної плати керівників, професіоналів, фахівців, техніч­них працівників. Після установлення фондів заробітної плати визначається рівень середньої заробітної плати для всіх категорій працівників.
Далі треба розглянути, за якими напрямами здійснюється аналіз виконання плану використання фонду заробітної плати.
2.14.2. План семінарсько-практичного заняття

 • Сутність та мета планування продуктивності праці.
 • Розроблення плану продуктивності праці.
 • Планування й аналіз чисельності працівників.
 • Планування й аналіз заробітної плати.

2.14.3. Терміни і поняття
Фонд заробітної плати; годинний фонд заробітної плати робіт­ників; денний фонд заробітної плати робітників; місячний (квартальний, річний) фонд заробітної плати робітників; фонд заробіт­ної плати керівників, професіоналів, технічних службовців; се-
редня заробітна плата.
2.14.4. Навчальні завдання
Запитання і завдання для контролю знань

 • Охарактеризуйте основні трудові показники.
 • Яка мета планування зростання продуктивності праці?
 • Які методи планування продуктивності праці?
 • У чому сутність методики планування продуктивності праці за факторами?
 • Як розраховується підвищення продуктивності праці на основі показників трудомісткості продукції та поліпшення використання робочого часу?
 • Як здійснюється розроблення плану продуктивності праці?
 • Охарактеризуйте процес аналізу продуктивності праці.
 • Які основні напрями планування персоналу?
 • Як розробляється баланс робочого часу одного робітника?
 • Які методи розрахунку чисельності робітників?
 • Як розраховується чисельність керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців?
 • Як визначається додаткова потреба в кваліфікованих робітниках і спеціалістах?
 • Розкрийте мету і сутність аналізу виконання плану з чисельності і складу працівників.
 • Які методи планування фонду заробітної плати?
 • У чому сутність планування фонду заробітної плати за нормативами?
 • Охарактеризуйте сутність детального планування фонду заробітної плати.
 • Розкрийте напрями проведення аналізу виконання плану ви­користання фонду заробітної плати.

Теми рефератів

 • Методичні основи планування продуктивності праці.
 • Планування персоналу як складова планування діяльності і розвитку підприємства.
 • Планування додаткової потреби в працівниках.
 • Планування й аналіз заробітної плати.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.